Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 czerwca 2022

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki:

1) zapisy w statucie szkoły/placówki:
•    w działaniach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w szkole,  radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych,
•    w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    w sposobach rozwiązywania sporów między organami szkoły/placówki,
•    w rodzajach kar stosowanych wobec uczniów oraz trybie odwoływania się od tych kar,
•    w organizacji i formach współdziałania szkoły z rodzicami.

2) ujęcie mediacji w planie rozwoju szkoły/placówki, planie wychowawczym – co umożliwi projektowanie działań zarówno w zakresie szkoleń rady pedagogicznej oraz poszerzenie działań związanych z wychowaniem i opieką.
Przykładowe zapisy
1. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi sposobami działania w konflikcie. Podstawą oceny i wyboru mediacji jest dobro dziecka.
2. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mają prawo do mediacji.
3. Mediacje mają priorytet w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.
4. Pierwszeństwo ma rozwiązywanie konfliktów wewnątrz szkoły.
5. Dyrektor w obszarze stosowania mediacji i edukacji rozwiązywania konfliktów w szkole korzysta z opinii nauczyciela posiadającego kompetencje i kwalifikacje mediatora szkolnego.
6. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej ze stron tworzy warunki do przeprowadzenia mediacji miedzy stronami sporu z udziałem bezstronnego mediatora.
7. Szkoła może korzystać z pomocy mediatorów rekomendowanych przez organ nadzoru lub organ prowadzący, a także wykształconych w zakresie mediacji nauczycieli zatrudnionych w tej szkole.
8. Szkoła może stworzyć Regulamin Mediacji informujący o istocie, zasadach i przebiegu mediacji, a także precyzujący praktykę stosowania mediacji, zgodnie z regułami art. 183 ind. 1-15 kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawy prawne
Ustawa dnia z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021 poz. 1805 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-23 13:19:33
Data publikacji: 2022-06-23 13:28:02
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 2470