Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 marca 2023

Terminy składania wniosków
Wnioski o przyznanie nauczycielom w 2023 roku nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty należy składać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub odpowiednio właściwej delegatury w terminie do dnia 15 maja 2023 roku (decyduje data wpływu wniosku do urzędu). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organy składające wnioski
Wniosek o przyznanie nagrody ministra składa za pośrednictwem kuratora oświaty:
- dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną,
- organ prowadzący szkołędla dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty składa:
- dyrektor szkołydla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną,
- organ prowadzący szkołędla dyrektora szkoły.

Wymagana dokumentacja
Wnioskodawca składa do Lubelskiego Kuratora Oświaty w ww. terminie następujący komplet dokumentów:
1. Wniosek
2. Opinia rady pedagogicznej (w przypadku wniosku sporządzonego przez dyrektora szkoły dla nauczyciela)
3. Klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych

Ad. 1. Wymagane wnioski należy wypełnić i wydrukować dwustronnie na 1 kartce.
Wniosek o nagrodę ministra składamy w dwóch egzemplarzach (wzór w załącznikach poniżej), a wniosek o nagrodę kuratora (wzór w załącznikach poniżej) – w jednym egzemplarzu.
Uzasadnienie każdego wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10 a pozostałe informacje – czcionką 11 lub 12. Prosimy o niezmienianie kroju czcionki.
    
Wniosek powinien dotyczyć kandydata o wybitnych osiągnięciach w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym – w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.).  Przypominamy, że do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole/placówce co najmniej 2 lata i posiada wyróżniającą ocenę pracy (we wniosku należy wpisywać pełną datę, tj. dzień-miesiąc-rok i stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela) oraz wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szczegółowo opisane w § 2 ww. rozporządzenia. Uzasadnienie wniosku powinno przedstawiać osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej określone w czasie (należy wziąć pod uwagę terminy - daty realizowanych zadań i osiągnięć)  i prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Nie należy zamieszczać życiorysów kandydata, przebiegu jego pracy zawodowej ani wpisywać ukończonych form doskonalenia czy dokształcania!!!

Wniosek powinien być opatrzony właściwymi pieczęciami i podpisem przedstawiciela organu wnioskującego.
 
Ad. 2. W przypadku wniosków dotyczących nauczycieli do składanego wniosku należy dołączyć dokument z informacją o pozytywnym zaopiniowaniu danego wniosku przez radę pedagogiczną (wzór w załącznikach poniżej). Powinien on zawierać datę zaopiniowania danego wniosku i być opatrzony pieczęcią jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek oraz pieczęcią i podpisem pracodawcy. Nie należy już zamieszczać informacji o opinii rady pedagogicznej w uzasadnieniach wniosków, jak to było wymagane w latach poprzednich. Opinia dołączona jako osobny dokument powinna być aktualna, tj. z danego roku szkolnego
i dotyczyć sporządzonego już wniosku. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; brak zaopiniowania wniosku jest zatem nie tylko uchybieniem formalnym powodującym jego odrzucenie, ale jednocześnie działaniem dyrektora niezgodnym z ww. ustawą, naruszającym kompetencje rady pedagogicznej.

Ad. 3. Wypełniona i podpisana przez kandydata do nagrody Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załącznikach poniżej) – w jednym egzemplarzu.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów (prosimy nie używać zszywek) należy przesłać pocztą lub składać w kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin (lub właściwych delegatur urzędu) w kopercie z adnotacją odpowiednio: „wniosek o nagrodę ministra”/„wniosek o nagrodę kuratora”.

Rozpatrywanie wniosków
W celu wydania opinii o przedłożonych wnioskach Lubelski Kurator Oświaty powołuje komisję do spraw opiniowania wniosków składającą się z upoważnionych przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w województwie lubelskim oraz przedstawicieli Lubelskiego Kuratora Oświaty. Przed posiedzeniem komisji wnioski poddawane są analizie formalnej; analiza formalna wniosków dokonywana jest przez powołanych do ww. komisji przedstawicieli Lubelskiego Kuratora Oświaty. Komisja opiniuje wyłącznie wnioski złożone w terminie, kompletne oraz poprawne pod względem formalnym; dokumenty złożone po upływie wskazanego terminu oraz wypełnione niezgodnie z wymogami pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o nagrodę ministra, które uzyskały pozytywną opinię komisji i Lubelskiego Kuratora Oświaty, przekazywane są do Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z dołączoną do nich opinią rady pedagogicznej (w przypadku wniosku dla nauczyciela). Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Drugi egzemplarz wniosku oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych pozostawia się w dokumentacji kuratorium. Decyzję o przyznaniu nagrody kuratora podejmuje Lubelski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji.

Wysokość nagrody ministra określa corocznie minister właściwy do spraw oświaty. Wysokość nagród kuratora określa corocznie Lubelski Kurator Oświaty. Przyznana nagroda wypłacana jest przez placówkę, w której zatrudniony jest nagrodzony nauczyciel po wcześniejszym otrzymaniu środków finansowych: na nagrodę ministra - z Ministerstwa Edukacji i Nauki, na nagrodę kuratora - z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Lista nauczycieli, którym została przyznana nagroda ministra lub kuratora, zostanie opublikowana na stronie internetowej KO w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl. Przyznana nagroda wypłacana jest przez placówkę, w której zatrudniony jest nagrodzony nauczyciel, po wcześniejszym otrzymaniu środków finansowych: na nagrodę ministra - z Ministerstwa Edukacji i Nauki, na nagrodę kuratora - z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda ministra lub kuratora, otrzymuje dyplom na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty i podanym do wiadomości na stronie internetowej KO w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl

UWAGA! Brak pozytywnej opinii komisji i kuratora do złożonego wniosku o przyznanie nagrody ministra czy też decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody kuratora nie mają charakteru postanowienia lub decyzji w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, a zatem nie przysługuje od nich odwołanie.
W przypadku, gdy już po złożeniu właściwego wniosku do Lubelskiego Kuratora Oświaty zaistnieją nowe okoliczności mogące mieć wpływ na decyzję w sprawie przyznania nagrody, wnioskodawca powinien o nich niezwłocznie powiadomić Lubelskiego Kuratora Oświaty. Prosimy również o niezwłoczne informowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty o wszelkich zmianach danych, szczególnie dotyczących miejsca zatrudnienia nauczyciela. W razie wątpliwości, informacji w przedmiotowej sprawie można zasięgnąć  pod numerem telefonu – 81 538 52 03 (st. wizytator Dorota Drożdżowska-Rejmak).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-03-22 13:36:43
Data publikacji: 2023-03-22 13:39:52
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 4828