Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2019

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2198, z późn. zm.) zwana dalej ustawą,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wy-kształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem,
• Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.938 i 939 ).


Uznanie świadectwa zagranicznego:

1. z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski
Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.
1.1. Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):
• Świadectwa i inne dokumenty uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
• Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
• Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
• Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); link do strony: www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy).
 

2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty
W przypadkach innych niż wymienione w punkcie 1, kurator oświaty w wyniku postępowania administracyjnego może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy).
Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).

2.1. Dokumenty dołączane do wniosku (wzór wniosku w załączeniu) o uznanie świadectwa (§2 ust. 1-2 rozporządzenia):
1. zalegalizowany oryginał albo duplikat świadectwa (do wglądu). Legalizacji świadectwa
może dokonać:
• konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
2. oryginał lub duplikat (do wglądu) lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z apostille (na dokumencie lub dołączoną do dokumentu) w przypadku dokumentów wydanych w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)
3. dokumenty* dołączane do wniosku, jeśli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia
• wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
• wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
• informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
• informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

*Dokumenty te powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.


Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia).
Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

• osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
• osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
• konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt 1–4 napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.
W postępowaniu przed kuratorem oświaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257).


Postępowania w celu uznania świadectw nie prowadzi się w odniesieniu do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeśli ich posiadacze zamierzają kontynuować w Polsce naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

Uznanie tego samego świadectwa uzyskanego za granicą może być przeprowadzone tylko raz.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty (ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, tel. 81 53 85 200, e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl).
W Kuratorium Oświaty w Lublinie wdrożone zostały instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane przed: udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym. Powołany został inspektor ochrony danych (tel. 81 53 85 264, e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl)
Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu prowadzenia postępowania w sprawie uznania świadectw lub innych dokumentów wydanych za granicą za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (DZ.U. z 2015, poz. 447 z późn. zm.)
Okres przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych, do czasu prawomocnego rozpatrzenia sprawy. Po upływie tego okresu, dokumenty z Twoimi danymi będą przechowywane przez 50 lat, do czego obligują nas przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo cofnąć wydaną zgodę. Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Uznanie świadectwa wydanego za granicą nie wiąże się z przekazywaniem Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.
Zakres danych jakich od Ciebie żądamy w celu prawidłowego załatwienia sprawy wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (DZ.U. z 2015, poz. 447 z późn. zm.). Dodatkowe informacje, tj. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail zbierane są w przypadku deklaracji o osobistym odbiorze decyzji, celem ustalenia terminu.
Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-22 11:44:55
Data publikacji: 2019-05-22 11:45:34
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 22874