Postępowania kwalifikacyjne w 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2023

Konto użytkownika konieczne do rejestracji wniosku

W Kuratorium Oświaty w Lublinie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedza założenie przez nauczyciela konta w tzw. systemie GSOK. Związane jest to z koniecznością wprowadzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o uzyskanym przez nauczyciela stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego do bazy danych SIO oraz szczególną dbałością Lubelskiego Kuratora Oświaty o ochronę danych nauczyciela oraz bezpieczeństwo ich przetwarzania. Wypełniana przez nauczyciela po założeniu konta w systemie  „Karta informacyjna” zawiera m. in. numer ewidencyjny PESEL, który jest widoczny jedynie dla wprowadzającego dane nauczyciela oraz administratora systemu GSOK, ale pozostaje niewidoczny na wydruku karty i jest tym samym niedostępny zarówno dla analizujących wniosek przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jak i członków komisji kwalifikacyjnej.
Konto nauczyciel zakłada w module rejestracyjnym dostępnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn

Założenie konta przebiega w dwóch etapach:

 1. po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym („Rejestracja nauczyciela”), na podany przez nauczyciela adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta.
 2. Aktywacja konta jest czynnością jednorazową - w chwili poprawnej aktywacji konta, link aktywacyjny przestaje być aktywny a z systemu automatycznie zostanie wysłana druga wiadomość e-mail z linkiem do edycji danych oraz wydruku karty informacyjnej. W związku z tym prosimy o poprawne wprowadzanie adresu e-mail oraz zachowanie wiadomości zawierającej link dostępu do swojego konta.
UWAGA! Każdy nauczyciel może założyć tylko jedno konto; ewentualną próbę ponownego jego założenia system zweryfikuje i odrzuci. Osoby, które już założyły konto w systemie, wydrukowały kartę informacyjną i składały już wcześniej wniosek, który pozostał np. bez rozpoznania lub które otrzymały decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie przyznania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, nie zakładają zatem nowego konta, ale logują się do "starego" konta, ewentualnie aktualizują wprowadzone podczas rejestracji konta dane (klikając w "Edytuj swoje dane") i ponownie drukują "Kartę informacyjną".

Wydrukowaną Kartę informacyjną dołącza się do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z uwagi na konieczność „wczytania” Karty do systemu przez pracownika kancelarii w momencie składania wniosku, nie należy jej łączyć z innymi dokumentami.Wniosek i załączana do wniosku dokumentacja

Wzór wniosku zawierającego spis niezbędnych dokumentów oraz sposób rejestracji indywidualnego konta wnioskodawcy umożliwiającego wydruk Karty informacyjnej znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Szkoła i organ prowadzący – Awans zawodowy”.

Informacja dotycząca dokumentacji awansu realizowanego według „nowych” przepisów obowiązujących od 1 września 2022 roku, tj. bez odbywania stażu, znajduje się po adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12654

Wzór wniosku należy wybrać stosownie do zajmowanego stanowiska (nauczyciel lub dyrektor). Wniosek zawiera wymieniony katalog dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, które jako załączniki powinny być dołączone do wniosku.

Informacja dotycząca dokumentacji awansu realizowanego według „starych” przepisów obowiązujących przed 1 września 2022 roku znajduje się po adresem
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8444

Wzór wniosku należy wybrać stosownie do terminu zakończenia stażu oraz zajmowanego stanowiska (nauczyciel lub dyrektor). Wniosek zawiera wymieniony katalog dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, które jako załączniki powinny być dołączone do wniosku.

Dokumentacja dołączona do wniosku musi być podpisana przez wnioskodawcę. Jeżeli załączone dokumenty wystawione są na nazwisko inne, niż widnieje we wniosku, należy dołączyć oświadczenie nauczyciela o zmianie nazwiska (nie należy dołączać kopii dowodu osobistego lub innych dokumentów/ aktów urzędowych). Kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez dyrektora szkoły/pracodawcę (pieczątka/zapis oraz pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby potwierdzającej dokument). Informacja o sposobie potwierdzania dokumentów wielostronicowych została wcześniej zamieszczona pod adresem https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10639
Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji. Wszystkie ewentualne uzupełnienia złożonych już dokumentów są możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej.

Zalecana forma złożenia dokumentów (Uwaga! Jest to jedynie rekomendacja i nie ma wpływu na ocenę złożonego wniosku)
 • dokumentacja powinna być ułożona według kolejności wskazanej we wzorach wniosków,
 • preferowane jest złożenie dokumentów w zwykłej białej teczce wiązanej (miękka oprawa); teczka powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek – Awans zawodowy;
 • dokumentacja dołączona do wniosku nie powinna być zbindowana, zawierać ozdobnych stron ani załączników, które nie są wymagane przepisami;
 • wszystkim zapisanym stronom zebranej dokumentacji należy nadać kolejne numery - należy zapisać je ręcznie, również na dokumentach/kopiach zawierających wcześniej nadaną numerację.


Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych delegaturach:
 
KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 14

KO w Lublinie Delegatura w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1

Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6

KO w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lwowska 19

Osobiście dokumenty można złożyć w kancelarii kuratorium  lub właściwej delegatury w godzinach od 7.30 do 15.15


Terminy składania wniosków i terminy postępowań kwalifikacyjnych

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca 2023 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października 2023 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia podpisanego wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie albo do odpowiedniej delegatury. W przypadku wysłania wniosku pocztą o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej.


Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne, zarówno w „nowym”, jak i „starym” trybie, rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po zakończeniu procedury analizy formalnej i stwierdzeniu, że dokumentacja jest kompletna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną do oceny wniosku nauczyciela.

Informację o miejscu i terminie posiedzenia komisji wnioskodawcy otrzymają pisemnie od wyznaczonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, który ustali jej termin dopiero po zakończeniu analizy formalnej wniosku; prosimy zatem nie telefonować w sprawie terminu posiedzenia komisji do kancelarii, sekretariatu czy odpowiednich wydziałów lub delegatur urzędu, ponieważ ich pracownicy nie posiadają takich danych i nie są upoważnieni do udzielania informacji o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przypominamy też, że procedura nadawania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wymaga przeprowadzenia z nauczycielem rozmowy kwalifikacyjnej, zatem każdy zainteresowany nauczyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w takim terminie, który nie będzie kolidował z obowiązkiem jego osobistego udziału w tym  postępowaniu (rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które złożą wnioski do 30 czerwca 2023 roku odbywać się będą w czasie trwania ferii letnich, do ok. 15 sierpnia 2023 roku). W sytuacjach nagłych, losowych (choroba, wypadek) o niemożliwości przystąpienia do rozmowy nauczyciel (bądź dyrektor szkoły) powinien niezwłocznie poinformować przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Jeżeli nieobecność wnioskodawcy ma charakter krótkotrwały, przewodniczący komisji wyznaczy nowy termin rozmowy, jednak  w sytuacji, kiedy nie będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy i zakończenia postępowania do dnia określonego przepisami jako termin załatwienia sprawy (art. 9b ust. 3 lub 3a ustawy - Karta Nauczyciela), postępowanie powinno zostać na wniosek nauczyciela zawieszone.


Rozmowa kwalifikacyjna – „nowy” tryb awansu

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela oraz opisem i analizą sposobu realizacji stosownych wymagań, następnie przeprowadza rozmowę z nauczycielem, podczas której nauczyciel:
 
 1. dokonuje prezentacji dorobku zawodowego (UWAGA! ewentualne wspomaganie się podczas wypowiedzi multimediami wymaga wykorzystania własnego laptopa lub tabletu, ponieważ nie jest możliwe, ze względów bezpieczeństwa, udostępnianie do tych celów służbowych komputerów w urzędzie);
 2. odpowiada na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące zrealizowanych zadań lub podjętych działań na rzecz oświaty oraz ich efektów w zakresie stosownych wymagań;

Rozmowa kwalifikacyjna – „stary” tryb awansu

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego (lub oceną pracy – w przypadku stażu zakończonego w okresie od 1.09.2018 roku do 31.08.2019 roku) i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.

Podczas rozmowy nauczyciel:
 1. prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
 2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 3. wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
 4. określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
W przypadku dyrektora szkoły, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Przepisy dotyczące rozmowy z nauczycielem stosuje się odpowiednio.Zawieszenie lub umorzenie wszczętego postępowania kwalifikacyjnego

Nauczyciel, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, może wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty o zawieszenie postępowania (art. 98 § 1 kpa); wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Zawieszenie postępowania powoduje zatrzymanie biegu terminów. Należy zaznaczyć, że wniosek o zawieszenie wszczętego postępowania można złożyć w dowolnym czasie aż do zakończenia tego postępowania, czyli do czasu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie stopnia awansu. Zawieszenie postępowania może trwać maksymalnie 3 lata i jest wznawiane na prośbę nauczyciela, nie powoduje jednak konieczności składania nowego wniosku o przyznanie stopnia awansu zawodowego wraz z dokumentacją.

Wnioskodawca może również złożyć prośbę o wycofanie złożonego wniosku, co skutkuje wydaniem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania a nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu składa nowy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w innym terminie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-05-31 14:49:02
Data publikacji: 2023-05-31 14:49:28
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 9615

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-06-06 14:58:31Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-06-01 10:21:33Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja