Jesteś tutaj: Strona główna / Wykazy / artykuł

WYKAZY I KONTAKTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 maja 2009

Kalendarz roku szkolnego
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego
Telefony kontaktowe
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=tel
Patronaty kuratora
https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=29&ms=229
Wykazy szkół i placówek, dane statystyczne
Wykaz szkół i placówek oświatowych (RSPO)
Otwarte dane - dane.gov.pl
Archiwalne dane statystyczne (SIO)
Baza wypoczynku
https://wypoczynek.mein.gov.pl
Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli
Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli
Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rekr
Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=53&ms=259

 

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji a także w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeśli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie, zobowiązany jest wydać decyzję – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy.
Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych należy się upewnić, czy interesujące dane nie są już udostępnione w formach wymienionych powyżej. Sprawdzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej można dokonać poprzez użycie wyszukiwarki – „Szukam informacji o…” (prawy górny róg) lub z wykorzystaniem mapy strony (na dole strony).
Złożenie wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Lubelskiego Kuratora Oświaty poprzez:
• przesłanie pocztą: Kuratorium Oświaty w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
• złożenie osobiście w kancelarii w godzinach pracy urzędu (parter, pokój nr 8).
• przesłanie pocztą elektroniczną: kuratorium@kuratorium.lublin.pl
• złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2009-07-16 22:06:43
Data publikacji: 2009-07-16 22:09:42
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 62887

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-11 09:30:36Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-03 14:13:32Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-03 14:07:51Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-20 15:10:10Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-05 07:57:05Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-08-20 12:11:17Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-08-12 09:32:40Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-07-06 10:08:39Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja