Kuratorium Oświaty w Lublinie

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

19 października 2020

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii prosimy o składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z konieczną dokumentacją za pośrednictwem poczty.
 

Ww. dokumentację będzie można również złożyć osobiście z zachowaniem następujących zasad:
 

KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: bialskiego i miasta Biała Podlaska, parczewskiego, radzyńskiego
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Białej Podlaskiej, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 83 343 81 73. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 207.
 

KO w Lublinie Delegatura w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: chełmskiego i miasta Chełm, krasnostawskiego, włodawskiego
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Chełmie, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 82 563 10 60. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 223.

Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i miasta Lublin, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się na parterze budynku kuratorium. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w ww. sposób odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).
Dokumenty będzie można również złożyć u pracownika kancelarii w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pokój nr 9) w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30

KO w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lwowska 19
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się w budynku Delegatury bezpośrednio przy wejściu głównym. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w ww. sposób odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).
Dokumenty będzie można również złożyć u pracownika sekretariatu Delegatury w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Zasady obowiązujące osoby składające wnioski osobiście


1. Do urzędu mogą przyjść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
2. Na teren urzędu wraz z osobą składającą wniosek nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów, np. o niepełnosprawności.
3. Składający wniosek przez cały czas pobytu w urzędzie powinien mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
4. Przed wejściem do pomieszczeń urzędu każdy powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Na terenie urzędu obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu (odległość 1,5/ 2 m).
Osobiście wnioski należy składać w wyjątkowych sytuacjach, zalecaną formą przekazywania dokumentacji do Kuratorium Oświaty w Lublinie jak i do Delegatur jest przesłanie jej pocztą (decyduje data nadania).

 

Wymagana dokumentacja


W Kuratorium Oświaty w Lublinie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedza założenie przez nauczyciela konta w systemie GSOK. Związane jest to z koniecznością wprowadzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o uzyskanym przez nauczyciela stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego do bazy danych SIO (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) i szczególną dbałością Lubelskiego Kuratora Oświaty o ochronę danych nauczyciela oraz bezpieczeństwo ich przetwarzania. Wypełniana przez nauczyciela po założeniu konta „Karta informacyjna” zawiera m. in. numer ewidencyjny PESEL, który jest widoczny jedynie dla wprowadzającego dane nauczyciela oraz administratora systemu GSOK, który wprowadza go do bazy danych SIO, ale pozostaje niewidoczny na wydruku karty i jest tym samym niedostępny zarówno dla analizujących wniosek przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jak i członków komisji kwalifikacyjnej.

Uwaga! Każdy nauczyciel może założyć tylko jedno konto; ewentualną próbę ponownego jego założenia system zweryfikuje i odrzuci. Nauczyciel ma jednak możliwość weryfikacji oraz edycji danych wcześniej wprowadzonych - sposób opisany jest w wiadomości e-mail, która jest przesyłana po aktywacji konta na adres, który rejestrujący wskazuje w procesie rejestracji (w związku z tym prosimy o poprawne wprowadzanie adresu e-mail oraz zachowanie wiadomości zawierającej hasła dostępu do swojego konta). Osoby, które zarejestrowały konto w systemie, wydrukowały kartę informacyjną i złożyły w poprzednich latach wniosek, który pozostał np. bez rozpoznania lub które otrzymały decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie przyznania stopnia awansu nauczycela dyplomowanego nie zakładają zatem nowego konta, ale logują się do "starego" konta, ewentualnie aktualizują wprowadzone podczas rejestracji konta dane (klikając w "Edytuj swoje dane") i ponownie drukują "Kartę informacyjną". Wydrukowaną Kartę informacyjną dołącza się do wniosku; z uwagi na konieczność „wczytania” Karty do systemu nie powinno się jej zszywać z innymi dokumentami.

Wzór wniosku zawierającego spis niezbędnych dokumentów oraz sposób rejestracji indywidualnego konta wnioskodawcy umożliwiającego wydruk Karty informacyjnej znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Szkoła i organ prowadzący – Awans zawodowy” pod adresem www.kuratorium.lublin.pl/
 

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich z klientami urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a ewentualne uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu (na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.). Dokumentacja dołączona do wniosku powinna być podpisana przez wnioskodawcę.

 

Terminy składania wniosków i terminy postępowań kwalifikacyjnych


Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października 2020 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia podpisanego wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie albo do odpowiedniej Delegatury. W przypadku wysłania wniosku pocztą o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.
 

Jednocześnie przypominamy, że nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego okresu umożliwiającego złożenie stosownego wniosku nauczyciel powinien złożyć powyższy wniosek w terminie nie kolidującym z obowiązkiem jego osobistego udziału w postępowaniu. Z tego powodu prosimy o rozważne decyzje dotyczące terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego; informujemy ponadto, że kierowane prośby dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej we wskazywanym przez wnioskodawcę terminie nie będą uwzględniane. Informację o miejscu i terminie posiedzenia komisji wnioskodawcy otrzymają od jej przewodniczącego, który ustala termin po zakończeniu procedury dokonaniu analizy formalnej wniosku, prosimy zatem nie telefonować w sprawie terminu posiedzenia komisji do kancelarii, sekretariatu czy odpowiednich wydziałów lub delegatur urzędu.
 

Informujemy również, że ze względu na warunki pandemii postępowania kwalifikacyjne mogą odbywać się poza budynkami kuratorium i właściwych delegatur.

Ważne!
Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji, przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji oraz osoby mające objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną nie przychodzą na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej. Prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do urzędu i poinformowanie przewodniczącego komisji w celu wyznaczenia postępowania na inny termin.
 

Członkowie komisji kwalifikacyjnej oraz wnioskodawcy powinni:
• przybyć na posiedzenie punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną;
• być wyposażeni w maseczkę zakrywającą nos i usta, rękawiczki i długopis;
• zachowywać dystans społeczny (1,5 m).
 

Kuratorium Oświaty w Lublinie zapewnia płyn dezynfekujący oraz przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach, w których pracować będą komisje kwalifikacyjne poprzez:
• wietrzenie pomieszczenia po każdym posiedzeniu komisji,
• dezynfekcję powierzchni blatów, przy których przyjmowani są wnioskodawcy, za pomocą środka odkażającego,
• ograniczenie do niezbędnego minimum czasu trwania komisji.
 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-10-19 14:41:53
Data publikacji: 2020-10-19 14:49:48
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5035