Rozliczenia roczne dotacji -2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 grudnia 2018

WEA.3112.177.2018.MP

Szanowny Pan Marszałek Województwa

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2018 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin z wyłączeniem:

1/ rozliczenia programu „Wyprawka szkolna” w terminie do dnia 31.12.2018 r. następuje poprzez zalogowanie się na stronie www.wyprawkalu.kuratorium.bialystok.pl

2/ rozliczenia dotacji podręcznikowej w terminie do dnia 18.01.2019 r. następuje poprzez wypełnienie załączników nr 8 i/lub 9 /dla każdej niepełnosprawności oddzielnie/ na stronie www.dotacjalu.kuratorium.bialystok.pl

Po wypełnieniu danych prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i odesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian - są takie same jak przy składaniu wniosków. Przewidywany termin uruchomienia aplikacji podręcznikowej to 02.01.2019 r.

Wypełniając druki należy stosować wymienione zasady:

Wszystkie pola muszą być wypełnione. W przypadku pozostawienia niewypełnionych pól rozliczenie będzie uważane za niepełne i nie będzie mogło być zatwierdzone przez Wojewodę. Klasyfikacja powinna być zgodna ze wskazaną w decyzji Wojewody. W części opisu rzeczowego wykorzystania środków należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania oraz wypełnić tabele. Każdy rozdział i paragraf budżetowy, w którym jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację, należy sporządzić na odrębnym formularzu /wypełniamy tylko te formularze, które objęte są dotacją - nie przesyłamy zerowych/. Dokumenty muszą być podpisane zgodnie z drukiem.

Ponadto przypominam o konieczności rozliczenia programów, w terminie określonym w rozporządzeniach oraz umowie zgodnie z drukami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy rozliczeniach programów proszę zwrócić szczególną uwagę, gdyż dane te muszą być zgodne z rozliczeniem złożonym do Wojewody. Ze względu na liczne pomyłki i niezgodności w poprzednich latach, pomiędzy rozliczeniami rocznymi dla Wojewody, a rozliczeniami programu, prosimy o ich rozliczanie i składanie razem. Zwracam również uwagę na to, iż rozliczenie dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej winny być zgodne w zakresie środków przyznanych i wydatkowanych przez samorząd.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki z dotacji w zależności od programu, powinny zostać zwrócone do budżetu Wojewody /zaksięgowane na koncie LUW/ do 15.01.2019 r. lub 30.01.2019 r.

Prosimy zwrócić uwagę na zmienione przepisy dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w zakresie wymaganego wkładu własnego – w załączeniu pismo MEN

Druki rozliczeń dotacji (załączone poniżej do pobrania):

1/ Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” + rozliczenie z realizacji Programu z MEN.

2/ Przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz załącznik do rozliczenia.

3/ Przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku oraz rozliczenie programu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 2425) - rozliczenie z realizacji programu załącznik z rozporządzenia /w przypadku udostępnienia przez MEN wersji elektronicznej, Kuratorium udostępni plik na stronie internetowej przy powyższym piśmie/.

4/Przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. oraz rozliczenie programu Rządowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.655) - roczne rozliczenie programu na załącznikach nr 8 i 9 - drukujemy z udostępnionej aplikacji.

5/ Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

6/ Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

W wersji elektronicznej druki można również pobrać ze strony www.kuratorium.lublin.pl, w zakładce: szkoła i organ prowadzący / programy rządowe.

Kontakt w sprawie rozliczenia dotacji:

Marta Pączek tel. 81 5385219, email: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl

Anna Sobiesiak tel. 81 5385277, email: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl

Bożena Dziuba tel. 81 538 5218, email: bozena.dziuba@kuratorium.lublin.pl

Kurator Oświaty w Lublinie

Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-12-19 07:52:37
Data publikacji: 2018-12-19 07:56:44
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1736

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-19 09:24:10Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja