Typowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 maja 2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa lubelskiego

W nawiązaniu do zapisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2024 r. poz. 750) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wg następujących zasad:

 1. Zgodnie z art. 90h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który spełnił jeden z niżej podanych warunków, tj.:

 • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub

 • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów spełniających warunki określone w ww. art. 90h ustawy, są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

 2. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

 3. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

 4. Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami szkoły (publicznej i niepublicznej) kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.

Ważne:

 • Kształcenie w formie dziennej to kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737).

 • W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z powyższych warunków.

 • Do stypendium Prezesa Rady Ministrów nie może kandydować uczeń, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2023/2024 ukończy naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Ogólne uwagi i spostrzeżenia dotyczące sporządzania dokumentów:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być wypełniony staranie (preferowana forma komputerowa) oraz przekazany do urzędu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Do przekazana wniosku można wykorzystać pismo przewodnie – załącznik nr 3.

 2. Do wniosku wytypowanego kandydata należy dołączyć jego oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

 3. Treść wniosku należy odpowiednio dostosować pod względem formy i sytuacji formalno-prawnej szkoły, tj. odpowiednio wskazać organy wnioskujące i zatwierdzające wniosek.

 4. Terminy składania i przekazywania wniosków są uregulowane w rozporządzeniu, o którym mowa na wstępie, dlatego też istotne jest ich przestrzeganie, z uwagi na prawidłowy przebieg procesu przyznawania stypendium.

 5. W przypadku nie wytypowania przez szkołę lub braku w szkole kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów, dyrektor szkoły przesyła pisemną informację z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium oraz wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025.

 6. Informacja, o której mowa w pkt 5 obowiązuje również dyrektorów szkół w zespołach szkół, które nie mają uczniów, jednak funkcjonują w strukturze zespołu, a nie zostały zlikwidowane.

Miejsce i terminy składania dokumentów:

 1. Dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty zatwierdzony - odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną - wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

 2. W przypadku szkół z terenu powiatów:

 • podległych terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie przesyłają pisma i wnioski do Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin; zadanie koordynuje p. Beata Wójcik, tel. 81 53 85 211,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Białej Podlaskiej przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Białej Podlaskiej, ul. Sadowa 14, 21-500 Biała Podlaska; zadanie koordynuje p. Katarzyna Sierpotowska, tel. 83 306 84 09,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Chełmie przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; zadanie koordynuje p. Barbara Wnuk, tel. 82 544 05 30,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Zamościu przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Zamościu ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość; zadanie koordynuje p. Agnieszka Pachla, tel. 84 627 76 38. 


Lubelski Kurator Oświaty

/-/ Tomasz Szabłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-05-27 09:14:02
Data publikacji: 2024-05-27 14:13:08
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 868