Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Informacja o wolnych miejscach pracy - nr 16222 (zakończone)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 października 2017

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 16 222
Data ukazania się ogłoszenia: 05-10-2017 r.
Na stanowisko: dyrektor Delegatury w Zamościu
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Adres urzędu: 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wybrany kandydat: Tomasz Zieliński, Tomaszów Lubelski
 


Ogłoszenie o naborze nr 16222 z dnia 05.10.2017 r.

Oferty do 16 października 2017
Wymiar etatu 1
Stanowiska 1
Status nabór w toku

Dodatkowe

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
dyrektor delegatury
Delegatura w Zamościu

Miejsce wykonywania pracy:

Zamość

22-400 Zamość
ul. Lwowska 19
Adres urzędu:

20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na parterze jednopiętrowego budynku biurowego, budynek nie jest wyposażony w windę,
- urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

realizowanie polityki oświatowej państwa w zakresie zadań Delegatury,
organizowanie i nadzorowanie pracy Delegatury zgodnie z celami i zadaniami określonymi przez Kuratora,
reprezentowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach, naradach, komisjach z jego polecenia,
zapewnienie właściwych warunków do sprawnego realizowania zadań Delegatury,
sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników,
wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
staż pracy: 5 lat pracy pedagogicznej
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
znajomość programów pakietu Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

dobra komunikacja interpersonalna
umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Lublinie
20 – 950 Lublin, ul. 3 Maja 6

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.350 – 5.450 zł.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie”.
Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-222, 81 53-85-218 lub 81 53-85-274.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-10-05 10:12:07
Data publikacji: 2017-10-05 10:17:25
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 3166

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-25 13:32:32Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja