Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / Programy i fundusze europejskie / artykuł / treść archiwalna

Wydawanie apostille oraz uwierzytelnienia dokumentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2019-11-04 12:17:08 zmodyfikowana przez Dariusz Noskowicz
Zobacz aktualną treść
04 listopada 2019

Wydawanie apostille oraz dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939).

APOSTILLE

Uzyskanie apostille do polskich świadectw, indeksów i innych dokumentów wydawanych przez szkoły w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

UWIERZYTELNIENIE

Uzyskanie uwierzytelnienia polskich świadectw, indeksów i innych dokumentów wydawanych przez szkoły w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 


*Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uwierzytelnienia świadectw, indeksów i innych dokumentów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą - dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły (§ 25 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia).

Jeżeli świadectwo, indeks i inne dokumenty wydawane przez szkoły są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), do świadectwa, indeksu lub innego dokumentu dołącza się albo umieszcza się na nim apostille wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły (§ 25 ust. 4 i 8 rozporządzenia).

Wydawanie apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, należy do kompetencji kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
Sprawę można załatwić osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga się dodatkowego upoważnienia) w Kuratorium Oświaty w Lublinie lub we właściwej terytorialnie Delegaturze Kuratorium Oświaty, a także korespondencyjnie.

Wydawanie apostille oraz dokonywanie uwierzytelnienia dotyczy następujących dokumentów:

  • świadectw,
  • indeksów,
  • dyplomów,
  • zaświadczeń

- wydawanych przez szkoły.

W celu wydania apostille do wymienionych powyżej dokumentów (tylko oryginały dokumentów) należy wypełnić wniosek (wzór wniosku nr 1 w załączeniu). Za wydawanie apostille do świadectw, indeksów, dyplomów, zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, nie będzie pobierana opłata skarbowa.
W celu dokonania uwierzytelnienia wymienionych powyżej dokumentów (tylko oryginały dokumentów podlegają uwierzytelnieniu) należy dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy:

nazwa banku: NBP O/Okr. w Lublinie
numer rachunku: 95101013390056562231000000
nazwa posiadacza rachunku: KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE,
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
tytułem: uwierzytelnienie świadectwa/dyplomu/indeksu/zaświadczenia.

kwoty 26 zł (za każdy dokument) oraz wypełnić wniosek (wzór wniosku nr 2 w załączeniu).

Za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez kuratora oświaty.

Dokument/dokumenty, które mają zostać uwierzytelnione lub do których ma być wydane apostille wraz z wypełnionym wnioskiem można przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie /właściwej terytorialnie Delegatury Kuratorium Oświaty albo złożyć bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Lublinie lub we właściwej terytorialnie Delegaturze Kuratorium Oświaty. Właściwość terytorialną określa się według siedziby szkoły, która wydała świadectwo, indeks, dyplom, zaświadczenie. W przypadku uwierzytelnienia dokumentów, dodatkowo należy dołączyć dowód wpłaty/przelewu.

Dane teleadresowe Kuratorium

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, które znajdują się w dostarczonych do nas w związku z Twoim wnioskiem o wydanie apostille lub dokonanie uwierzytelnienia dokumentu jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą w Lublinie ul. 3 Maja 6.
Kontakt z inspektorem ochrony danych iod@kuratorium.lublin.pl, lub tel. 815385264.
Twoje dane osobowe zbierane są w celu realizacji Twojego wniosku i nie będą wykorzystywane w innym celu.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z wymogami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939).
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym do dostępu do danych znajdujących się w posiadaniu Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Twoje dane przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) i ustawach szczególnych.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Autor: Dariusz Noskowicz