Uznawanie świadectw wydanych za granicą/Recognition of certificate issued abroad

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2019

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230 z późn. zm.) zwana dalej ustawą,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wy-kształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem,
• Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.938 i 939 ).
 

Uznanie świadectwa zagranicznego/ Recognation of foreign school certificate or diploma:
1. z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski
Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.

1.1. Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):
• Świadectwa i inne dokumenty uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
• Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
• Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
• Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); link do strony: www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy).

Foreign school certificates, diplomas or other educational documents may be recognized in Poland automatically. Documents recognised by operation of law in Poland:

 1. Each certificate, diploma or another document issued within the education system of one of EU, EEA or OECD member states that entitles to apply for admission to a higher education program in the state of issuance. This rule concerns the following states: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, USA.
 2. IB (International Baccalaureate) diplomas issued by the International Baccalaureate Organization in Geneva.
 3. EB (European Baccalaureate) diplomas issued by the European Schools in accordance with the Convention defining the Statute of the European Schools drawn up in Luxembourg on June 21, 1994. (Dz. U. [the Journal of Laws] for 2005, No. 3, item 10).
 4. Certificates, diplomas and other documents issued abroad by schools or educational institutions in accordance with the principles laid down in bilateral agreements on mutual diploma recognition (http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html).
If a certificate or other document entitles to apply for admission only to specific higher education programs in the state of issuance, it shall be recognized as a document giving a right to apply for admission to such higher education programs in Poland which are identical or similar in terms of curriculum.

Attention! Foreign certificates and diplomas  should be authenticated, that is, stamped with the apostille seal or legalized by the authorities of the state in the education system of which were issued.
 

2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty/ Recognition proceeding by province education superintendent
W przypadkach innych niż wymienione w punkcie 1, kurator oświaty w wyniku postępowania administracyjnego może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy).
Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).

2.1. Dokumenty dołączane do wniosku (wzór wniosku w załączeniu) o uznanie świadectwa (§2 ust. 1-2 rozporządzenia):
1. zalegalizowany oryginał albo duplikat świadectwa (do wglądu). Legalizacji świadectwa
może dokonać:
• konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
2. oryginał lub duplikat (do wglądu) lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z apostille (na dokumencie lub dołączoną do dokumentu) w przypadku dokumentów wydanych w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)
3. dokumenty* dołączane do wniosku, jeśli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia
• wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
• wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
• informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
• informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

*Dokumenty te powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

The body competent with respect to the proceedings for the recognition of a school certificate or other document issued abroad – that is not recognized by operation of law – is the education superintendent (kurator oświaty), having jurisdiction:

 • over the place of residence of the applicant or
 • over the registered office of the institution to which the applicant intends to submit the application or other document issued abroad (if the applicant does not have a place of residence within the territory of the Republic of Poland).
For Lubeelskie Voivodship:
Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin 

 
The education superintendent may:
 • recognize a foreign school certificate or other document by way of an administrative decision as a document which confirms the completion of primary, lower secondary, basic vocational or upper secondary education and
 • confirm the entitlement to continue one’s education, including the entitlement to apply for admission to a higher education program, taking into account the scope of rights granted in the state of issuance of the certificate or other document.

Foreign school certificates or documents may be recognized in Poland only if they are recognized by the state within the territory of which or in the education system of which such a school operates.
Documents required in the recognition proceedings:

 1. Application for recognition
 2. Certificate – with apostille or legalized:

a) original of the certificate or its duplicate or notarized copy with apostille placed on or attached to the document, if the certificate was issued by a state which is a party to the Hague Convention or
b) legalised original of the certificate or its duplicate – if the certificate was issued by a state which is not a party to the Hague Convention (the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, drawn up in the Hague on October 5, 1961).
Certificates may be legalized or receive an apostille by:
– the consul of the Republic of Poland having jurisdiction with respect to the state in the territory of which, or in the education system of which, the given certificate was issued, or
– the educational authorities of the state in the territory of which, or in the education system of which, the given certificate was issued, or
– a diplomatic representation or consular office of the state in the territory of which, or in the education system of which, the given certificate was issued, accredited in the Republic of Poland or in any EU, OECD or EEA member state, where the said certificates or documents confer an entitlement to apply for admission to a higher education program in the states in question.
3. Documents to be appended if the certificate does not contain information about the course of education:
a) a list of grades received in the course of examinations required for completing the school or educational institution or the given stage of the educational program;
b) a list of subjects and other classes completed in the course of the given stage of education, along with the grades received;
c) information on the completed curriculum pertaining to the contents thereof, the planned duration of tuition as well as the grade scale applied;
d) information on the conferred entitlements to continue education at an appropriate level in the state in the education system of which the given certificate was issued, including the entitlements to apply for admission to a higher education program as well as on the scope of the entitlements in question.
4. The documents mentioned in 3 a-d should be issued or confirmed by the school or educational institution which issued the certificate or by educational authorities of the state on whose territory or in whose educational system the certificate was issued.Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia).
Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

• osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
• osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
• konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
• akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt 1–4 napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.
W postępowaniu przed kuratorem oświaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257).

5. The translation into Polish of documents, attached to the application, shall be done or confirmed by::
a) a person entered on the list of sworn translators by the Minister of Justice of the Republic of Poland, or
b) a person registered as a sworn translator in any EU, OECD or EEA member state, or
c) the consul of the Republic of Poland having jurisdiction with respect to the state in the territory of which, or in the education system of which, the given certificate was issued, or
d) a diplomatic representative or consular office of the state in the territory of which, or in the education system of which, the given certificate was issued, accredited in the Republic of Poland.
e) If the translation of the documents into Polish causes substantial difficulties, the education superintendent may agree for the applicant to present a translation performed by another entity, provided that the credibility of such entity is beyond reproach.
6. The decision may be appealed against to the Minister of National Education through the education superintendent within 14 days from receipt.
7. In the proceedings the provisions of the Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Dz. U. [the Journal of Laws] 2014, Item 283, as amended) have to be applied.


Postępowania w celu uznania świadectw nie prowadzi się w odniesieniu do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeśli ich posiadacze zamierzają kontynuować w Polsce naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

Uznanie tego samego świadectwa uzyskanego za granicą może być przeprowadzone tylko raz.
Recognition of the same certificate obtained abroad may be done only once.Attention!
Foreigners who received refugee status or supplementary protection or a permit for temporary stay in Poland: are conducted by the Masovian education superintendent in Warsaw (Mazowiecki Kurator Oświaty) - Al. Jerozolimskie 42, 00-024 Warsaw, tel.+48 22 551 24 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-22 11:44:55
Data publikacji: 2019-05-22 11:45:34
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 35513

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-13 11:41:22Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-16 14:17:24Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-16 14:13:36Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-08-30 13:19:57Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja