Kuratorium Oświaty w Lublinie

Typowanie kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

18 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubelskiego

 

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Przy typowaniu kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, tj.: do 26 kwietnia 2024 r. (uczniowie kończący szkołę ponadpodstawową), do 21 czerwca 2024 r . (ósmoklasiści);

 • do dnia 10 lipca 2024 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

 1. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:,
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowie, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2023/2024 ukończą szkołę.

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:

 1. Formularze wniosków należy wypełniać czytelnie (preferowany druk komputerowy).
 2. Wymagane jest zachowanie kolejności wskazanej w druku wniosku, należy wypełniać tylko te pozycje, które dotyczą danego ucznia.

 3. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wykazywanie osiągnieć w Tabeli z osiągnięciami kandydata w  poz. 1 – 4 wniosku, tj. :

 • poz. 1 - olimpiady międzynarodowe - dotyczy Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych (MOP),

 • poz. 2 – 4 dotyczy olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, olimpiad tematycznych lub turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy o zasięgu ogólnopolskim oraz olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanych przez Ministra Edukacji, których wykaz jest ogłaszany na podstawie art. 44zzzw ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) w komunikatach ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Przy opisie osiągnięć należy zastosować się do wskazań zawartych w nawiasach i podać: pełną nazwę olimpiady lub zawodów, organizatora, zdobyte miejsce/tytuł najwyższego etapu/stopnia (z podziałem na kategorie zawodów drużynowe/indywidualne), kraj/miasto.
 2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie z roku szkolnego 2023/2024.

Ważne:  Proszę wskazywać dokładną datę osiągnięcia. Osiągnięcia sportowe powinny zostać potwierdzone przez odpowiednie polskie związki sportowe, z ewentualną informacją czy sportowiec jest obecnie członkiem kadry narodowej.

 1. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA (PRZESYŁANIA) WNIOSKÓW:

 1. Wnioski kandydatów wytypowanych przez szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz oświadczeniem ucznia należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.
 2. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć pismo przewodnie zawierające m.in. informację o liczbie składanych wniosków z danej szkoły, załącznikach oraz informację o osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).
 3. Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się Pani Beata Wójcik, starszy wizytator Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania: tel. 81 538 52 11, e-mail: beata.wojcik@kuratorium.lublin.pl.

Lubelski Kurator Oświaty
Tomasz Szabłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-04-18 10:51:47
Data publikacji: 2024-04-18 14:39:53
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 1393