Rekrutacja trenerów – koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 lutego 2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie o prowadzonym naborze trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.
Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.
Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

Wymagania związane ze współpracą z ORE:
1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.
Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:
1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

UWAGA!
Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.
Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

Do pobrania:
1. Wymagania wobec kandydatów
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Deklaracja o współpracy
4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia)

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

1. Zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,

2. Będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia
z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe ).

3. Posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży.

4. Będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

5. Pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach.

6. Posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa lubelskiego prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie. Na terenie Kuratorium zostaje powołana komisja, składająca się z 3 osób, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018r. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie  ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin  z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Szczegółowych informacji związanych z przebiegiem rekrutacji i zasadami naboru uczestników szkoleń udziela :

Ewa Podkańska

st.wizytator WKZiU KO w Lublinie

telefon: 81 5385234

e-mail:ewa.podkanska@kuratorium.lublin.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-02-12 11:44:56
Data publikacji: 2018-02-12 12:12:57
Osoba sporządzająca dokument: Podkańska Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Filipowska Beata
Liczba odwiedzin: 843

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-15 09:07:16Filipowska BeataModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-02-12 12:15:57Filipowska BeataModyfikacja treściPoprzednia wersja