Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu listopad 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
02 grudnia 2022

W miesiącu listopad 2022 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 86 kontroli doraźnych, w tym: 
 • 19 kontroli wynikających ze skarg,
 • 20 kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023,
 • 16 kontroli dotyczących realizacji zaleceń,
 • 9 kontroli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/22 oraz 2022/23,
 • 5 kontroli w zakresie zgodności końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły,
 • 3 kontrole dotyczące zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa,
 • 3 kontrole dotyczące prawidłowości prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 • 2 kontrole w zakresie spełniania warunków określonych w art.14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną,
 • 2 kontrole w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły; organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa, planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego tworzenie warunków do respektowania praw dziecka, w tym ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • 2 kontrole dotyczące organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych,
 • 2 kontrole dotycząca przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej,
 • 1 kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa  kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • 1 kontrola dotycząca przystąpienia do egzaminu zawodowego,
 • 1 kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-12-02 11:12:17
Data publikacji: 2022-12-02 11:12:27
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1138