Oferta pracy - zajęcia rewalidacyjne- tyflopedagog


Powiat:Bialski
Gmina:Międzyrzec Podlaski
Szkoła:Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie
Adres:21-560 Tuliłów, Łukowska 61 A
Przedmiot:Tyflopedagogika
Termin składania dokumentów:2021-12-31
Wymiar zatrudnienia:wakat - 2 godz.
Adres email:sp_tulilow@wp.pl
Telefon:83 371 12 41
Opis oferty:I. Stanowisko pracy: NAUCZYCIEL TYFLOPEDAGOG
II. Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony - wakat
1) W pełnym wymiarze czasu pracy – 2 godziny
III. Opis pracy:
1) prowadzenie zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych ) z uczniem z zaburzeniami widzenia.
2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń wzroku;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4) prowadzenie dokumentacji zajęć i działań (dziennik zajęć; indywidualne arkusze badań i karty diagnostyczne),
5) terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
6) aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
7) praca w zespołach funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej;
8) współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym;
9) rzetelne realizowanie zadań związanych
10) z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
11) przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki,
12) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
13) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych,
14) wykonywanie innych czynności wynikających
z zadań statutowych szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły,
15) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia).
IV. Wymagania:
1) studia; Studia magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki; edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową ( tyflopedagogika).
2) dodatkowe wymagania Mile widziany drugi kierunek studiów związany z wykonywanym zawodem.
2. Doświadczenie i umiejętności
1) Wskazane doświadczenie w pracy z dziećmi.
2) Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.
Biegła znajomość:
− Systemu operacyjnego Windows ,
− Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
3. Cechy osobowości
1) cierpliwość,
2) uprzejmość,
3) kultura osobista,
4) punktualność,
5) kreatywność,
6) łatwość nawiązywania kontaktów,
7) odpowiedzialność,
8) sumienność,
9) obowiązkowość,
10) stanowczość,
11) dyspozycyjność,
12) odporność na stres,
13) zaangażowanie w wykonywaną pracę,
14) komunikatywność.
IV. Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016, poz.902)”.
1) list motywacyjny;
2) życiorys – Curriculum Vitae;
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


drukuj ofertę