Dotacja podręcznikiowa 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 maja 2018

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie
Marszałek województwa lubelskiego


    W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, na wyposażenie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2018 r. - formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, wypełniane będą w aplikacji, która będzie dostępna od 21 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018r.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą, o wypełnienie stosownych wniosków, które wyświetlą się po zalogowaniu na stronie internetowej www.dotacjalu.kuratorium.bialystok.pl i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Ponadto proszę, aby wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załącznik nr 4 i 5), zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd, zostały niezwłocznie przesłane w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Lublinie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego, celem wypełnienia aplikacji na platformie pozostają bez zmian.

Ponownie aplikacja zostanie Państwu udostępniona w celu korekty wniosku w terminie od 27.08.2018 r. do 10.09.2018 r.

Uwagi do wypełnienia aplikacji, celem wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie:

Krok I
- dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
- określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach - wtedy wygeneruje się załącznik nr 2 przy danej szkole

Krok II
- wpisać dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)

Krok III
- należy dokonać podziału kwoty refundacji ze względu na poniesione wydatki tj. IX-XII 2017 r. oraz I-VI 2018 r. (jeżeli takich nie było wstawiamy ZERO). Proszę zwrócić uwagę na refundację, która wystąpiła w okresie IX-XII 2017 r., ponieważ kwoty muszą być zgodne z Rb-50 złożonym do LUW. Jednocześnie, jeśli wydatki będą mniejsze niż wskazuje aplikacja (są to kwoty maksymalne) to proszę o kontakt
- oraz uzupełnić rodzaj wydatków.

Krok IV
- wydruk załącznika nr 4 i 5 (proszę podpisać i wysłać do Kuratorium Oświaty)

Uwaga:

- dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
- w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5 oraz poprawić kwoty w kroku III,
- jeżeli zaznaczamy niepełnosprawność i np. nie mamy tam refundacji ( część III wniosku ) to wypełniamy zera,
- w celu wydrukowania wniosku wszystkie pola muszą być wypełnione,
- aplikacja dotyczy jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Jednocześnie informujemy, że od 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.


Linki do programu:
1. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dotacja-celowa-na-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2018-roku.html
2. https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki/zmiana-klasyfikacji-budzetowej-dotyczacej-wydatkow-na-zapewnienie-uczniom-prawa-do-bezplatnego-dostepu-do-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-lub-materialow-cwiczeniowych-informacja-men.html
3. Wskaźniki dla niepełnosprawności – 2 tabele

 


Osoby do kontaktu:

Marta Pączek, tel. 81 5385219, e-mail: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl
Anna Sobiesiak tel. 81 5385277, e-mail: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl

 

Z. up. Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wicekurator Oświaty

Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-05-18 12:15:08
Data publikacji: 2018-05-18 12:17:29
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 2099