Realizacja zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli pedagogów specjalnych – informacja MEiN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 sierpnia 2022

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są jedynie dla uczniów z niepełnosprawnościami i nie są zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praktyka polegająca na powierzeniu pedagogom specjalnym realizacji, jedynie zajęć rewalidacyjnych jest nieprawidłowa i niezgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610), a także koliduje z ratio legis przepisów wprowadzających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów.

Pedagog specjalny realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, w tym:

1. współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
  • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),
  • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu –  określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów – w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • określaniu niezbędnych do nauki warunków – sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2. współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniami objętymi kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3. wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia, i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych, i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
5. współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
6. przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom odpowiedniego do potrzeb wsparcia.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez pedagogów specjalnych jest jednym z zadań, a nie podstawowym zajęciem pedagoga specjalnego, bowiem zapewnienie zajęć rewalidacyjnych jest elementem realizacji kształcenia specjalnego, którego finansowanie zapewnione jest w ramach dodatkowych, zwiększonych wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym dodatkowo zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (tzw. nauczyciele wspomagający) – nauczyciele przedmiotu.

Zapewnienie dodatkowych środków w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w tym nowo utworzonego stanowiska pedagoga specjalnego ma na celu – poprawę dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowanie procesu kształcenia; w szczególności dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia, a potrzeba wsparcia została rozpoznana na terenie przedszkola lub szkoły.  

Pedagodzy specjalni mogą prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć jedynie w przypadku, gdy:
Wprowadzenie standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz zespołach tych przedszkoli, i szkół ma na celu – zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów oraz podniesienie jakości dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych, i edukacyjnych uczniów. Zadania w zakresie wspierania uczniów realizują zarówno nauczyciele przedmiotu, jak i nauczyciele specjaliści, w tym pedagodzy specjalni.

Podstawa prawna
Źródło: MEiN

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-08-29 07:35:57
Data publikacji: 2022-08-29 07:36:29
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 3612