Informacja o trybie składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 stycznia 2023

Lubelski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora Oświaty należy składać do 28 lutego 2023 roku (liczy się ww. data wpływu wniosku do urzędu).

Zgodnie z ustaleniami Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty tytuł honorowy profesora oświaty przyznawany jest najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli. Nie należy traktować możliwości nadania tytułu jako etapu awansu zawodowego nauczyciela.

Kapituła postuluje też, by w procesie typowania kandydatów uwzględniać opinie dyrektora szkoły/placówki.

Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 - letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym:

a) co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz

b) znaczący i uznany dorobek zawodowy określony w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kapituła do Spraw Profesora Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata (od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego), biorąc pod uwagę w szczególności:

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami,

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,

2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,

3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,

4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Lubelski Kurator Oświaty, po analizie zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów formalnych, o których mowa w ustawie – Karta Nauczyciela i wyżej przywołanym rozporządzeniu z uwzględnieniem znaczącego i uznanego w środowisku oświatowym dorobku zawodowego kandydata (od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego). Kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:

1) dyrektor szkoły/placówki oświatowej,

2) organ prowadzący szkołę,

3) zainteresowany nauczyciel,

4) inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Zgłoszenie winno zawierać:

1) informację o kandydacie (wniosek powinien być sformułowany w 3 osobie liczby pojedynczej) potwierdzoną przez pracodawcę kandydata – dyrektora szkoły/placówki (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący) wg załączonego wzoru;
2) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przez dyrektora szkoły (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący);
3) uzasadnienie wraz z informacją o kandydacie, w wersji papierowej oraz elektronicznej przesłanej na adres: dorota.rejmak@kuratorium.lublin.pl, podpisane przez osobę zgłaszającą kandydata lub przez samego kandydata (w przypadku gdy kandydat wypełnia sam zgłoszenie);
4) zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki zaświadczenie organu prowadzącego) o:

• aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres pracy pedagogicznej,

• potwierdzającym okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego;

5) klauzulę podpisaną przez nauczyciela, którego dotyczy wniosek, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga! Uzasadnienie nie powinno przekraczać 10 stron.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Profesor Oświaty" za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20 – 950 Lublin oraz w wersji elektronicznej pod wskazany wyżej adres e-mail do dnia 28 lutego 2023 r.

Kurator Oświaty w Lublinie, po zapoznaniu się z opinią Komisji opiniującej wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, składa do Kapituły maksimum pięć wniosków. Kapituła przyjmuje przesyłane przez kuratorów oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów.

Od 1 stycznia 2017 r. nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł. (art. 31 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela). Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – w załącznikach.

Podstawa prawna:

1) art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1017).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-01-09 12:52:14
Data publikacji: 2023-01-09 12:57:43
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 2042