Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Ogłoszenie o naborze nr 13108 z dnia 14.07.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 lipca 2017

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego


Miejsce wykonywania pracy:

Lublin
Adres urzędu:

20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ZAKRES ZADAŃ

realizacja polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym realizacja zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikających z przepisów ustaw: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisów przejściowych, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
wykonywanie - zgodnie z ustalonym harmonogramem – czynności związanych z ewaluacją pracy szkoły,
przeprowadzanie w przydzielonych szkołach i placówkach oświatowych oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół w trybie kontroli planowych i doraźnych,
monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także udział w postępowaniach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i kontraktowego,
rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania szkół i placówek w zakresie organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
udzielanie pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
staż pracy: 5 lat pracy pedagogicznej
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
znajomość programów pakietu Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

dobra komunikacja interpersonalna
umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. 3 Maja 6
20 – 950 Lublin

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.400 – 3.600 zł.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego”.
Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-241, 81 53-85-246,
81 53-85-218 lub 81 53-85-274.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-07-14 13:18:23
Data publikacji: 2017-07-14 13:18:56
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 347