Jesteś tutaj: Strona główna / Kontrole zewnętrzne / artykuł

Kontrole zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 listopada 2007

 

 

L.P Termin Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Oceny i uwagi
1. 05.02.2004 – 31.03.2004

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie

System kontroli wewnętrznej , rzetelność ewidencji finansowo – księgowej i prawidłowość dokonywanych w niej zapisów oraz prawidłowość

sporządzania sprawozdań finansowych.

1. Terminowe odprowadzanie na rachunek urzędu skarbowego dochodów.

2. Uwzględnienie w zakresie czynności pracownika komórki księgowości obowiązku w zakresie odprowadzania dochodów.

3.Rozważenie zasadności dalszego funkcjonowania zespołów zespołów

w Janowie Lub. i Łukowie.
2. 09.02.2005 – 25.02.2005

Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2003 roku.

W zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami

publicznymi w 2003 r. nieprawidłowości nie stwierdzono
3 26.09.2006 – 10.10.2006 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.

4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zaleceń pokontrolnych nie zostawiono
4 15.01.2007 – 28.03.2007

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie

Wykonanie przez Kuratorium Oświaty budżetu państwa w 2006 r.

w części 85/06.

Wydatkowanie środków do wysokości ustalonej w planie finansowym, obowiązującym w chwili wydatkowania środków.

- Sporządzanie sprawozdań miesięcznych Rb-28 z wykonania planu wydatków zgodnie z ewidencją księgową.

- Dokonywanie zakupów z zastosowaniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Prowadzenie dziennika, zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o rachunkowości.

- Księgowanie zobowiązań do właściwego okresu, zgodnie z zasadami rachunkowości.

- Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dat: operacji, zapisu i dowodu ( w przypadku, gdy różni się ona od daty dokonania operacji) oraz dokonanie stosownych zapisów w tym zakresie w wewnętrznych uregulowaniach dotyczących zasad rachunkowości.

- Ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich etapów rozliczeń przypadających płatności dochodów i wydatków.

Egzekwowanie od pracowników terminowego rozliczania delegacji służbowych.

- Ewidencjonowanie wydatków poniesionych z odprowadzanie ścieków i abonamentu w § 4300 oraz zakupu usług remontowych w § 4270
5 5-22.11.2007 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

1. Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (dz. U. Nr 112, poz 1198 z późn. zm.)

2. Wykonywanie zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.

3. opracowanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody.

Zalecenia pokontrolne
6

18.10.2007 -

18.12.2007

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli w województwie lubelskim Zalecenia pokontrolne
7

28.12.2007 -

15.01.2008

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

1. Celowość wydatkowania środków budżetowych w okresie jedenastu miesięcy 2007 roku.

2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

3. Zapewnienie realizacji polityki oświatowej państwa oraz współpraca z tym zakresie z organami samorządu terytorialnego .

4. Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek przekładanych przez organy prowadzące.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2007-11-05 14:01:58
Data publikacji: 2007-11-05 14:08:47
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 9170

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-04-27 07:58:36Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-27 07:57:52Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja