Komunikat w sprawie wypełniania w SIO godzin pomocy w ramach orzeczeń i opinii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy o konieczności wypełniania w systemie informacji oświatowej (SIO), danych dotyczących godzin pomocy w ramach art. 12 ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 152). Wpisując okres obowiązywania orzeczenia lub opinii w szkole lub placówce należy obowiązkowo uzupełnić rodzaj i wymiar wsparcia.
Dane dotyczące godzin wsparcia mogą mieć skutki finansowe, dlatego jest bardzo ważne, aby były wypełnione w sposób poprawny.
Zwracamy się z prośbą o weryfikację i uzupełnienie danych w SIO tych Państwa, którzy tych informacji jeszcze nie uzupełnili, również za rok poprzedni. Jest to obowiązek wynikający wprost z ustawy dla wszystkich szkół i placówek, także dla niepublicznych.

I. W przypadku opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju należy podać miesięczną liczbę godzin realizowanych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 1 ustawy – Prawo oświatowe oraz liczbę godzin realizowanych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnej lub w grupie.

II. W przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy podać, ze wskazaniem formy zajęć (indywidualnej lub zespołowej):
 1. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 
 2. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć socjoterapeutycznych, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnym programie zajęć;
 3. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć resocjalizacyjnych, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnym programie zajęć;
 4. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnym programie zajęć.
III. W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy podać:
 1. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć resocjalizacyjnych, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnej lub zespołowej;
 2. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć rewalidacyjnych, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnej lub zespołowej;
 3. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć socjoterapeutycznych, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnej lub zespołowej;
 4. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnej lub zespołowej;
 5. Tygodniową liczbę godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przypadających na ucznia;
 6. Tygodniową liczbę godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez pomoc nauczyciela (osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniona do ucznia z niepełnosprawnością) przypadających na ucznia.
 7. Tygodniową liczbę godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w ramach współorganizowania kształcenia specjalnego (nauczyciel współorganizujący kształcenie), przypadających na ucznia;
 8. Tygodniową liczbę godzin realizowanych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów;
Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na sposób wypełniania informacji o godzinach realizacji zajęć przez nauczycieli współorganizujących kształcenie lub osoby będące pomocą nauczyciela. 
1.Jeżeli na tych samych zajęciach jeden nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne/ pomoc nauczyciela jest zatrudniony do więcej niż jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, to dla każdego ucznia należy wykazać przypadającą na tego ucznia część godziny, proporcjonalną do ilości uczniów. 
Przykład. W klasie 1a jest dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu współorganizowania kształcenia dla tych dwóch uczniów niepełnosprawnych w tej klasie zatrudniony jest dodatkowo jeden nauczyciel w łącznym wymiarze 20 godzin tygodniowo. Dla każdego ucznia należy wykazać wtedy 10 godzin tygodniowo zajęć realizowanych przez nauczyciela współorganizującego kształcenie.
2. Jeżeli w tym samym podmiocie (przedszkole, szkoła, placówka) jeden nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne/ pomoc nauczyciela jest zatrudniony do więcej niż jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, to dla każdego ucznia osobno należy wykazać przypadającą na tego ucznia liczbę godzin pracy tego nauczyciela/pomocy nauczyciela. Łączna liczba godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne/pomoc nauczyciela, wykazana dla wszystkich powyższych uczniów nie może być większa niż tygodniowa liczba godzin pracy tego nauczyciela/pomocy nauczyciela. 
Przykład. W klasie 1a jest jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w klasie 1b jest jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do współorganizowania kształcenia specjalnego dla tych dwóch uczniów został zatrudniony jeden nauczyciel w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Dla każdego ucznia należy podać faktycznie realizowaną liczbę godzin z tym uczniem, np. 10 godzin dla ucznia z 1a i 10 godzin dla ucznia z 1b (podział może być inny, należy podać zgodnie ze stanem faktycznym). Nie można wykazać 20 godzin dla każdego ucznia, gdyż wtedy nauczyciel musiałby pracować 40 godzin, a faktycznie czas jego zatrudnienia wynosi 20 godzin.

Instrukcja merytoryczna i techniczna dostępne są pod poniższymi linkami:
https://pomoc.sio.gov.pl/instruction/uczniowie-orzeczenia-opinie/
https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/godziny-pomocy-w-ramach-okresu-orzeczenia-opinii-art-12/
Terminowe i rzetelne przekazywanie do SIO danych zgodnych ze stanem faktycznym jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy.
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1124). 

Z wyrazami szacunku
Zespół SIO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-06-18 13:24:08
Data publikacji: 2024-06-18 13:24:23
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 361