Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

26 czerwca 2019

Ministertwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

1) Rekrutacja – nabór kandydatów:
a. Formularz zgłoszeniowy kandydata do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (dalej: Rady) został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
b. Do Rady mogą kandydować uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.
c. W celu kandydowania do Rady, należy wypełnić i podpisać (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: RDiM - czwarta kadencja.
d. Niepodpisane formularze zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę.
e. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do 31 lipca 2019 r. Formularze zgłoszeniowe wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
f. Formularz zgłoszeniowy kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Formularze zgłoszeniowe kandydatów niepełnoletnich, niepodpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata nie będą brane pod uwagę.
g. Do formularza zgłoszeniowego kandydat może dołączyć życiorys – CV oraz załączniki.
Dodane załączniki, w szczególności kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji
i innych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.
W celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, prosimy na pierwszej stronie kopii każdego dokumentu dodać adnotację: „za zgodność z oryginałem” lub
„zgodne z oryginałem” i własnoręcznie podpisać.

h. Kandydaci do Rady mogą uzupełniać i poprawiać wysłane zgłoszenia (w tym dosyłać dodatkowe dokumenty) do 31 lipca 2019 r. W przypadku wysyłania uzupełnień i korekt, uprzejmie prosimy o wyraźne wskazanie poprzez dopisek na kopercie lub informację
w piśmie przewodnim (RDiM – korekta), że przesłane dokumenty stanowią aktualizację formularza zgłoszeniowego.
i. Informacja o przyjęciu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej formularza zgłoszeniowego zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
j. W przypadku nieotrzymania (na podany przez kandydata adres poczty elektronicznej) potwierdzenia przyjęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej formularza zgłoszeniowego w ciągu 14 dni od dnia nadania, prosimy o kontakt z Panem Maciejem Wilczyńskim
(tel.: 22 34-74-889, adres e-mail: maciej.wilczynski@men.gov.pl).
2) Rada Dzieci i Młodzieży:
a. W celu powołania czwartej kadencji Rady, Minister Edukacji Narodowej wyłoni 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.
b. Informacja o składzie Rady (tj. imiona i nazwiska członków Rady oraz zastępców członków Rady) zostanie upubliczniona na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej. Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i za pomocą innych środków masowego przekazu będą również upubliczniane informacje o działalności Rady, w tym opinie i propozycje opracowane w ramach prac Rady.
c. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie.
d. Kadencja Rady trwa jeden rok.

3) Uprawnienia członków Rady i ich zastępców:
a. Członkowie Rady i ich zastępcy pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
b. Członkowi Rady i jego zastępcy, biorącemu udział w posiedzeniach Rady, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady lub jego zastępcy także jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu, przysługuje zwrot kosztów przejazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady według zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie dokumentów: rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki dołączonych do wniosku o zwrot kosztów przejazdu.
4) Po zakończeniu rekrutacji i ustaleniu składu Rady, dane osobowe członków Rady i ich zastępców (podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zawarte w CV i załącznikach do CV, a także przekazane
w czasie trwania czwartej kadencji Rady) oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Rady i ich zastępców (przekazane w szczególności we wnioskach o zwrot kosztów przejazdu) będą przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem Rady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, organom samorządu terytorialnego, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym.
5) W przypadku przekazania szczególnych kategorii danych osobowych (ujawniających m.in. dane dotyczące zdrowia, np. o niepełnosprawności, czy stosowanych dietach żywieniowych), dane te będą przetwarzane na podstawie przekazanej dodatkowo zgody na przetwarzanie tych danych
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
6) Pełnoletni członkowie Rady i ich zastępcy oraz rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich członków Rady i ich zastępców zostaną poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o wyrażenie zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie (publikacja w formie papierowej lub elektronicznej) wizerunku utrwalonego podczas prac Rady, czy innych wydarzeń związanych z jej pracami, z możliwością kadrowania i innego przetwarzania utrwalonego wizerunku, a także zarejestrowanego dźwięku,
w tym wypowiedzi, na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i za pomocą innych środków masowego przekazu.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
• administrator danych i kontakt do niego:
Minister Edukacji Narodowej jest administratorem danych osobowych, które zostaną przekazane w związku z rekrutacją do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej mieści się w Warszawie przy
al. J. Ch. Szucha 25 (kod pocztowy: 00-918 Warszawa).
• kontakt z inspektorem ochrony danych:
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać mail na adres: inspektor@men.gov.pl lub pismo na adres: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
• cel i podstawy przetwarzania danych:
Dane osobowe (podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zawarte w CV i załącznikach do CV) będą zbierane i przetwarzane do celów związanych z rekrutacją do Rady na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ww. dane będą przetwarzane również w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• informacje o odbiorcach danych:
W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.
• informacje o przekazywaniu danych:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
• okres przechowywania danych:
Dane gromadzone w związku z rekrutacją do Rady będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej i przepisami o archiwizacji dokumentów.
• uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
• inne informacje:
- podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie;
- podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rekrutacja do Rady;
- wycofanie zgody jest możliwe m.in. za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres
e-mail: maciej.wilczynski@men.gov.pl.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-06-26 14:06:01
Data publikacji: 2019-06-26 14:06:56
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Płonka Sebastian
Liczba odwiedzin: 4402