Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 maja 2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubelskiego


Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Przy typowaniu kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:

  do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

  do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
   
 2. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:,
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

 • uczniowie, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2022/2023 ukończą szkołę.

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:

 1. Wnioski należy wypełniać wyłącznie pismem komputerowym. Wniosek musi się zawrzeć na jednej kartce drukowanej dwustronnie. Obowiązuje czcionka Arial 12.
 2. Osiągnięcia kandydata powinny być opisane w sposób rzetelny i kompletny oraz uwzględniać opis według wskazania w nawisasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.
 3. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcia kandydata i zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce lub uzyskany tytuł, dokładną datę zawodów, konkursu. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych nie będą uwzględniane.
 4. Wymagane jest zachowanie kolejności wskazanej w druku wniosku. Nie należy usuwać osiągnieć, które nie dotyczą danego ucznia, a jedynie wypełnić w tabeli odpowiedni wiersz z osiągnięciami, które dotyczą danego ucznia.
 5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Wnioski wypełnione niewłaściwie, tj. bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia będą rozpatrzone negatywnie.
 7. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Wyjątek stanowi dokumentacja uzupełniająca do wniosków złożonych w terminie, a potwierdzająca osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Uwaga:

W przypadku wniosków uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych, których finał będzie odbywał się po 30 lipca 2023 r. – uprzejmie proszę o informację o terminie i miejscu odbywania się finału oraz weryfikację i pilne przekazanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA (PRZESYŁANIA) WNIOSKÓW:

 

 1. Wnioski kandydatów wytypowanych przez szkoły wraz z załącznikami należy składać (przesyłać) w formie papierowej bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem „Stypendium MEiN”.
 2. Wnioski powinny być opieczętowane pieczęcią nagłówkową szkoły i podpisane przez dyrektora szkoły (przewodniczącego rady pedagogicznej).
 3. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć pismo przewodnie zawierające m.in. informację o liczbie składanych wniosków z danej szkoły, załącznikach oraz wskazanie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).
 4. Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (zał. 1) (edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy przesłać również na adres e-mail: stypendium.mein@kuratorium.lublin.pl.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz: „Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2022/2023”.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 1).

 2. Oświadczenie (załącznik nr 2).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-05-04 10:47:14
Data publikacji: 2023-05-05 14:45:09
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2220