Strona główna

Programy rządowe

Dotacja podręcznikowa na 2017 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiał ...

22 maja 2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące realizacji Rządowego proramu "Bezpieczna+"

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2017, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972)

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Komunikat - dotacje

W związku z otrzymanym pismem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 marca 2017 r. znak: LLU.410.001.01.2017 oraz pismami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: z dnia 6 maja 2016 r., FC-I.3112.117.2016, z dnia 7 listopada 2016 r., FC-I.3112.334.2016, a także pismem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 maja 2016 r. WEA.3112.56.2016, przypominamy o monitorowaniu wydatkowania środków budżetowych otrzymanych z dotacji, tak aby jednostki samorządu terytorialnego nie pozostawiały wolnych środków na rachunkach bankowych i aby je wykorzystywały w sposób efektywny, celowy i oszczędny. Przypominamy o art. 177 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ww. przepisie, który wskazuje na zaistnienie przesłanek w nim zawartych, o zgłaszanie niewykorzystanych środków budżetowych tak, aby mogły być one odpowiednio wcześniej zablokowane decyzją Wojewody Lubelskiego.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mł ...

16 lutego 2017
Czytaj więcej

Podział dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Podział dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

30 stycznia 2017
Czytaj więcej

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

26 stycznia 2017
Czytaj więcej

Komunikat - dotacja podręcznikowa

W związku z opóźnieniem dostępu do aplikacji podręcznikowej przedłużamy termin na złożenie rozliczenia dotacji.

12 stycznia 2017
Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2016

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 02 stycznia 2017 r., znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” prosimy o podanie informacji...

3 stycznia 2017
Czytaj więcej

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Program "Szkolny Klub Sportowy" to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

28 grudnia 2016
Czytaj więcej

Rozliczenia roczne dotacji za 2016 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2016 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.

15 grudnia 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje