Stanowisko- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 grudnia 2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu

Organ prowadzący szkołę: Gmina Bełżyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:                     

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce

Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 oraz z 2023 r. poz. 108), a w szczególności, które:
 1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
3) ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, natomiast w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska pracy;
6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
7) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
12) w przypadku cudzoziemców – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
13) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
14) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
15) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
16) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
17) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego  stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia  polska lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bełżyce moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku postępowania konkursowego na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnodostępnym Urzędu Miejskiego w Bełżycach i wyrażam na to zgodę."

VI. Sposób składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 15:30 w następujący sposób:
- osobiście - w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej, imieniem i nazwiskiem, nr telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu" w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, lub
 - za pomocą poczty - w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej, imieniem i nazwiskiem, nr telefonu oraz z dopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu" na adres Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bełżycach). 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bełżyc.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
Na żądanie organu prowadzącego jednostkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Ponadto kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.


Zarządzenie Nr 163/23 Burmistrza Bełżyc z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 oraz z 2023 r. poz. 108).

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Bełżyce, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bełżyce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bełżycach, oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO" informują, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Bełżyce reprezentowana przez Burmistrza Bełżyc adres: Lubelska 3, 24-200 Bełżyce nr tel. (81) 517 27 28.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  robertgost@gmail.com .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w: - ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.); - ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900); - ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31); - rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428); - rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 oraz z 2023 r. poz. 108). Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do konkursu.
Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie w związku z prowadzeniem strony podmiotowej  w Biuletynie Informacji Publicznej). Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (w tym dane osobowe są ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Po upływie okresu archiwizacji - dokumentacja posiedzeń komisji konkursowej zostanie przekazana właściwemu archiwum państwowemu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zakończenia konkursu, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) dokumentacja dotycząca konkursów na stanowiska w podległych jednostkach jest przechowywana przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (tj. zakończenia konkursu). Protokoły komisji konkursowej zawierające dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres dwudziestu pięciu lat w archiwum zakładowym. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ww. żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania nieprawidłowych danych; c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 BURMISTRZ
Ireneusz Łucka


Ogłoszenie zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (otwórz>>)


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-12-06 09:09:25
Data publikacji: 2023-12-06 11:03:13
Osoba sporządzająca dokument: Łucka Ireneusz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 722