Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Informacja o wolnych miejscach pracy - nr 37449 (zakończone)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 listopada 2018

Informacja o wynikach naboru w załączeniu.

__________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie o naborze NR 37449 z dnia 07.11.2018 r.
• OFERTY DO 19 LISTOPADA 2018
• WYMIAR ETATU 1
• STANOWISKA 2


Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
wizytator
w Wydziale Kształcenia Ogólnego

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
LUBLIN
ADRES URZĘDU:
20-950 LUBLIN
UL. 3 MAJA 6
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ZAKRES ZADAŃ
• realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym realizacja zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikających z przepisów ustaw: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisów przejściowych, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
• wykonywanie - zgodnie z ustalonym harmonogramem – czynności związanych z ewaluacją pracy szkoły,
• przeprowadzanie w przydzielonych szkołach i placówkach oświatowych oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół w trybie kontroli planowych i doraźnych,
• monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
• prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
• przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także udział w postępowaniach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i kontraktowego,
• rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania szkół i placówek w zakresie organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• udzielanie pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
• staż pracy : 5 lat pracy pedagogicznej
• stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
• ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
• o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
• znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
• znajomość programów pakietu Office
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• dobra komunikacja interpersonalna
• umiejętność pracy w zespole
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. 3 Maja 6
20 – 950 Lublin
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: kurator@kuratorium.lublin.pl - tel. 81 53-85-200
• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.lublin.pl - tel 81 53-85-264
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: brak
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.400 – 3.600 zł.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego”.
Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-240, 81 53-85-245
lub 81 53-85-274.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-11-07 10:05:44
Data publikacji: 2018-11-07 10:06:03
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1747

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-30 09:43:21Siwek PawełModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-30 09:41:44Siwek PawełModyfikacja treściPoprzednia wersja