Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Wspomaganie / artykuł

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 sierpnia 2011

INNOWACJE I EKSPERYMENTY  PEDAGOGICZNE

Wprowadzenie do procesu nauczania innowacji i eksperymentów pedagogicznych jest przejawem nowatorskiego podejścia szkoły do zmian w procesie dydaktyczno- wychowawczym oraz wzbogacenia istniejącego systemu oświatowy o nowe rozwiązania.

Regulacje prawne znajdujemy  w obowiązującym obecnie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56, poz. 506, ze zm.- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki - Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

Definicje

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Z kolei, zgodnie z ust. 2 tego samego przepisu, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. Należy przy tym pamiętać, że zarówno przeprowadzenie w szkole eksperymentu, jak i innowacji pedagogicznej nie może doprowadzić do zmiany typu szkoły, o którym mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Wymogi formalne

Z § 4 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej
przez publiczne szkoły i placówki wynika, że uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. Może ona zostać podjęta po uzyskaniu:

 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 • opinii rady szkoły,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
   w szkole.

Dokumentacja wymagana do przedłożenia w Kuratorium Oświaty w Lublinie

1.    Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji.

2.    Pisemna zgoda autora, zespołu autorskiego na jej prowadzenie w szkole.

3.    Pisemna zgoda nauczyciela/ nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

4.    Opinia rady szkoły/ rady pedagogicznej (z uchwałą opiniującą)

5.    Pisemna zgoda organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań
z dodatkowych środków budżetowych (w miarę potrzeb).

6.    Oświadczenie dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych.

7.    Wypełniona karta informacyjna wdrażania innowacji pedagogicznej.

Powyższe dokumenty dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu
w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. Uchwała taka może zostać podjęta po uzyskaniu:

 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie
 • opinii rady szkoły
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie
  w szkole.

Rozpoczęcie zarówno innowacji, jak i eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, innowacja lub eksperyment mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę. Należy przy tym jednak pamiętać, że innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia
w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły, a także prawa do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki.

Zgoda ministra

Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.

Na podstawie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu, dyrektor szkoły występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem  o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu. Wniosek ten dyrektor szkoły składa ministrowi za pośrednictwem kuratora oświaty, który jednocześnie załącza do niego swoją opinię.

Po zakończeniu eksperymentu dyrektor szkoły przekazuje ministrowi oświaty ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Uwaga!

Dyrektor zobowiązany jest do:

 1. dokonania analizy i oceny efektów działalności innowacyjnej w aspekcie rozwoju szkoły. Gromadzi dowody świadczące o efektach oddziaływań innowacyjnych, co najmniej raz w roku dokonuje diagnozy i oceny poziomu realizacji przyjętych zadań wynikających z innowacyjnych programów, projektów edukacyjnych lub nowatorskich przedsięwzięć oraz zobowiązany jest do przekazania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty - corocznie w miesiącu czerwcu - sprawozdania z realizacji działań innowacyjnych zrealizowanych w szkole lub placówce oświatowej;
 2. przekazania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty (w przypadku jakichkolwiek zmian) - w miesiącu wrześniu - aktualnych  informacji na temat faktycznej realizacji w danym roku szkolnym innowacji pedagogicznych.

 

W przypadku braku możliwości realizacji zatwierdzonej przez LKO innowacji pedagogicznej (np.: z powodu braku naboru uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej i nie utworzenia klasy, w której miała być wprowadzona innowacja, czy odejścia nauczyciela realizującego daną innowację na urlop dla poratowania zdrowia lub innych uzasadnionych powodów) należy dokonać zmiany treści uchwały już podjętej wraz z uzasadnieniem. W  treści uchwały zmieniającej podaje się tytuł i numer uchwały zmienianej.

Szczegółowych informacji na temat innowacji pedagogicznych udziela Pani Bożenna Jedlińska - starszy specjalista Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji - tel. (81) 53 85 210, w godz. 7.30- 15.30.

 

 

Rejestr eksperymentów 2011.pdf
Rejestr innowacji 2010 www.xls
WZORY PISM Innowacje pedagogiczne.doc
Rejestr innowacji 2011 www.xls

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2011-08-31 12:24:38
Data publikacji: 2011-08-31 12:30:43
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 11077