Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 Hrubieszowie, z siedzibą przy ul. Listopadowa 4, 22-500 Hrubieszów, prowadzonego przez Gminę Miejską Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

Link do ogłoszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Hrubieszów (lubelskie.pl) 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i dopiskiem
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie"
w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00:
1) w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów,
albo
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12 i 13 ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-06-06 14:43:19
Data publikacji: 2023-06-06 14:59:46
Osoba sporządzająca dokument: Majewska Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 411