Kuratorium Oświaty w Lublinie

Deklaracja dostępności

22 września 2020

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo opisane obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wymagany kod reCAPTCHA przy wysłaniu wiadomości z panelu kontaktowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku braku dostępności prosimy o kontakt – podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby w rozsądnym terminie umożliwić dostęp. Osobą odpowiedzialną jest Artur Smolarz koordynator do spraw dostępności, adres poczty elektronicznej dostepnosc@kuratorium.lublin.pl, lub telefonicznie 815385264 (w godzinach pracy urzędu). W ten sam sposób można przedstawiać propozycje rozwiązań umożliwiających dostęp dla szerszej grupy odbiorców.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin Do budynku prowadzi wejście od ul. 3 Maja. Pomieszczenie kancelarii znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. W kancelarii znajduje się "Tłumacz j. migowego online". Dostęp dla osób na wózkach możliwy jest przy pomocy platformy przyschodowej, w celu przywołania osoby obsługującej platformę przyschodową, należy użyć dzwonka umieszczonego po lewej stronie przy drzwiach wejściowych. Krawędzie skrajne schodów oznaczone są w sposób kontrastowy. Na wyższe piętra przemieszczać się można windą jak i schodami. Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach (w niektórych pomieszczeniach z uwagi na zabytkowy charakter budynku może być potrzebna pomoc w otwarciu drzwi do pomieszczeń). Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na 2 piętrze obok Sali konferencyjnej. Wokół budynku znajduje się strefa płatnego parkowania, a na niej ok 70 m od wejścia 1 miejsce parkingowe dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla (z wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Delegatura Biała Podlaska Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. Sadowa 14, I piętro. Wejście główne do budynku bez przeszkód terenowych przez drzwi otwierające się samoczynnie. Na I piętro dostać się można windą znajdującą się naprzeciw wejścia głównego lub schodami. Winda wyposażona jest w panel powiadamiający z komunikatami głosowymi, oznaczeniami w alfabecie brajla, jak również posiadająca wystarczającą ilość miejsca dla osób poruszających się na wózku. Do sekretariatu delegatury należy się kierować w prawo ze schodów lub windy. Można tam uzyskać pomoc we wszystkich sprawach prowadzonych przez delegaturę. W sekretariacie znajduje się "Tłumacz j. migowego online". Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla (z wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak jest ogólnodostępnej toalety dla interesantów.

Delegatura Chełm Kuratorium Oświaty w Lublinie, pl. Niepodległości 1, Do budynku prowadzi wejście od pl. Niepodległości na podwyższony parter po schodach a następnie windą lub schodami na 2 piętro. Osoby na wózkach kierują się podjazdem po prawej stronie od wejścia głównego do windy. W sekretariacie znajduje się "Tłumacz j. migowego online". Na parkingu przy budynku w którym mieszczą się pomieszczenia delegatury wydzielone są miejsca dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla (z wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Delegatura Zamość Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. Lwowska 19. Do budynku prowadzi wejście od ul. Lwowskiej. Dostęp dla osób na wózkach możliwy jest jedynie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, próg w drzwiach wejściowych ma wysokość 3cm. Toaleta dla osób z trudnością w poruszaniu się znajduje się na parterze budynku. W sekretariacie znajduje się "Tłumacz j. migowego online". Na parkingu przy budynku w którym mieszczą się pomieszczenia delegatury znajduje się miejsce dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-09-22 11:23:42
Data publikacji: 2020-09-22 11:24:09
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 11987