Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 września 2018

WEA.3112.98.2018.MP

Szanowni Państwo
Marszałek, Prezydenci, Burmistrzowie,
Starostowie, Wójtowie województwa lubelskiego

W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DPPI-WPPip.4083.168.2018.IK w sprawie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe informujemy, że zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku jednostki samorządu terytorialnego okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. W myśl art. 58 ust. 6 wnioski jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej przekazywane są do wojewody do dnia 15 września.

Niezależnie od powyższego, pragnę zwrócić Państwa uwagę na kwestię związaną z refundacją poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, o której mowa w art. 57 ww. ustawy oraz stosownych przepisach przejściowych oraz ich klasyfikację budżetową.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767), od 2018 roku obowiązuje nowy rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a więc wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale. Jednakże należy zauważyć, iż zwrot jednostkom samorządu terytorialnego środków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych tj. refundacja wydatków przekazywana w formie dotacji z budżetu państwa stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego i o sposobie jej wydatkowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. O ile środki te nie zostaną ponownie wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić o ujęcie ich w innej klasyfikacji budżetowej niż rozdział 80153. Jednocześnie przypominamy o stosowaniu art. 171 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku pytań w sprawie w/w dotacji prosimy o kontakt z Martą Pączek tel. 815385219 e-mail: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-09-17 09:14:37
Data publikacji: 2018-09-17 09:24:53
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1486