Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Miasto Chełm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 kwietnia 2024

PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1) Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie  regulaminu konkursu  na stanowisko dyrektora  publicznego  przedszkola, publicznej
szkoły  podstawowej,  publicznej  szkoły  ponadpodstawowej lub  publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji  konkursowej (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1428), oferty  osób  przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca  - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzający prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, II piętro pokój nr 25 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Nie otwierać Konkurs na stanowisko dyrektora(podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczydo dnia 06 maja 2024 r.
4. W  przypadku  nadesłania  oferty  pocztą,  decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej
     w Urzędzie Miasta Chełm.

5. Oferty  mogą  być  składane  w  postaci  elektronicznej,  przy  czym  powinny  być  opatrzone    
    kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym
    ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na
    żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę
    kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9.

6. Konkursy na stanowisko dyrektora przeprowadzą komisje konkursowe powołane zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełm.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie
    komisji konkursowych zostaną poinformowani indywidualnie.

8. Odbiór dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym
 możliwy będzie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu w pok. 46  UM Chełm.

Po tym terminie dokumenty nie odebrane ulegają zniszczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać
w Departamencie Oświaty Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65,

tel. 82 564 09 00


/-/ Jakub Banaszek
Prezydent Miasta Chełm
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-04-17 11:27:47
Data publikacji: 2024-04-17 14:31:09
Osoba sporządzająca dokument: Banaszek Jakub
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 338