Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 lipca 2018

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku
Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DCH.5533.135.2018.HR Henryk Radej 4.07.2018 DCH.5533.135.20148.HR Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną, która powstała w wyniku przekształcenia Społecznego Gimnazjum w Krasnymstawie w ośmioletnią szkołę podstawową. Społeczna Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie, ul. Odrodzenie 45, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.136.2018.HR Henryk Radej 31.07.2018 DCH.5533.136.2018.HR Rekontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych w protokole po kontroli doraźnej DCH.5533.127.2017.HR dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych oraz rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/19 w odniesieniu do obowiązującego prawa. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.137.2018.KS Krystyna Sawicka 28.08.2018 DCH.5533.137.2018.KS Realizacja zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniach 18 i 19 czerwca br. w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w oddziale przedszkolnym oraz prawidłowość w rozpatrywaniu skarg i wniosków. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.138.2018.EB

 

Ewa Bejster

Lucyna Szczyrba

31.08.2018 DCH.5533.138.2018.EB Prawidłowość organizacji i przeprowadzenia przez dyrektora szkoły egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.139.2018.KS Krystyna Sawicka 19.09.2018 DCH.5533.139.2018.EB Przeprowadzenie postępowania powypadkowego w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w dniu 15 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.140.2018.EL Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 21.09.2018 DCH.5533.140.2018.EL Prawidłowość podejmowanych czynności przez dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14 września 2018 r. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.141.2018.HR Henryk Radej 20.09.2018 DCH.5533.141.2018.HR Organizacja pracy oddziałów klasy I w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.142.2018.DK Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 25.09.2018 DCH.5533.142.2018.DK Prowadzenie zajęć przez nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, któremu organ prowadzący przedłużył zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.143.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 19.10.2018 DCH.5533.143.2018.KS Przestrzeganie przez szkołę procedury w zakresie zwalniania uczniów z wychowania fizycznego oraz procedury dotyczącej dostarczenia rodzicom/prawnym opiekunom protokołu powypadkowego w przypadku zaistnienia wypadku ucznia. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.144.2018.EL Ewa Lik-Matuła 24.10.2018 DCH.5533.144.2018.EL Prawidłowość podejmowanych przez dyrektora szkoły czynności związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.145.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 6.11.2018 DCH.5533.145.2018.KS Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami oraz wybór drugiego języka obcego dla klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.146.2018.DK Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 7.11.2018 DCH.5533.146.2018.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Zespół Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze Wydano 9 zaleceń - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.147.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 13.11.2018 DCH.5533.147.2018.KS Prawidłowość dokumentowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych prowadzonych w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.148.2018.EL Ewa Lik-Matuła 15.11.2018 DCH.5533.148.2018.EL Podział godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe, w tym na realizację zajęć teoretycznych i praktyczną naukę zawodu. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul Graniczna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.149.2018.LS Lucyna Szczyrba 22.11.2018 DCH.5533.149.2018.LS Prawidłowość współpracy dyrektora przedszkola z rodzicem dziecka 5 letniego z oddziału III w zakresie umożliwiania kontaktów z dzieckiem oraz udzielania informacji o postępach w jego rozwoju. Miejskie Przedszkole nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.150.2018.KS Krystyna Sawicka 28.11.2018  DCH.5533.150.2018.KS Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego oraz procedur podczas przeprowadzenia postępowania powypadkowego w dniu 3 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.151.2018.EB Ewa Bejster Lucyna Szczyrba 29.11.2018 DCH.5533.151.2018.EB Zapewnienie uczniom kl. IV bezpieczeństwa w szkole w kontekście zdarzenia, jakie miało miejsce w dniu 20 listopada 2018 r. z ich udziałem. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstanców Warszawy 10, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.152.2018.DS Elżbieta Wołczuk Dariusz Sułkowski 4.12.2018 DCH.5533.152.2018.DS Prawidłowość zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w kontekście jej zgodności z przepisami prawa, efektywności, obecnego zachowania uczniów i panujących miedzy nimi relacji oraz współpracy szkoły z ich rodzicami Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask" w Rudzie - Hucie, ul. S. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda Huta Brak
DCH.5533.153.2018.LS Lucyna Szczyrba 30.11.2018 DCH.5533.153.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.154.2018.LS Lucyna Szczyrba 7.12.2018 DCH.5533.154.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nr 6 "Za żywopłotem" im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie Brak
DCH.5533.155.2018.DK Dariusz Kostecki 5.12.2018 DCH.5533.155.2018.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Zespole Szkół w Dubience, ul. 3 Maja4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.156.2018.EL Ewa Lik-Matuła 6.12.2018 DCH.5533.156.2018.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.157.2018.EL Ewa Lik-Matuła 6.12.2018 DCH.5533.157.2018.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
 
Technikum nr 4 w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.158.2018.EW Elżbieta Wołczuk 5.12.2018 DCH.5533.158.2018.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
 
Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza W Hannie, ul. Szkolna 1, 22-200 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.159.2018.EW Elżbieta Wołczuk 5.12.2018 DCH.5533.159.2018.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
 
Szkoła Podstawowa w Hanie, ul. Szkolna 1 i ul. Włodawska 1A, 22-200 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.160.2018.EB Ewa Bejster 17.12.2018 DCH.5533.160.2018.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.   Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, ul. Petryłów 15, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.161.2018.EL Ewa Lik-Matuła 10.12.2018 DCH.5533.160.2018.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.162.2018.LS Lucyna Szczyrba 17.12.2018 DCH.5533.162.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 4, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.163.2018.LS Lucyna Szczyrba 17.12.2018 DCH.5533.163.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole nr 8 w Krasnymstawie, ul.Tokarzewskiego 49, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia-patrz arkusz kontroli
DCH.5533.164.2018.KS  Krystyna Sawicka 14.12.2018 DCH.5533.164.2018.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie, ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.165.2018.KS Krystyna Sawicka 17.12.2018 DCH.5533.165.2018.KS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, ul. Krakowskie Przedmieście 38, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.166.2018.KS Krystyna Sawicka 17.12.2018 DCH.5533.166.2018.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, ul. Krakowskie Przedmieście 38, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.167.2018.KS Krystyna Sawicka 18.12.2018 DCH.5533.167.2018.KS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska Brak
DCH.5533.168.2018.KS Krystyna Sawicka 18.12.2018 DCH.5533.168.2018.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska Brak
DCH.5533.169.2018.KS Krystyna Sawicka 18.12.2018 DCH.5533.169.2018.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska Wydano 1 zalecenie-patrz akrusz kontroli
DCH.5533.170.2018.EW Elżbieta Wołczuk 14.12.2018 DCH.5533.170.2018.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Wydano 1 zalecenie-patrz arkusz kontroli
DCH.5533.171.2018.EW Elżbieta Wołczuk 14.12.2018 DCH.5533.171.2018.EW Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Gminne w Zespole Szkół w Urszulinie, , ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak 
DCH.5533.172.2018.EW Elżbieta Wołczuk 14.12.2018 DCH.5533.172.2018.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wereszczyńskiej, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.173.2018.EW Elżbieta Wołczuk 14.12.2018 DCH.5533.173.2018.EW Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wereszczyńskiej, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.174.2018.DS Dariusz Sułkowski 14.12.2018 DCH.5533.174.2018.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, 22-120 Wojsławice Brak
DCH.5533.175.2018.DS Dariusz Sułkowski 21.12.2018 DCH.5533.175.2018.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310 Kraśniczyn Brak
DCH.5533.176.2018.LS Lucyna Szczyrba 18.12.2018 DCH.5533.176.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie, al. Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.177.2018.HR Henryk Radej 14.12.2018 DCH.5533.177.2018.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec  Brak
DCH.5533.178.2018.HR Henryk Radej 17.12.2018 DCH.5533.178.2018.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym, Łopiennik Dolny 56, 22-351 Łopiennik Górny Brak
DCH.5533.179.2018.HR Henryk Radej 18.12.2018 DCH.5533.179.2018.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża w Orłowie Drewnianym, Orłów Drewniany 60A, 22-375 Izbica Brak 
DCH.5533.180.2018.KS Krystyna Sawicka Henryk Radej 20.12.2018 DCH.5533.180.2018.KS Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.262.2018.DDR/BC

Bożena Ćwiek Dorota Drożdżowska-Rejmak

 17.07.2018   WKO.5533.262.2018.DDR/BC  Kontrola w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zasad organizacji i sposobu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin  Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.324.2018.ER  Ewa Romaniuk  10.07.2018   WKO.5533.324.2018.ER  Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy posiadającej opinię w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin  Brak
 WKO.5533.325.2018.ASz  Anna Szczepińska Anna Koper  12.07.2018   WKO.5533.325.2018.ASz  Kontrola w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz zgodności z przepisami prawa promowania i klasyfikowania uczniów  Śródziemnomorskie Gimnazjum im. św. Dominika Guzmana, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin   Wydano 17 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.326.2018.GP  Gabriela Porzyć Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.326.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.327.2018.GP  Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.327.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.328.2018.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  20.07.2018   WKO.5533.328.2018.EP Kontrola w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz zapewnienia im bezpiecznego pobytu w placówce  Przedszkole nr 5 w Lublinie,  Brak
WKO.5533.329.2018.ER Ewa Romaniuk 19.07.2018 WKO.5533.329.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji nauczania Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.330.2018.BC  Bożena Ćwiek  19.07.2018   WKO.5533.330.2018.BC  Kontrola w zakresie zgodności działań szkoły z przepisami prawa w zakresie trybu oceniania i klasyfikowania ucznia, organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicem w zakresie udostępniania sprawdzianów pisanych przez ucznia.  XXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin   Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.332.2018.AK Anna Koper, Anna Szczepińska

30.08.2018

5.09.2018

WKO.5533.332.2018.AK Kontrola w zakresie realizacji przez szkołę przepisów prawa związanych z ocenianiem ucxzniów, respektowania statutu szkoły i zapewnienia uczniom adekwatnym do potrzeb, oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz bezpieczeństwa, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Długosza 8a, 20-064 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.333.2018.MO Marzanna Ostrowska 31.08.2018 WKO.5533.333.2018.MO Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad pracą pedagoga szkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.334.2018.EM Elżbieta Michalczuk, Marzanna Ostrowska 7.09.2018 WKO.5533.334.2018.EM Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Szkolna 1 Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.335.2018.DS Danuta Steć, Elżbieta Sobiech 4.09.2018 WKO.5533.335.2018.DS Kontrola w zakresie realizacji zaleceń dotyczących niezgodności z przepisami prawa postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stzreszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.336.2018.MO Marzanna Ostrowska 13.09.2018 WKO.5533.336.2018.MO Kontrola w zakresie zgodności tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.338.2018.RK Renata Kwiatek 26.09.2018 WKO.5533.338.2018.RK Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli, Nowa Wola 95, 21-107 Serniki Brak
WKO.5533.340.2018.AT Alicja Tynowska 9.10.2018 WKO.5533.340.2018.AT Kontrola w zakresie oceny działań opiekuńczo-wychowawczych Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.458.2018.AK  Anna Koper  3.07.2018   WKO.5533.458.2018.AK  Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu  Przedszkole w Zespole Szkół w Piotrkowie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.460.2018.JP/AT Jolanta Piątek, Alicja Tynowska 28.06.2018 WKO.5533.460.2018.JP/AT Kontrola w zakresie podjęcia uchwały klasyfikacyjnej oraz procedury oceniania i klasyfikowania uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin Wydano 7 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.461.2018.ER Ewa Romaniuk 3.07.2018 WKO.5533.461.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz współpracy dyrektora szkoły z rodzicami Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża  Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.463.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 22.10.2018 WKO.5533.463.2018.DDR Kontrola w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej, 24-224 Borzechów Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.464.2018.ASz Anna Szczepińska 22.10.2018 WKO.5533.464.2018.ASz Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna Brak
WKO.5533.479.2018.ASz Anna Szczepińska 26.10.2018 WKO.5533.479.2018.ASz Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin Brak
WKO.5533.480.2018.ES Elżbieta Sobiech 31.10.2018 WKO.5533.480.2018.ES Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola Przedszkole nr 7 w Lublinie, ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKO.5533.481.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak, Anna Szczepińska 31.10.2018 WKO.5533.481.2018.DDR Kontrola w zakresie sposobu organizowania i udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach, ul. Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKO.5533.482.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak, Bożena Ćwiek 26.10.2018 WKO.5533.482.2018.DDR Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji  i dokumentowania pracy rady pedagogicznej oraz wykonywania przez dyrektora szkoły zadań przewodniczącego rady pedagogicznej I liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J Czartoryskiego w Puławach, Aleja Partyzantów 16, 24-100 Puławy Brak
WKO.5533.483.2018.EF/AKo Elżbieta Fim, Andrzej Kosiniec 31.10.2018 WKO.5533.483.2018.EF/AKo Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, w tym sposobu organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKO.5533.487.2018.ASz Anna Szczepińska 6.11.2018 WKO.5533.487.2018.ASz Kontrola w zakresie realizacji działań profilaktycznych podjętych przez szkołę w stosunku do uczennic, które dopuściły się zachowań agresywnych XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin Brak
WKO.5533.492.2018.AKo Andrzej Kosiniec 14.11.2018 WKO.5533.492.2018.AKo Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, Przybysławice 1, 21-080 Garbów Brak
WKO.5533.493.2018.AKo Andrzej Kosiniec 14.11.2018 WKO.5533.493.2018.AKo Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska 331, 21-080 Garbów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.217.2018.TG Teresa Grodecka 03.07.2018 DBP.5533.217.2018.TG Badanie zasadności skargi wniesionej przez nauczycielkę na dyrektora szkoły w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.218.2018.HI Hanna Ilczuk 11.07.2018 DBP.5533.218.2018.HI Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej,przestrzeganie praw ucznia oraz udzielanie uczniom wyróżnień. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, Komarno kolonia 13, 21-543 Konstantynów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.219.2018.AW Anna Wrzosek 16.07.2018 DBP.5533.219.2018.AW Prawidłowość działań podejmowanych przez radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły, jako jej przewodniczacego, w zakresie realizacji zadań wynikających z kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol Brak
DBP.5533.225.2018.AW Anna Wrzosek 13,20 września 2018 r. DBP.5533.225.2018.AW Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, promowania i klasyfikowania ucznów oraz nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela. IV Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej,  ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.226.2018.MŻ Marek Żelisko 5,10 października 2018 r. DBP.5533.226.2018.MŻ Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej,  ul. W. Batki 20, 31-311 Komarówka Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.227.2018.MŻ Marek Żelisko

30.10.2018

05.11.2018

DBP.5533.227.2018.MŻ Zgodność przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i wszechstronnego ich rozwoju. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.228.2018.BF Brygida Fabrycka 30.10.2018 DBP.5533.228.2018.BF Ocena prawidłowości prowadzonych czynności związanych z zaistniałymi wypadkami i prowadzenia dokumentacji powypadkowej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2017 r. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.229.2018.BF Brygida Fabrycka 14.11.2018 DBP.5533.229.2018.BF Ocena prawidłowości organizowania i funkcjonowania świetlicy szkolnej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 7 marca 2018 r. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
DBP.5533.230.2018.BF Brygida Fabrycka 08.11.2018 DBP.5533.230.2018.BF Ocena zapewnienia uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
 DBP.5533.233.2018.BF Brygida Fabrycka 06.12.2018 DBP.5533.233.2018.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2018 roku w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli.
DBP.5533.236.2018.MŻ Marek Żelisko 27.11.2018 DBP.5533.236.2018.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 10 października 2018 r. w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
DBP.5533.237.2018.EK Ewa Kwaśniewska 23.11.2018 DBP.5533.237.2018.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21- 570 Drelów Brak
DBP.5533.238.2018.BF Brygida Fabrycka 28.11.2018 DBP.5533.238.2018.BF Ocena zapewnienia uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.240.2018.HI Hanna Ilczuk 18.12.2018 DBP.5533.240.2018.HI Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 13 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna Brak
DBP.5533.241.2018.MŻ Marek Żelisko 04.12.2018 DBP.5533.241.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.242.2018.MŻ Marek Żelisko 04.12.2018 DBP.5533.242.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.243.2018.MŻ Marek Żelisko 05.12.2018 DBP.5533.243.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.244.2018.WŻ Wanda Żukowska 05.12.2018 DBP.5533.244.2018.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie, 21-210 Milanów Brak
DBP.5533.245.2018.EK Ewa Kwasniewska 10.12.2018 DBP.5533.245.2018.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie, ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.246.2018.WŻ Wanda Żukowska 07.12.2018 DBP.5533.246.2018.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Kostrach, Kostry 1, 21-210 Milanów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.247.2018.HI Hanna Ilczuk 06.12.2018 DBP.5533.247.2018.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorzadowe w Konstantynowie, ul. Stanisława Platera 7, 21-543 Konstantynów Brak
DBP.5533.248.2018.HI Hanna Ilczuk 07.12.2018 DBP.5533.248.2018.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7A, 21-540 Małaszewicze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.249.2018.HI Hanna Ilczuk 07.12.2018 DBP.5533.249.2018.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7A, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.250.2018.HI Hanna Ilczuk 18.12.2018 DBP.5533.250.2018.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.251.2018.HI Hanna Ilczuk 18.12.2018 DBP.5533.251.2018.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.252.2018.HR Halina Rogowska 07.12.2018 DBP.5533.252.2018.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Podlaskiej, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.253.2018.HR Halina Rogowska 10.12.2018 DBP.5533.253.2018.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białej Podlaskiej, ul. Nowa 20/24, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.254.2018.HR Halina Rogowska 11.12.2018 DBP.5533.254.2018.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.255.2018.HR Halina Rogowska 12.12.2018 DBP.5533.255.2018.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej, ul. Łukaszyńska 34, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.256.2018.HR Halina Rogowska 13.12.2018 DBP.5533.256.2018.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Milanowie,  ul. Szkolna 12a, 21-210 Milanów Brak
DBP.5533.258.2018.MŻ Marek Żelisko 06.12.2018 DBP.5533.258.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul.  Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.259.2018.MŻ Marek Żelisko 06.12.2018 DBP.5533.259.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.260.2018.MŻ Marek Żelisko 07.12.2018 DBP.5533.260.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.261.2018.MŻ Marek Żelisko 07.12.2018 DBP.5533.261.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.262.2018.MŻ Marek Żelisko 07.12.2018 DBP.5533.262.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.263.2018.MŻ Marek Żelisko 11.12.2018 DBP.5533.263.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.264.2018.MŻ Marek Żelisko 11.12.2018 DBP.5533.264.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.265.2018.MŻ Marek Żelisko 11.12.2018 DBP.5533.265.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.266.2018.EK Ewa Kwaśniewska 14.12.2018 DBP.5533.266.2018.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie, Żerocin 32, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.267.2018.MŻ Marek Żelisko 19.12.2018 DBP.5533.267.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21- 200 Parczew Brak
DBP.5533.268.2018.MŻ Marek Żelisko 19.12.2018 DBP.5533.268.2018.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew Brak
WES.5533.63.2018.ASe

 

Elżbieta Lalka - Barańska, Aleksandra Sepoch

 

11, 12, 18 września 2018 r. WES.5533.63.2018.Se Organizacja kształcenia i opieki dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w okresie od stycznia 2017 roku do chwili obecnej. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Insignis w Lublinie,
ul. W. Żywnego 10, 20 -854 Lublin.
Wydano 5 zaleceń
- patrz protokół kontroli.
DZ.5533.294.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 06.09.2018 DZ.5533.294.2018.ATM Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad pracą wychowawcy klasy oraz organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w klasie w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.295.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 19.09.2018 DZ.5533.295.2018.ATM Przestrzeganie statutu, przestrzeganie zasad oceniania, klayfikowania i promowania uczniów, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu, ul. Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.298.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 21.09.2018 DZ.5533.298.2018.ATM Ralizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli znak: DZ.5533.271.2018.ATM z dnia 18 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa w Telatynie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn Brak
DZ.5533.299.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 24.09.2018 DZ.5533.299.2018.ATM Zapewnienie uczniom bezpiecznych i hignicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa nr 4 w zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.300.2018.MP  Marzena Poździk  08.10.2018   DZ.5533.300.2018.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontyroli
 DZ.5533.301.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  31.10.2018  DZ.5533.301.2018.ATM Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.302.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  31.10.2018  DZ.5533.302.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.303.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  06.11.2018 DZ.5533.303.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.304.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  15.11.2018  DZ.5533.304.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu. ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.305.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  13.11.2018  DZ.5533.305.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. ul. Pewowiaków 30A, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.306.2018.AS Alicja Siedlecka 13.11.2018 DZ.5533.306.2018.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy 113, 22-672 Susiec Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
  DZ.5533.307.2018.MP  Marzena Poździk  31.10.2018   DZ.5533.307.2018.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród  Brak
DZ.5533.309.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 20.11.2018 DZ.5533.309.2018.ATM Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w klasie pierwszej Szkoła Podstawowa w Strzyżowie, ul. Bohaterów Września 10, 22-525 Strzyżów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.310.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 20.11.2018 DZ.5533.310.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Strzyżowie, ul. Bohaterów Września 10, 22-525 Strzyżów Brak
DZ.5533.311.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 20.11.2018 DZ.5533.311.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie, ul. Bohaterów Września 10, 22-525 Strzyżów Brak
DZ.5533.317.2018.MP Marzena Poździk 21.11.2018 DZ.5533.317.2018.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie Brak
DZ.5533.318.2018.MP Marzena Poździk 21.11.2018 DZ.5533.318.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie Brak
DZ.5533.319.2018.MP Marzena Poździk 21.11.2018 DZ.5533.319.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Michalowie, Michalów 117, 22-640 Rachanie Brak
DZ.5533.320.2018.MP Marzena Poździk 22.11.2018 DZ.5533.320.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-640 Rachanie Brak
DZ.5533.321.2018.MP Marzena Poździk 20.11.2018 DZ.5533.321.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-640 Rachanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.322.2018.MP Marzena Poździk 20.11.2018 DZ.5533.322.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie, Wozuczyn 182, 22-640 Rachanie Brak
DZ.5533.323.2018.AM Anna Mieczan 28.11.2018 DZ.5533.323.2018.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.324.2018.AM Anna Mieczan 28.11.2018 DZ.5533.324.2018.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Biłgoraju, ul. Długa 84, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.325.2018.AM Anna Mieczan 29.11.2018 DZ.5533.325.2018.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju, Aleja 400 -lecia 54, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.326.2018.AM Anna Mieczan 27.11.2018 DZ.5533.326.2018.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.327.2018.AM Anna Mieczan 07.12.2018 DZ.5533.327.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.328.2018.AM Anna Mieczan 06.12.2018 DZ.5533.328.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Siostry Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Sahryń Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.329.2018.AM Anna Mieczan 10.12.2018 DZ.5533.329.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach, Honiatycze 104, 22-550 Werbkowice Brak
DZ.5533.330.2018.AM Anna Mieczan 10.12.2018 DZ.5533.330.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczne Gimnazjum w Honiatyczach, Honiatycze 104, 22-550 Werbkowice Brak
DZ.5533.331.2018.AS Alicja Siedlecka 19.11.2018 DZ.5533.331.2018.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w niewirkowie, Niewirków 157, 22-455 Miączyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.332.2018.AS Alicja Siedlecka 19.11.2018 DZ.5533.332.2018.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w Miączynie, Miączyn 50 A, 22-455 Miączyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.333.2018.MG Maria Gruszka 27.11.2018 DZ.5533.333.2018.MG Zapewnienie warunków i organizacji kształcenia niepełnosprawnemu uczniowi w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni, Jeziernia 110, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.334.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  21.11.2018  DZ.5533.334.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu, ul. Prusa 10, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.335.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 27.11.2018 DZ.5533.335.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Brak
 DZ.5533.336.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  29.11.2018  DZ.5533.336.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, ul. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość  Brak
 DZ.5533.337.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  30.11.2018  DZ.5533.337.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 zamość  Brak
DZ.5533.338.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 23.11.2018 DZ.5533.338.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Szkolna 4a, 22-540 Dołhobyczów Brak
DZ.5533.339.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 26.11.2018 DZ.5533.339.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Hulczu, Hulcze 37, 22-540 Hulcze Brak
DZ.5533.340.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 26.11.2018 DZ.5533.340.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Przewodowie, Przewodów 1, 22-540 Hulcze Brak
DZ.5533.342.2018.AS Alicja Siedlecka 29.11.2018 DZ.5533.342.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczne Gimnazjum w Radecznicy, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.343.2018.AS Alicja Siedlecka 29.11.2018 DZ.5533.343.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy, ul. B. Prusa 65, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.344.2018.AS Alicja Siedlecka 29.11.2018 DZ.5533.344.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaburzu, Zaburz 100, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.345.2018.AS Alicja Siedlecka 30.11.2018 DZ.5533.345.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku, Czarnystok 129a, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.346.2018.AS Alicja Siedlecka 30.11.2018 DZ.5533.346.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu, Gorajec-Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.347.2018.AS Alicja Siedlecka 05.12.2018 DZ.5533.347.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, Stanisławów 64A, 23-460 Józefów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.348.2018.AS Alicja Siedlecka 05.12.2018 DZ.5533.348.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, Majdan Nepryski 18, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.349.2018.AS Alicja Siedlecka 06.12.2018 DZ.5533.349.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Górecku Starym, Górecko Stare 75 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.350.2018.AS Alicja Siedlecka 06.12.2018 DZ.5533.350.2018.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Józefowie, ul. Górnicza 21, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.351.2018.AS Alicja Siedlecka 06.12.2018 DZ.5533.351.2018.AS Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie, ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.358.2018.MP Marzena Poździk 26.11.2018 DZ.5533.358.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gromada 141, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.359.2018.MP Marzena Poździk 29.11.2018 DZ.5533.359.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 981, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.360.2018.MP Marzena Poździk 29.11.2018 DZ.5533.360.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum w Bukowej, Bukowa 981, 23-400 Biłgora Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.361.2018.MP Marzena Poździk 29.11.2018 DZ.5533.361.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Soli, Sól 279, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.362.2018.MP Marzena Poździk 29.11.2018 DZ.5533.362.2018.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Soli, Sól 279, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.363.2018.MP Marzena Poździk 29.11.2018 DZ.5533.363.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Dabrowica 138 a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.364.2018.AST Anna Startek 27.11.2018 DZ.5533.364.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Babicach, Babice 108a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.365.2018.AST Anna Startek 27.11.2018 DZ.5533.365.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej, Wola obszańska 106a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.366.2018.AST Anna Startek 29.11.2018 DZ.5533.366.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w zamchu, Zamch 116, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.367.2018.AST Anna Startek 29.11.2018 DZ.5533.367.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Olchowcu, Olchowiec 31, 23-413 Obsza  Brak
DZ.5533.368.2018.AST Anna Startek 30.11.2018 DZ.5533.368.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Obszy, Obsza 70 a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.369.2018.AST Anna Startek 30.11.2018 DZ.5533.369.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum w Obszy, Obsza 70 a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.370.2018.AST Anna Startek 27.11.2018 DZ.5533.370.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Bajkowe Przedszkole w Woli Obszańskiej, Wola Obszańska 106a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.371.2018.MP Marzena Poździk 30.11.2018 DZ.5533.371.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, Hedwiżyn 88 b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.372.2018.MP Marzena Poździk 30.11.2018 DZ.5533.372.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Dereźni Solskiej, Dreeźnia Solska 1a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.375.2018.MP Marzena Poździk 06.12.2018 DZ.5533.375.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.376.2018.MP Marzena Poździk 06.12.2018 DZ.5533.376.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.. Szkoła Podstawowa w Goraju, ul. Bednarska 8, 23-450 Goraj Brak
DZ.5533.377.2018.MP Marzena Poździk 06.12.2018 DZ.5533.377.2018.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Goraju, ul. Frampolska 3, 23-450 Goraj Brak
DZ.5533.385.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  03.12.2018 DZ.5533.385.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Hubinku, Hubinek 19, 22-678 Ulhówek Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.386.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  03.12.2018 DZ.5533.386.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie, Tarnoszyn 40, 22-678 Ulhówek  Brak
DZ.5533.387.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  05.12.2018 DZ.5533.387.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, 22-500 Hrubieszów  Brak
DZ.5533.388.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  06.12.2018 DZ.5533.388.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów  Brak
DZ.5533.389.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  11.12.2018 DZ.5533.389.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów  Brak
DZ.5533.390.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  12.12.2018 DZ.5533.390.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Ulhówku, ul. Tomaszowska 138, 22-678 Ulhówek Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.391.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  12.12.2018 DZ.5533.391.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gminne Przedszkole w Ulhówku, ul. Sadowa 3, 22-678 Ulhówek  Brak
DZ.5533.392.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  13.12.2018 DZ.5533.392.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Telatynie, ul. Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.393.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz  13.12.2018 DZ.5533.393.2018.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Poturzynie, Poturzyn 24, 22-652 Telatyn Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.394.2018.AST Anna Startek  06.12.2018 DZ.5533.394.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych, Lipiny Dolne 156a, 23-423 Potok Górny Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.395.2018.AST Anna Startek  07.12.2018 DZ.5533.395.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie, Szyszków 27a, 23-423 Potok Górny  Brak
DZ.5533.396.2018.AST Anna Startek  06.12.2018 DZ.5533.396.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstawnia Styczniowego w Potoku Górnym, Potok Górny 193, 23-423 Potok Górny  Brak
DZ.5533.397.2018.AST Anna Startek  06.12.2018 DZ.5533.397.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych, Borowina 1a, 23-423 Potok Górny  Brak
DZ.5533.398.2018.AST Anna Startek  10.12.2018 DZ.5533.398.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa w Bełżcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu  Brak
DZ.5533.399.2018.AST Anna Startek  10.12.2018 DZ.5533.399.2018.AST  Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Bełżcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.400.2018.AST Anna Startek  11.12.2018 DZ.5533.400.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Łukowej, Łukowa 341, 23-412 Łukowa  Brak
DZ.5533.401.2018.AST Anna Startek  11.12.2018 DZ.5533.401.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum w Łukowej  Brak
DZ.5533.402.2018.AST Anna Startek  11.12.2018 DZ.5533.402.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Chmielku, Chmielek 81, 23-412 Łukowa  Brak
DZ.5533.403.2018.AST Anna Startek  12.12.2018 DZ.5533.403.2018.AST  Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gminne Przedszkole w Jarczowie, ul. 3-go Maja 23, 22-664 Jarczów  Brak
DZ.5533.404.2018.AST Anna Startek  12.12.2018 DZ.5533.404.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Jarczowie, ul. Szkolna 3, 22-664 Jarczów  Brak
DZ.5533.405.2018.AST Anna Startek  17.12.2018 DZ.5533.405.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Gródku, Gródek 37, 22-664 Jarczów  Brak
DZ.5533.406.2018.AST Anna Startek  17.12.2018 DZ.5533.406.2018.AST  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa w Chodywańcach, Chodywańce 46, 22-664 Jarczów  Brak
DZ.5533.407.2018.MP Marzena Poździk 04.12.2018 DZ.5533.407.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.408.2018.MP Marzena Poździk 04.12.2018 DZ.5533.408.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 93, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.409.2018.MP Marzena Poździk 10.12.2018 DZ.5533.409.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Smółsku, Smólsko Duże 41, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.410.2018.MP Marzena Poździk 10.12.2018 DZ.5533.410.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.411.2018.MP Marzena Poździk 10.12.2018 DZ.5533.411.2018.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.412.2018.MP Marzena Poździk  11.12.2018 DZ.5533.412.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Goździe Lipińskim, Gózd Lipiński 81, 23-425 Biszcza Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.413.2018.MP Marzena Poździk  11.12.2018 DZ.5533.413.2018.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 60, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.414.2018.TS Teresa Sawicka, Anna Startek 04.12.2018 DZ.5533.414.2018.TS Obowiązek spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie. Publiczne Przedszkole Językowe "Akademia Przedszkolaka" w Biłgoraju, Al. 400-lecia 4, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.415.2018.MG Maria Gruszka 17.12.2018 DZ.5533.415.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Sabaudia 47, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.416.2018.MG Maria Gruszka 18.12.2018 DZ.5533.416.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 87, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.417.2018.MG Maria Gruszka 18.12.2018 DZ.5533.417.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przeorsku, Przeorsk 113, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.418.2018.MG Maria Gruszka 14.12.2018 DZ.5533.418.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, ul. Wyzwolenia 100, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.419.2018.MG Maria Gruszka 17.12.2018 DZ.5533.419.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Typinie, Typin 101, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.420.2018.MG Maria Gruszka 14.12.2018 DZ.5533.420.2018.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szarowoli, Szarowloa 126, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.425.2018.AM Anna Mieczan 10.12.2018 DZ.5533.425.2018.AM  Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczny Punkt Przedszkolny w Honiatyczach, Honiatycze 104, 22-550 Werbkowice Brak
DZ.5533.430.2018.AM Anna Mieczan 14.12.2018 DZ.5533.430.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Gozdów 141, 22-550 Werbkowice Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.431.2018.AM Anna Mieczan 14.12.2018 DZ.5533.431.2018.AM  Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczny Punkt Przedszkolny w Gozdowie, Gozdów 141, 22-550 Werbkowice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.432.2018.AM Anna Mieczan 17.12.2018 DZ.5533.432.2018.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii, Hostynne Kolonia 30, 22-550 Werbkowice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.433.2018.AM Anna Mieczan 17.12.2018 DZ.5533.433.2018.AM  Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Publiczny Punkt Przedszkolnyw Hostynnem Kolonii, Hostynne Kolonia 30, 22-550 Werbkowice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.434.2018.AM Anna Mieczan 18.12.2018 DZ.5533.434.2018.AM Zapewnienie dziecku pomocy psychologiczno -pedagogicznej. Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DZ.5533.439.2018.DK Dorota Kurzyńska 12.12.2018 DZ.5533.439.2018.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 13 w Zamościu, ul. Wąska 7, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.440.2018.DK Dorota Kurzyńska 12.12.2018 DZ.5533.440.2018.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.441.2018.DK Dorota Kurzyńska 13.12.2018 DZ.5533.441.2018.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu, ul. Peowiaków 18 a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.442.2018.DK Dorota Kurzyńska 13.12.2018 DZ.5533.442.2018.DK Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 5 w Zamościu, ul. Peowiaków 76a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.459.2018.AST Anna Startek  18.12.2018 DZ.5533.459.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno  Brak
DZ.5533.460.2018.AST Anna Startek  18.12.2018 DZ.5533.460.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Gimnazjum w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno  Brak
DZ.5533.461.2018.AST Anna Startek  19.12.2018 DZ.5533.461.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno  Brak
DZ.5533.462.2018.AST Anna Startek  19.12.2018 DZ.5533.462.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno  Brak
DZ.5533.463.2018.AST Anna Startek  20.12.2018 DZ.5533.463.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Niepubliczne Przedszkole w Zespole Szkół w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno  Brak
DZ.5533.464.2018.AST Anna Startek  20.12.2018 DZ.5533.464.2018.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno  Brak
WKZ.5533.60.2018.UG Urszula Gralewska 11.04.2018 WKZ.5533.60.2018.UG Zgodność funkcjonowanie szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 Branżowa Szkoła Rzemieślnicza w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębierczości w Lublinie, ul. Chopina 23, 20-023 Lublin Brak
WKZ.5533.68.2018.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 14,15.06.2018 WKZ.5533.68.2018.HD Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.69.2018.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz

14,15.06.2018

16,17.07.2018

WKZ.5533.69.2018.HD Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania  Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli 
 WES.5533.64.2018.EB  Elżbieta Lalka-Barańska  07.12.2018  WES.5533.64.2018.EB Organizacja kształcenia, wychowania i opieki ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.71.2018.SP  Sebastian Płonka Urszula Gralewska

24,27,30,31.07.2018       1,2,3,6,7,8.08.2018 27,28.09.2018 22,23,24,25,26,30.10.2018

 WKZ.5533.71.2018.SP Realizacja: podstawy programowej, ramowych planów nauczania, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, przestrzegania zasad rekrutacji, zgodności statutu szkoły z przepisami prawa, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.   Szkoła Policealna "Perspektywa" w Lublinie, ul. Staszica 5/6, 20-081 Lublin Wydano 10 zaleceń - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.72.2018.SP  Sebastian Płonka Urszula Gralewska 24,27,30,31.07.2018 1,2,3,6,7,8.08.2018 27,28.09.2018 22,23,24,25,26,30.10.2018  WKZ.5533.72.2018.SP Realizacja: podstawy programowej, ramowych planów nauczania, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, przestrzegania zasad rekrutacji, zgodności statutu szkoły z przepisami prawa, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.   Medyczna Szkoła Policealna "Perspektywa" w Lublinie, ul. Staszica 5/6, 20-081 Lublin Wydano 10 zaleceń - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.74.2018.EP  Ewa Podkańska  28.08.2018  WKZ.5533.74.2018.EP Prawidłowość organizacji w roku szkolnym 2016/2017 praktyk zawodowych, realizowanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Policealną Szkołą Zawodową ETAT a firmą ARCAR-SYSTEM w Lublinie Policealna Szkoła Zawodowa ETAT, ul. Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.76.2018.UG Urszula Gralewska 17.10.2018 WKZ.5533.76.2018.UG Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym realizacji przepisu art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin     Brak
 WKZ.5533.77.2018.EP  Ewa Podkańska  16.10.2018  WKZ.5533.77.2018.EP Zadania i obowiązki dyrektora szkoły, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej   Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice Brak 
 WKZ.5533.78.2018.EP  Ewa Podkańska  Beata Filipowska  22.10.2018  WKZ.5533.78.2018.EP Kontrola w zakresie rekrutacji i realizacji podstawy programowej dla osób niebędących obywatelami polskimi Szkoła Policealna GOWORK.PL w Lublinie, ul. Przechodnia 4/p.II, 20-003 Lublin  Brak 
 WKZ.5533.79.2018.EP  Ewa Podkańska  Beata Filipowska  23.10.2018  WKZ.5533.79.2018.EP Kontrola w zakresie rekrutacji i realizacji podstawy programowej dla osób niebędących obywatelami polskimi Szkoła Policealna Medyczna dla Dorosłych GOWORK.PL w Lublinie, ul. Przechodnia 4/p.II, 20-003 Lublin   Brak 
 WKZ.5533.80.2018.BF  Beata Filipowska   Ewa Podkańska  07.11.2018  WKZ.5533.80.2018.BF Kontrola w zakresie oceny działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół  Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin Brak 
WKZ.5533.81.2018.SP Sebastian Płonka

20.11.2018              10.12.2018

WKZ.5533.81.2018.SP Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Niepubliczna Szkoła Policealna "Fabryka Absolwentów" w Lublinie, ul. Staszica 5, 20-081 Lublin Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.82.2018.UG Urszula Gralewska 23,26.11.2018 WKZ.5533.82.2018.UG Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.        Niepubliczna Szkoła Policealna Wizażu i Stylizacji "AESTHETIC"  w Lublinie, ul. Szewska 4/22, 20-086 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.83.2018.BF  Beata Filipowska  Ewa Podkańska    22.11.2018  WKZ.5533.83.2018.BF Kontrola w sprawie nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji zadań dotyczacych planowania, organizowania i nadzorowania pracy szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły.  Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Kumunikacyjnych w Lublinie, ul. Zemborzycka 82,  20-445 Lublin Brak 
 WKZ.5533.84.2018.SP  Sebastian Płonka  28.11.2018  WKZ.5533.84.2018.SP Kontrola w zakresie: a) spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz.69 z późn. zm.); b) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. Zespół Szkół nr 1 w Łukowie, al. Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.86.2018.UG Urszula Gralewska 29.11.2018 WKZ.5533.86.2018.UG Nadzór pedagogiczny dyrektora w zakresie dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.). Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.87.2018.KP  Krzysztof Paluch  07.12.2018  WKZ.5533.87.2018.KP Kontrola w zakresie rekrutacji i realizacji podstawy programowej dla osób niebędących obywatelami polskimi  Blue Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin  Brak 
 WKZ.5533.88.2018.KP  Krzysztof Paluch  10.12.2018  WKZ.5533.88.2018.KP Kontrola w zakresie rekrutacji i realizacji podstawy programowej dla osób niebędących obywatelami polskimi   Blue Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin Brak
 WKZ.5533.89.2018.UG  Urszula Gralewska  12.12.2018  WKZ.5533.89.2018.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.91.2018.KP  Krzysztof Paluch  13.12.2018  WKZ.5533.91.2018.KP Kontrola w zakresie realizacji przebiegu nauczania w zawodzie Technik usług fryzjerskich 514105 Nova Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-950 Lublin Brak
WKZ.5533.92.2018.UG Urszula Gralewska 17.12.2018 WKZ.5533.92.2018.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, ul. Wiślana 3B, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.93.2018.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  -  WKZ.5533.93.2018.HD Kontrola w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad nauczycielką. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki Brak
 WKO.5533.485.2018.BG Barbara Grzesiak 09.11.2018 WKO.5533.485.2018.BG Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Matczynie, Matczyn 9, 24-200 Bełżyce Brak
 WKO.5533.484.2018.BG Barbara Grzesiak 08.11.2018 WKO.5533.484.2018.BG Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach, ul. Jaworowa 5, 24-100 Puławy Brak
 WKO.5533.489.2018.BG Barbara Grzesiak 16.11.2018 WKO.5533.489.2018.BG Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce Brak
 WKO.5533.490.2018.AT Alicja Tynowska 13.11.2018 WKO.5533.490.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, w Wandowie, Wandów 75, 21-426 Wola Mysłowska Brak
 WKO.5533.491.2018.AT Alicja Tynowska 13.11.2018 WKO.5533.491.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, Jarczew 55, 21-426 Wola Mysłowska Brak
 DBP.5533.231.2018.BF  Brygida Fabrycka  11.12.2018  DBP.5533.231.2018.BF Ocena prawidłowości zapewnienia uczniom mającym trudności w nauce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 października 2017 r.  Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica  Brak
DBP.5533.232.2018.WŻ Wanda Żukowska

06.11.2018

07.11.2018

DBP.5533.232.2018.WŻ Prawidłowość realizacji działań wychowawczo - profilaktycznych, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uprawnionym podmiotom oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli.
             
 DBP.5533.234.2018.BF   Brygida Fabrycka  06.12.2018  DBP.5533.234.2018.BF  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
DBP.5533.235.2018.WŻ Wanda Żukowska 21.11.2018 DBP.5533.235.2018 Prawidłowość zapewniania bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego i w trakcie przygotowywania się do w/w zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.239.2018.BF   Brygida Fabrycka  07.12.2018  DBP.5533.239.2018.BF  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole w Rzeczycy, Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski  Brak 
 WKO.5533.488.2018.AT  Alicja Tynowska  08.11.2018  WKO.5533.488.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin  Brak
 WKO.5533.496.2018.BP  Barbara Piszcz  19.11.2018  WKO.5533.496.2018.BP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bobrownikach w Zespole Placówek Oświatowych w Bobrownikach, ul. Rynek 1, 08-500 Ryki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.497.2018.AT  Alicja Tynowska  16.11.2018  WKO.5533.497.2018.AT Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole Samorządowe w Janowcu, ul. Osiedle Szkolne 5B, 24-123 Janowiec  Brak
 WKO.5533.498.2018.AT  Alicja Tynowska  16.11.2018  WKO.5533.498.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Janowcu, ul. Osiedle Borek 5B, 24-123 Janowiec  Brak
 WKO.5533.499.2018.AT  Alicja Tynowska  16.11.2018  WKO.5533.499.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowcu, ul. Osiedle Borek 5B, 24-123 Janowiec  Brak
 WKO.5533.500.2018.GD Grażyna Dziechciarz  19.11.2018  WKO.5533.500.2018.AT Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrówce, Aleksandrówka 28, 23-320 Batorz  Brak
 WKO.5533.472.2018.JP Jolanta Piątek  09.11.2018  WKO.5533.472.2018.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Gręzówce-Szkoła Podstawowa, Gręzówka 41, 21-400 Łuków  Brak
 WKO.5533.472a.2018.JP Jolanta Piątek  09.11.2018  WKO.5533.472a.2018.JP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Gręzówce-Przedszkole, Gręzówka 41, 21-400 Łuków  Brak
 WKO.5533.473.2018.JP Jolanta Piątek  09.11.2018  WKO.5533.473.2018.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Gołąbkach, Gołąbki 33, 21-400 Łuków  Brak
 WKO.5533.474.2018.JP Jolanta Piątek  09.11.2018  WKO.5533.474.2018.JP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Gołąbkach, Gołąbki 33, 21-400 Łuków  Brak
 WKO.5533.475.2018.JP Jolanta Piątek  13.11.2018  WKO.5533.475.2018.JP Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu,
Jeleniec 45,
21-421 Tuchowicz

 Brak
 WKO.5533.476.2018.JP Jolanta Piątek  13.11.2018  WKO.5533.476.2018.JP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Staninie,
Stanin 149,
21-422 Stanin
 
 Brak
 WKO.5533.477.2018.JP Jolanta Piątek  13.11.2018  WKO.5533.477.2018.JP Zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Staninie,
Stanin 149,
21-422 Stanin
 
 Brak
 WKO.5533.478.2018.JP Jolanta Piątek  16.11.2018  WKO.5533.478.2018.JP Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chrząchowie,
24-130 Końskowola
 Brak
 WKO.5533.501.2018.GD Grażyna Dziechciarz  19.11.2018  WKO.5533.501.2018.GD Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18 przeprowadzonej w dniu 19 marca 2018 roku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Otroczu,
Otrocz 34,
23-305 Chrzanów
 
 Brak
 WKO.5533.502.2018.GD Grażyna Dziechciarz  19.11.2018  WKO.5533.502.2018.GD Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Otroczu,
Otrocz 34,
23-305 Chrzanów

 

Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKO.5533.503.2018.GD Grażyna Dziechciarz  20.11.2018  WKO.5533.503.2018.GD Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19. Szkoła Podstawowa w Kowalinie,
Kowalin 45,
23-200 Kraśnik
 
Brak
 WKO.5533.504.2018.ASz  Anna Szczepińska  19.11.2018  WKO.5533.504.2018.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 208/19. Szkoła Podstawowa w Garbatówce, Garbatówka 9, 21-070 Cyców Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
 WKO.5533.505.2018.ASz  Anna Szczepińska  19.11.2018  WKO.5533.505.2018.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19. Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem, Głębokie 4,
21-070 Cyców
 Brak
 WKO.5533.506.2019.ER  Ewa Romaniuk  26.11.2018  WKO.5533.506.2018.ER Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli.
 WKO.5533.509.2018.ASz  Anna Szczepińska  28.11.2018  WKO.5533.509.2018.ASz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19. Przedszkole nr 86 w Zespole Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin  Brak
 WKO.5533.511.2018.BP  Barbara Piszcz  26.11.2018  WKO.5533.511.2018.BP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19.

Publiczne Przedszkole w Oszczywilku,
Oszczywilk 11a,
08-500 Ryki

 Brak
 WKO.5533.510.2018.ASz  Anna Szczepińska  28.11.2018  WKO.5533.510.2018.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
 WKO.5533.512.2018.BP  Barbara Piszcz  26.11.2018  WKO.5533.512.2018.BP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. P. Danysza w Oszczywilku, Oszczywilk 11a, 08-500 Ryki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
 WKO.5533.513.2018.BP  Barbara Piszcz  26.11.2018  WKO.5533.513.2018.BP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczne Gimnazjum w Oszczywilku, Oszczywilk 11a, 08-500 Ryki  Brak
 WKO.5533.514.2018.ASz  Anna Szczepińska  26.11.2018  WKO.5533.514.2018.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym2018/19 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
 WKO.5533.515.2018.WCZ  Wioletta Czochór  06.12.2018  WKO.5533.515.2018.WCZ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole
w Olbięcinie, Olbięcin 95, 23-230 Trzydnik Duży
 Brak
 WKO.5533.516.2018.WCZ  Wioletta Czochór  06.12.2018  WKO.5533.516.2018.WCZ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 1 w Olbięcinie, Olbięcin 95, 23-230 Trzydnik Duży  Brak
 WKO.5533.517.2018.DS  Danuta Steć  28.11.2018  WKO.5533.517.2018.DS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 15
w Lublinie, ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin
 Brak
 WKO.5533.518.2018.DS  Danuta Steć  30.11.2018  WKO.5533.518.2018.DS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 25
w Lublinie, Al. Warszawska 37, 20-400 Lublin
 Brak
 WKO.5533.519.2018.BP  Barbara Piszcz  30.11.2018  WKO.5533.519.2018.BP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczne Przedszkole
w Pawłowicach, Pawłowice 90, 08-540 Stężyca
 Brak
 WKO.5533.520.2018.BP  Barbara Piszcz  30.11.2018  WKO.5533.520.2018.BP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Pawłowice 90, 08-540 Stężyca  Brak
 WKO.5533.521.2018.ES  Elżbieta Sobiech  17.12.2018  WKO.5533.521.2018.ES Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 87
w Lublinie,
ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin
 Brak
 WKO.5533.522.2018.ES  Elżbieta Sobiech  18.12.2018  WKO.5533.522.2018.ES Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole nr 66
w Lublinie,
ul. Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin
 Brak
 WKO.5533.523.2018.ASz  Anna Szczepińska  14.12.2018  WKO.5533.523.2018.ASz Zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy, Dorohucza 119, 21-044 Dorohucza  Brak
             
             
             

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-07-12 11:17:32
Data publikacji: 2018-07-12 13:05:35
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Szczepanik Piotr
Liczba odwiedzin: 7392

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-15 12:57:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-28 17:18:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-09 09:27:44Dudek MarekModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-19 11:18:23Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-16 15:17:06Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-16 15:10:40Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 13:33:00Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 13:15:29Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 12:22:05Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 11:32:44Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 08:27:38Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-14 08:15:04Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-12 15:11:33Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-12 13:49:07Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-12 13:32:53Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-12 13:04:17Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-12 13:01:30Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-29 14:46:52Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-29 14:04:20Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-29 12:42:37Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-29 11:22:40Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-29 09:59:13Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-27 09:48:29Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-27 09:46:00Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-22 13:00:40Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-22 12:06:06Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-22 12:01:07Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-26 11:05:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-25 13:02:30Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-25 12:45:39Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-25 11:14:11Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-20 10:08:12Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-13 11:50:11Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-13 11:13:54Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-13 10:19:11Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-12 15:23:06Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-12 15:18:42Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-12 14:57:56Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-12 14:30:51Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-05 13:46:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-04 17:27:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-01 14:41:50Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-01 12:27:45Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-01 12:08:58Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-31 13:12:45Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 15:00:49Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 14:39:23Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 14:30:53Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 14:00:28Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 13:58:37Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 13:47:50Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 13:14:38Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-28 13:09:22Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-25 14:35:18Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-25 14:33:19Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-25 13:48:45Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-24 18:46:16Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-24 18:20:17Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-24 17:30:36Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-24 14:33:49Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-23 08:01:03Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-23 07:59:05Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 14:34:17Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 14:00:40Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 13:41:08Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 13:39:16Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 11:50:05Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 11:47:10Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 11:43:03Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 11:12:51Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 11:02:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 09:31:52Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 09:30:05Szumera MonikaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 09:11:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-22 09:10:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-21 12:40:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-21 12:29:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 13:55:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 13:07:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 13:02:36Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 12:55:46Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 12:06:38Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-16 08:43:56Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-15 13:58:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-14 14:47:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-14 08:43:28Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-14 08:37:35Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-10 15:22:24Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-10 14:50:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-10 14:40:25Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-10 13:28:43Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-10 13:07:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 15:04:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 14:40:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 14:06:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 12:29:17Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 12:16:35Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 12:03:45Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-08 11:50:17Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-06 22:14:09Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-06 21:56:32Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-06 21:39:59Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-04 10:56:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-04 10:42:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-04 10:06:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 14:22:40Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 13:59:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 13:21:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 11:47:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 11:37:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-03 11:21:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-02 13:20:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-02 11:30:11Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-01-02 09:00:51Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 13:46:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 13:43:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 13:40:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 13:04:14Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 12:59:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 12:05:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 11:47:53Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-28 10:29:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-21 13:04:05Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-21 11:28:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-21 10:47:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-21 10:45:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-21 10:29:04Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-20 11:22:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-20 10:14:32Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-20 09:28:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 13:13:33Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 13:09:10Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 13:05:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:59:13Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:54:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:47:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:38:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:27:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 12:18:53Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 11:19:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-19 10:43:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-17 15:14:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-17 13:22:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-15 14:00:21Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-15 13:44:17Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-15 12:48:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-15 11:49:38Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-14 12:38:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-11 13:51:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-11 13:21:28Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-11 13:09:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-06 13:50:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-06 13:01:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-03 12:49:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-29 13:06:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-28 12:07:20Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-28 10:54:53Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-27 08:41:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-22 13:49:40Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-21 11:01:23Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:58:49Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:53:28Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:48:00Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:28:28Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:15:57Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 12:42:08Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 12:34:45Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 11:20:42Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 11:19:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 10:21:19Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 10:05:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 15:11:18Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 14:16:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 13:46:07Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-15 07:55:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-14 11:43:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-14 10:58:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-08 12:43:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-06 10:37:24Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-06 10:16:52Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-24 13:41:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 15:11:21Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 12:09:16Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 10:47:35Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:56:58Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:33:12Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:13:38Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 13:08:09Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 11:55:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 11:38:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-05 14:10:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-05 14:05:38Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-26 08:25:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-18 12:10:07Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-18 11:50:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-17 14:49:24Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 12:36:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 08:45:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:36:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:17:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 09:44:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:48:19Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:24:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 10:33:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 09:56:54Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-23 13:24:58Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:48:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:03:25Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:55:11Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:22:45Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 12:55:14Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 11:32:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:12:20Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:10:17Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-10 11:26:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja