Czym jest akredytacja?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 grudnia 2010

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Akredytacja – czy warto?

Proces akredytacji kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę spowoduje:

* poprawę jakości świadczonych usług
* wzrost zaufania do jednostki szkolącej
* zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych
* podniesienie jej wartości marketingowej
* zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji
* ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów
* wzrost prestiżu placówki
* wzbogacenie oferty szkoleniowej

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:

* możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe
* korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
* zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
* otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę
* możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych

Ubieganie się o otrzymanie akredytacji spowoduje, że kuratoria oświaty będą dysponowały szczegółowymi informacjami na temat rodzaju i jakości usług edukacyjnych świadczonych w placówkach kształcenia ustawicznego.

Powiatowe urzędy pracy wybierając ofertę szkoleniową będą mogły uwzględnić fakt posiadania przez placówkę akredytacji.

Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników będą mogli zlecać przeprowadzenie szkoleń akredytowanym placówkom, gwarantującym wysoką jakość oferowanych usług. Zatrudniając pracownika pracodawcy mogą uwzględniać fakt posiadania zaświadczeń o ukończonych formach pozaszkolnych w takich jednostkach.

Kto i w jakim zakresie może ubiegać się o akredytację?

O akredytację mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Jakie warunki musi spełniać placówka, aby ubiegać się o akredytację?

Wniosek o akredytację może być złożony przez placówkę nie wcześniej niż po upływie roku od dnia rozpoczęcia działalności podlegającej akredytacji.

Akredytację może uzyskać jednostka, która m.in.:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne
2) zatrudnia wykwalifikowana kadrę
3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne.

Gdzie należy złożyć wniosek przy ubieganiu się o akredytację?

Wnioskodawca składa wypełniony wniosek do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Opłatę w wysokości 783 zł wnosi się na rachunek dochodów państwa.

Nr rachunku wskazany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: 95 1010 1339 005 656 2231 000000

Jaka dokumentacja jest wymagana przy ubieganiu się o akredytację?

Składana do kuratora oświaty dokumentacja powinna zawierać wniosek wraz z załącznikami zaświadczającymi o spełnianiu warunków niezbędnych w ubieganiu się o akredytację.

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Jak przebiega proces akredytacji?

W procesie akredytacji można wyróżnić następujące etapy:

* złożenie wniosku
* ocena formalna wniosku
* powołanie zespołu ds. oceny działalności placówki
* ocena placówki przez zespół
* decyzja kuratora o przyznaniu akredytacji, wydanie certyfikatu

Jakie akty prawne regulują wprowadzenie systemu akredytacji placówek kształcenia ustawicznego?

Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego będzie prowadzona na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych.

Opracowano na podstawie informatora MENiS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2006-09-13 10:20:23
Data publikacji: 2006-09-15 00:00:00
Osoba sporządzająca dokument: Błaszczak Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Błaszczak Marek
Liczba odwiedzin: 20504