Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.

21 czerwca 2022

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 oraz § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" szkoły składają organom prowadzącym sprawozdania w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, zaś organy prowadzące – wojewodom – w terminie do 15 września 2022 roku. W przypadku województwa lubelskiego organy prowadzące sprawozdania składają do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Kompletne sprawozdanie organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:
  • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie Aktywna Tablica 2021"
  • korespondencyjnie – przesyłając sprawozdanie na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie Aktywna Tablica 2021”
  • poprzez platformę ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny zawierać:
  • pismo przewodnie organu prowadzącego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
  • zeskanowane, w formie nieedycyjnej kompletne sprawozdania
Elektroniczną wersję sprawozdań sporządzonych przez organ prowadzący, tj.
  • Organ​_prowadzący​_-​_sprawozdanie​_merytoryczne​_i​_finansowe​_z​_realizacji​_Programu​_za​_2021​_rok.xlsx
  • Organ​_prowadzący​_-​_sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_Aktywna​_tablica​_za​_2021​_rok.docx
proszę przesłać na adres: aktywnatablica@kuratorium.lublin.pl

Wzory sprawozdań za rok 2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-21 12:41:52
Data publikacji: 2022-06-21 12:42:04
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 2432