Ważne zmiany w awansie zawodowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 kwietnia 2018

 

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 roku


1 września 2018 roku wejdą w życie zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela (KN) wprowadzone art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Dotyczą one zarówno stażu, sposobu oceniania jego przebiegu, wymagań oraz procedury postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Okres stażu zawodowego – wydłużono okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do roku i 9 miesięcy. W związku z tym umowę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole nawiązuje się na dwa lata szkolne w celu odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 10 ust.2 KN). Ważną zmianą jest możliwość kontynuacji przerwanego stażu przez nauczyciela po przywróceniu go do pracy wyrokiem sądu.
Ocena dorobku zawodowego została zastąpiona oceną pracy dokonywaną według następującej skali: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna. Opiekun stażu zamiast projektu oceny dorobku zawodowego przygotuje opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. Nauczyciel będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej) tylko wtedy, gdy ocena pracy dokonana po zakończeniu stażu będzie co najmniej dobra. Również kontynuacja stażu w innej szkole będzie możliwa tylko wówczas, gdy ocena pracy za okres stażu będzie co najmniej dobra.
Wydłużono okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego: z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego, z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9d ust. 4 KN). Przepisy dają jednak możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego w przypadku otrzymania oceny wyróżniającej – nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu. (art. 9d ust. 4a)

Wprowadzono dla nauczyciela stażysty egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną (art. 9 b ust. 1 pkt 1). Zmieniono skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – w jej skład oprócz dyrektora lub wicedyrektora jako przewodniczącego - wejdą także osoby spoza szkoły: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, szkołę, placówkę, ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, opiekun stażu (art. 9g ust. 1).


Ważne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż (przepisy przejściowe)
Dotychczasowe przepisy stosuje się w przypadku:
a) odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczętego i niezakończonego przed dniem 1 września 2018 r.,
b) postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r.,
c) nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
d) nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana przy ocenie pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
(art. 124 - 130 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-04-06 13:05:31
Data publikacji: 2018-04-06 13:08:19
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 14119