Informacja o trybie składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe w 2024 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 listopada 2023

Ustala się następujące terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe:
• o nadanie orderu i odznaczenia państwowego – do dnia 12 stycznia 2024 r.
• o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – do dnia 1 marca 2024 r.

Uwaga!
1. Ważna jest data wpływu wniosków do Kuratorium Oświaty w Lublinie.
2. Terminy podane na stronie MEiN obowiązują podmioty składające wnioski do resortu edukacji.


Obustronnie drukowane wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązujących formularzach; wzory formularzy wniosków znajdują się na stronie MEN - https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-o-trybie-skladania-wnioskow-na-ordery-odznaczenia-panstwowe-i-resortowe2

Do wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego oraz o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej należy dołączyć (w jednym egzemplarzu) klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnioną i podpisaną przez nauczyciela, którego dotyczy wniosek; wzór formularza klauzuli znajduje się w załączniku poniżej.

Do wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego oraz o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej należy dołączyć (w jednym egzemplarzu) jako osobny dokument Informację o opinii rady pedagogicznej (w przypadku wniosku sporządzonego przez dyrektora szkoły dla nauczyciela); wzór informacji o opinii rady pedagogicznej w załączniku poniżej.

Do wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego należy dodatkowo dołączyć jeden egzemplarz formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) wypełniony od pkt. 1 - 12 ppkt 1 – wzór „Zapytania” znajduje się na stronie MEN - https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-o-trybie-skladania-wnioskow-na-ordery-odznaczenia-panstwowe-i-resortowe2
W Zapytaniu nie należy zmieniać ani wpisywać dat i składać podpisu.

Wnioski wraz z ww. załącznikami należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub właściwych delegatur z dopiskiem na kopercie „Wnioski o nadanie odznaczeń”. Wszystkie wnioski niekompletne, zawierające uchybienia formalne (patrz: „Uwagi formalne”) oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kontakt w sprawach odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli: st. wizytator Dorota Drożdżowska-Rejmak, Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz KO w Lublinie, pok. 203, tel. 81 53 85 203.

Uwagi formalne

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Należy zwracać uwagę na właściwe kwalifikowanie stopnia Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującą zasadę, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień; osobę z 36- letnim stażem pracy kwalifikuje się zatem do Medalu Złotego, a nie Srebrnego czy Brązowego. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę i Medal KEN należy koniecznie podać ogólny staż pracy kandydata (np. „Pan Jan Kowalski posiada 30. letni staż pracy zawodowej”) a następnie wymienić jego szczególne zasługi i osiągnięcia. Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski o nadanie medalu za Długoletnią Służbę wpisują „TAK” do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; w przypadku wszystkich innych osób należy wpisać „NIE”. Uzasadnienie każdego wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10 a pozostałe informacje – czcionką 11 lub 12. Każdy wniosek po wydrukowaniu musi pozostać z zachowanym szykiem rubryk takim, jak we wzorze i stanowić jedną obustronną kartkę; nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki. Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę sporządzającego wniosek i zawierać jego pieczęć.

W przypadku wniosków dotyczących nauczycieli do składanego wniosku należy dołączyć dokument z informacją o pozytywnym zaopiniowaniu danego wniosku przez Radę Pedagogiczną. Powinien on zawierać datę zaopiniowania danego wniosku i być opatrzony pieczęcią jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek oraz pieczęcią i podpisem pracodawcy. Nie należy już zamieszczać informacji o opinii rady pedagogicznej w uzasadnieniach wniosków. Opinia dołączona jako osobny dokument powinna być aktualna, tj. z danego roku szkolnego i dotyczyć sporządzonego już wniosku. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; brak zaopiniowania wniosku jest zatem nie tylko uchybieniem formalnym powodującym jego odrzucenie, ale jednocześnie działaniem dyrektora niezgodnym z ww. ustawą, naruszającym kompetencje rady pedagogicznej.

Formularz „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” dołączany do wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego należy wypełnić tylko w punktach od 1 do 11 oraz 12.1. (bez pieczęci i bez podpisów wypełniającego – wnioskodawcą jest w tym przypadku Minister Edukacji). Częstym powodem dyskwalifikacji składanych wniosków jest niezgodność informacji podanych we wniosku z informacjami w formularzu „Zapytania o udzielenie informacji o osobie", należy zatem wnikliwie je zweryfikować przed wysłaniem; dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie, jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Uwagi merytoryczne

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi nadawane są za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, ofiarną działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wniosek powinien wykazywać szczególne zasługi kandydata wykraczające poza obowiązki służbowe.

Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu, a nie za staż pracy. W uzasadnieniu należy wskazać wyłącznie zasługi kandydata, wymienić zrealizowane zadania w kontekście powstałych efektów ważnych dla miejsca pracy, podkreślić ich znaczenie, wykazać szczególne dokonania i osiągnięcia zawodowe.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uprawnieni do medalu są m. in. nauczyciele legitymujący się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, którzy inicjują i podejmują nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.

Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydata, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być zatem określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane będą pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy. W uzasadnieniu nie należy zamieszczać życiorysów, opisywać cech osobowości kandydata, przebiegu jego pracy zawodowej czy wymieniać wynikających z obowiązków na danym stanowisku czynności. Należy unikać zamieszczania imion i nazwisk uczniów, inicjałów osób, nazw sponsorów zawodów i turniejów, stosować skrótów. Przywoływanie we wniosku piastowanych przez kandydata funkcji może mieć znaczenie wyłącznie wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia, mieszczące się w kryteriach przyznania odznaczenia.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, spoczywa na wnioskodawcy.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-11-30 07:54:42
Data publikacji: 2023-11-30 08:05:18
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 3784

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-08 08:02:13Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2024-01-05 13:48:38Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-12-01 11:12:51Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-11-30 10:04:45Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja