Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Monitorowanie / artykuł

Informacja dotycząca oceniania uczniów powracających z leczenia sanatoryjnego lub szpitalnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 maja 2013

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
z terenu woj. lubelskiego

W związku z licznymi zgłoszeniami od rodziców i opiekunów dzieci przebywających na leczeniu w sanatoriach w sprawie konieczności zaliczania przez nie materiału za okres nieobecności w szkole, pomimo uczęszczania na zajęcia lekcyjne w placówkach leczniczych, uprzejmie informuję, że nauczanie w zakładach opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie art. 71 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 380) kształcenie i działania opiekuńczo – wychowawcze organizowane w podmiotach leczniczych, zapewniają dzieciom i młodzieży, zwanymi dalej uczniami, kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo – wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego (§ 1 rozporządzenia).
Szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną dla danego etapu edukacyjnego oraz ramowe plany nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do sanatoriów lub szpitali.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkół w podmiotach leczniczych, oprócz wykształcenia kierunkowego, posiadają dodatkowo kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej.
Dzieci i młodzież przebywające w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych podlegają wszystkim obowiązkom edukacyjnym, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 12 ust.10, pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) po zakończeniu pobytu ucznia w placówce leczniczej dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było klasyfikowane.
W związku z powyższym konieczne jest uznawanie przez nauczycieli szkół macierzystych ocen uzyskanych przez ucznia w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym i nie ma podstaw prawnych do tego, aby uczniowie po okresie pobytu w szpitalu lub sanatorium musieli zaliczać materiał za okres nieobecności w szkole macierzystej.


Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2013-05-23 15:54:11
Data publikacji: 2013-05-23 15:56:14
Osoba sporządzająca dokument: Ćwiek Bożena
Osoba wprowadzająca dokument: Kulikowska Joanna
Liczba odwiedzin: 8775