Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy w latach 2025-2028

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 czerwca 2024

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego
 
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie propozycji podziału wysokości środków Funduszu Pracy związanych z kosztami przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r., poz. 750), wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 62 w zw. z art. 109j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475, z późn. zm.) w rozbiciu na lata 2025-2028, zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie prognozy na powyższe środki, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Wysokości kwot oraz zakres dofinansowania określone zostały w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737). Do wyliczenia kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy przyjmuje się jedynie zawody z tzw. listy krajowej (część II prognozy).
Przy sporządzaniu prognozy proszę również wziąć pod uwagę pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium w zakładce „Młodociani pracownicy”, tj.:
  • DSKKZ-WKPiE.4212.9.2023.AP.1 z dnia 29 marca 2023 r.,
  • DSKKZ-WKPiE.4212.8.2024.AP z dnia 08 lutego 2024 r.
Prognozy proszę przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl lub na skrzynkę podawczą Kuratorium na platformie ePUAP w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.
Jeżeli samorząd nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2025-2028, również proszę o przesłanie informacji (tj. tabeli zerowej).

WICEKURATOR OŚWIATY
Barbara Grzesiak


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-06-20 11:13:19
Data publikacji: 2024-06-20 11:46:03
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 339