Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Wydłużenie rekrutacji i zmiana wymagań naboru trenera -koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 marca 2018

 Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Województwa Lubelskiego

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona do 22.03.2018 roku do godziny 15.00.

Jednocześnie został zmieniony warunek "zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie" na warunek "zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie", a udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 roku.
Planowany termin szkolenia dla zakwalifikowanych osób w ramach projektu trenerów – doradców zawodowych -  4-6 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Ogłoszenie o prowadzonym naborze trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.
Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.
Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

Wymagania związane ze współpracą z ORE:
1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.
Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:
1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

UWAGA!
Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

Do pobrania:
1. Wymagania wobec kandydatów
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Deklaracja o współpracy
4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia)

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

1. Zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,

2. Będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia
z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe ).

3. Posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży.

4. Będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

5. Pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach.

6. Posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa lubelskiego prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie. Na terenie Kuratorium zostaje powołana komisja, składająca się z 3 osób, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 MARCA 2018r. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dodatkowo informujemy:

"Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.
Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości."

Szczegółowych informacji związanych z przebiegiem rekrutacji i zasadami naboru uczestników szkoleń udziela :

Ewa Podkańska

st.wizytator WKZiU KO w Lublinie

telefon: 81 5385234

e-mail:ewa.podkanska@kuratorium.lublin.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-09 10:54:23
Data publikacji: 2018-03-09 11:06:26
Osoba sporządzająca dokument: Filipowska Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Filipowska Beata
Liczba odwiedzin: 978