Informacja dotycząca opłaty w 2018 roku wnoszonej przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 89/2017
Lubelskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

Działając na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003, Nr 227 poz. 2247 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2248 z późń. zm.) w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.. poz.60 z późn. zm.) oraz w związku z założeniami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok określającymi prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku na poziomie 102,3 % zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się wysokość opłaty, jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie w 2018 roku placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji (z wyłączeniem podmiotów, placówek i ośrodków, które całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzą nieodpłatnie), na kwotę 1 016,28 zł (słownie: jeden tysiąc szesnaście złotych 28/100).
  2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie
    Nr 95 1010 1339 0056 5622 3100 0000 prowadzony przez NBP O/O Lublin.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-12-29 11:20:02
Data publikacji: 2017-12-29 11:25:10
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 8622