Kuratorium Oświaty w Lublinie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

19 maja 2023

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r. Wykaz organizacji pozarządowych z podziałem dotacji z uwzględnieniem form prawnych podmiotów zawiera załącznik Wyniki konkursu.pdf.

Z podmiotami, którym została przyznana dotacja zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. W celu sporządzenia stosownej umowy, należy niezwłocznie złożyć w Kuratorium Oświaty następujące dokumenty:
  1. zaktualizowany kosztorys realizacji zadania z uwzględnieniem przyznanej dotacji, zgodny z pkt VI ust. 7 ogłoszenia o konkursie. Jeżeli w ofercie zostały ujęte koszty administracyjne i wynagrodzenia, to w zaktualizowanym kosztorysie nie należy ich ujmować;
  2. pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność nie stała się działalnością gospodarczą, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz że oferent nie będzie osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania (załącznik Oswiadczenie.docx);
  3. potwierdzenie rezerwacji obiektu wypoczynku, spełniającego wymagania określone w § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) – jeżeli potwierdzenie nie zostało dołączone do oferty;
  4. pisemne oświadczenie dotyczące zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno komunikacyjnym w zakresie o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) –  jeżeli opis sposobu zapewnienia dostępności nie został zawarty w ofercie;
  5. aktualny numer konta bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
  6. aktualny nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
  7. potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Umowy podpisywane będą przed rozpoczęciem realizacji zadania. Umowy dostarczone w trakcie trwania wypoczynku lub po jego zakończeniu nie będą podpisywane, zaś organizator nie otrzyma przyznanego dofinansowania. Środki finansowe przekazywane będą po uprzednim przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów.

Przyznaną dotację należy rozliczyć składając sprawozdanie merytoryczne i finansowe (załącznik Wzor sprawozdania.docx) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Do sprawozdania należy załączyć dokument: „Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli” (załącznik Zestawienie dok. ksieg.docx). Wszystkie zmiany w rozliczeniu finansowym w stosunku do złożonego kosztorysu zadania należy udokumentować, podając przyczynę ich powstania. Wszystkie zmiany w stosunku do treści złożonej oferty, które wystąpią w trakcie realizacji zadania, wymagać będą niezwłocznego zgłoszenia i zgody Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-05-19 08:07:21
Data publikacji: 2023-05-19 08:17:55
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1040