Kuratorium Oświaty w Lublinie

Archiwum zakładowe

29 marca 2012

Archiwum zakładowe - kontakt:

telefon: 81 53 85 256

adres e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

 

Informacja dotycząca wydania Duplikatu Świadectwa

W plikach do pobrania (na dole strony) znajduje się wykaz szkół i placówek zlikwidowanych, których dokumentacja przebiegu nauczania przechowywana jest w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wystawiono oryginał świadectwa należy przedstawić upoważnienie do odbioru duplikatu przez właściciela dokumentu.

Na dole strony, w plikach do pobrania, zostały umieszczone wnioski o wydanie stosownych dokumentów.

Uwaga – za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata w wysokości 26 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Numer bankowy jest podawany telefonicznie lub e-mailowo przez pracownika archiwum (pracownik dzwoni pod wskazany numer we wniosku).
 

ZASADY PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH O NAZWACH:

  

- Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Lublinie

- Wniosiek o przejęcie dokumentacji

- Zasady przekazywania dokumentacji- zał. nr 8 spis zdawczo-odbiorczy

- Opis Pudełka Archiwalnego

- Opis - Spis zdawczo - odbiorczy

 

Przed przekazaniem dokumentacji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Kuratorium Oświaty (nr. tel. 81 53-85-256) w celu umówienia terminu przekazania dokumentacji.

 

 

 


UWAGA!!! - Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym Kuratorium Oświaty w Lublinie jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą w Lublinie ul. 3 Maja 6.
Kontakt z inspektorem ochrony danych iod@kuratorium.lublin.pl, lub tel. 815385264.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457) oraz ustawy prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym do dostępu do danych znajdujących się w posiadaniu Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe chronione są w sposób zgodny z przepisami prawa tzn. zabezpieczenia spełniają wymogi ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
Państwa dane przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) i ustawach szczególnych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

 

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2012-03-29 09:39:29
Data publikacji: 2012-03-29 09:39:46
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 59965