Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 marca 2018

 

ZASADY UDZIELANIA ZGODY NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI ORAZ OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

 

I. Zasady udzielania zgody na zatrudnienie nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji:
Podstawa prawna: art.10 ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn.zm.)

Lubelski Kurator Oświaty wyraża zgodę wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.
W celu uzyskania zgody na zatrudnienie nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji, dyrektor szkoły składa do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosek wraz z uzasadnieniem i określeniem nauczanego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć) oraz wskazaniem przewidywanego okresu zatrudnienia tego nauczyciela – wzór wniosku w załączniku poniżej.
W uzasadnieniu należy wskazać przyczynę konieczności zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji oraz przyczynę niezatrudnienia osoby, która odpowiedziała na informację o wolnym stanowisku pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie lub w urzędzie pracy.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela, który ma być zatrudniony oraz dokumenty potwierdzające podjęcie przez dyrektora działań zmierzających do pozyskania nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, tj.:
a) wydruk informacji zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Praca dla nauczycieli”, będącej potwierdzeniem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm),
b) kopię oferty pracy zgłoszonej przez dyrektora do właściwego urzędu pracy oraz kopię udzielonej odpowiedzi;

Wnioski należy składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie lub we właściwych Delegaturach. Wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny. Wnioski, które dotyczą zatrudnienia nauczyciela z początkiem nowego roku szkolnego, należy składać nie wcześniej niż 10 sierpnia danego roku.

Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego, a dla celów płacowych traktowani są jako nauczyciele stażyści.

UWAGA! Ww. przepisy dotyczą przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (vide: art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela). Zgodnie z art. 91b ust. 2b ww. ustawy nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji.


II. Zasady udzielania zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami do prowadzenia danych zajęć (szkoła) lub prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania (przedszkole):
Podstawa prawna: art.15 ust. 1, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.)
Lubelski Kurator Oświaty wyraża zgodę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora, który uznał przygotowanie osoby niebędącej nauczycielem za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
W celu uzyskania zgody na zatrudnienie ww. osoby dyrektor składa do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosek wraz z uzasadnieniem i określeniem rodzaju zajęć, które ta osoba będzie prowadziła oraz wskazaniem przewidywanego okresu zatrudnienia tej osoby – wzór wniosku w załączniku poniżej.
W uzasadnieniu należy wskazać przyczynę konieczności zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, podstawę uznania przez dyrektora przygotowania osoby, której dotyczy wniosek, za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć oraz przyczynę niezatrudnienia osoby, która odpowiedziała na informację o wolnym stanowisku pracy na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie lub w urzędzie pracy.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby, która ma być zatrudniona oraz dokumenty potwierdzające podjęcie przez dyrektora działań zmierzających do pozyskania do prowadzenia tych zajęć nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, tj.:
a) wydruk informacji zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Praca dla nauczycieli”, będącej potwierdzeniem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm),
b) kopię oferty pracy zgłoszonej przez dyrektora do właściwego urzędu pracy oraz kopię udzielonej odpowiedzi;
Wnioski należy składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie lub we właściwych Delegaturach. Wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny. Wnioski, które dotyczą zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem z początkiem nowego roku szkolnego, należy składać nie wcześniej niż 10 sierpnia danego roku.

UWAGA! Ww. przepisy dotyczą publicznych i niepublicznych przedszkoli (art. 15 ust. 1 art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe) oraz publicznych szkół i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 15 ust. 2 i art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe).
Ww. przepisy nie dotyczą prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. W tym przypadku zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego (art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-22 11:41:19
Data publikacji: 2018-03-22 11:44:29
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 13881