Instrukcje wypełniania danych w SIO na rok 2022/23

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 września 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie przypominamy o przekazywaniu do SIO danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem danych do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Obowiązkowi przekazywania danych podlegają wszystkie szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 30 września 2022 r. będą m. in. podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym planowanej wysokości subwencji oświatowej, która musi być podzielona do 15 października br.

Istotne jest, aby dane w SIO były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, głównie w zakresie liczby uczniów i wychowanków przypisanych do oddziałów podstawowych i dodatkowych (łącznie z danymi dziedzinowymi takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystanie z internatu), dane o pobytach w MOW, MOS, SOW, SOSW oraz o liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Wprowadzając dane prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na daty przypisania uczniów lub wychowanków do oddziału/pobytu w ośrodku, daty obowiązywania danych dziedzinowych, a przy danych nauczyciela, daty rozpoczęcia stosunku pracy, tygodniowego wymiaru zajęć, danych o stopniu awansu zawodowego.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na wykazywanie danych, na które wpływ mają zmiany legislacyjne:

 1. zarejestrowani nauczyciele powinni mieć wykazany tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki i wpisany stopień awansu zawodowego.

UWAGA: Od 1 września 2022 r. nastąpiły zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.  

Szczegóły dotyczące zmian znajdą Państwo w instrukcji merytorycznej na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/nauczyciele/

W sekcji Awans zawodowy należy wykazać jedną z opcji:

 1. nauczyciel dyplomowany
 2. nauczyciel mianowany
 3. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 
 • dotychczasowy nauczyciel stażysta, kontraktowy lub bez stopnia 
 • nauczyciel zatrudniony po raz pierwszy od 01.09.2022

Nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego (początkujący) zatrudnieni w wymiarze co najmniej 0,5 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, obligatoryjnie rozpoczynają przygotowanie do zawodu – art. 9a pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

 1. dodatkowo w przypadku, gdy nauczycielowi nie można przypisać żadnej z powyższych opcji, w polu „Inne” należy wybrać:
 • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela

Powyższą opcję wybieramy, gdy nauczyciel nie spełnia wymogów ustawy w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela – ma łącznie mniej niż 0,5 etatu obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,

 • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel w każdej placówce musi mieć wykazany awans zawodowy.

Nauczyciele realizujący przygotowanie do zawodu lub staż muszą mieć wykazane planowanie awansu w placówkach, gdzie go realizują. Jeżeli są zatrudnieni dodatkowo w innych placówkach – muszą mieć wykazany aktualny stopień awansu zawodowego bez planowania awansu.

Dodatkowo w załączeniu przekazujemy instrukcję objaśniającą sposób wypełnienia danych nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (początkujących), dla których naliczona zostanie waga subwencyjna na dodatek „na start” zgodnie z art. 53a ustawy Karta Nauczyciela.

Link do instrukcji technicznej dotyczącej awansu: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-7/

 1. Zgodnie z zapisami w art. 42d Karty Nauczyciela została określona minimalna liczba etatów nauczycieli specjalistów, tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach lub zespołach, które nie są szkołami specjalnymi.

Do prawidłowego wyliczenia wskaźnika określonego w art. 42d ust. 13 Karty Nauczyciela oraz spełniania standardów liczone są następujące obowiązki wykazane w SIO:

 • obowiązki nauczyciela pedagoga,
 • obowiązki nauczyciela psychologa,
 • obowiązki nauczyciela logopedy,
 • obowiązki nauczyciela terapeuty pedagogicznego,
 • obowiązki nauczyciela pedagoga specjalnego.

Zgodnie z art. 42d ust. 6 ustawy KN do etatów nauczycieli specjalistów nie wlicza się obowiązków realizowanych na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.

Raport pozwalający na monitorowanie spełniania standardów dostępny jest w Strefie Pracownika SIO i uwzględnia wymienione powyżej obowiązki.

 1. uczniowie powinni mieć wypełnione wszystkie dane dziedzinowe, takie jak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, informację o korzystaniu z indywidualnego nauczania, informację o korzystaniu z internatu.

W Strefie Pracownika SIO na rok szkolny 2022/2023, w sekcji Raporty/Raporty SIO2 rok 2022/2023 udostępnione zostały raporty, które umożliwiają monitorowanie stanu i poprawności wypełnienia danych w SIO. 

Raporty będą aktualizowane codziennie i prezentują przekazane dane do SIO w dniu poprzednim.

Ponadto informujemy, że

 • na stronie https://icein.gov.pl/ znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w Systemie Informacji Oświatowej;
 • na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ znajdują się:
  • instrukcje techniczne, 
  • instrukcje merytoryczne, 
  • filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wprowadzanie danych do nowego SIO), 
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami.       

Prosimy o terminowe i zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie danych do SIO. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1124).

Z wyrazami szacunku

Zespół SIO

 
Załączniki:
 1. Instrukcja wypełnienia danych -waga subwencyjna na start 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-09-30 10:38:03
Data publikacji: 2022-09-30 10:38:30
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7130

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-30 10:39:42Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja