Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 maja 2022

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych delegaturach:
 
KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 14
 KO w Lublinie Delegatura w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1
Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
KO w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lwowska 19

Osobiście dokumenty można złożyć w sekretariatach kuratorium  lub właściwej delegatury w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.


Konto użytkownika konieczne do rejestracji wniosku

W Kuratorium Oświaty w Lublinie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedza założenie przez nauczyciela konta w tzw. systemie GSOK. Związane jest to z koniecznością wprowadzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o uzyskanym przez nauczyciela stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego do bazy danych SIO (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) i szczególną dbałością Lubelskiego Kuratora Oświaty o ochronę danych nauczyciela oraz bezpieczeństwo ich przetwarzania. Wypełniana przez nauczyciela po założeniu konta w systemie  „Karta informacyjna” zawiera m. in. numer ewidencyjny PESEL, który jest widoczny jedynie dla wprowadzającego dane nauczyciela oraz administratora systemu GSOK, ale pozostaje niewidoczny na wydruku karty i jest tym samym niedostępny zarówno dla analizujących wniosek przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jak i członków komisji kwalifikacyjnej.
Konto nauczyciel zakłada w module rejestracyjnym dostępnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn

Założenie konta przebiega w dwóch etapach:
  1. po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym („Rejestracja nauczyciela”), na podany przez nauczyciela adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta.
  2. Aktywacja konta jest czynnością jednorazową - w chwili poprawnej aktywacji konta, link aktywacyjny przestaje być aktywny a z systemu automatycznie zostanie wysłana druga wiadomość e-mail z linkiem do edycji danych oraz wydruku karty informacyjnej. W związku z tym prosimy o poprawne wprowadzanie adresu e-mail oraz zachowanie wiadomości zawierającej link dostępu do swojego konta.
UWAGA! Każdy nauczyciel może założyć tylko jedno konto; ewentualną próbę ponownego jego założenia system zweryfikuje i odrzuci. Osoby, które już założyły konto w systemie, wydrukowały kartę informacyjną i złożyły w poprzednich latach wniosek, który pozostał np. bez rozpoznania lub które otrzymały decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie przyznania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, nie zakładają zatem nowego konta, ale logują się do "starego" konta, ewentualnie aktualizują wprowadzone podczas rejestracji konta dane (klikając w "Edytuj swoje dane") i ponownie drukują "Kartę informacyjną".

Wydrukowaną Kartę informacyjną dołącza się do wniosku kierowanego do Lubelskiego Kuratora Oświaty o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego; z uwagi na konieczność „wczytania” Karty do systemu nie powinno się jej zszywać z innymi dokumentami.


Wniosek i załączana do wniosku dokumentacja

Wzór wniosku zawierającego spis niezbędnych dokumentów oraz sposób rejestracji indywidualnego konta wnioskodawcy umożliwiającego wydruk Karty informacyjnej znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Szkoła i organ prowadzący – Awans zawodowy”, informacja pt. „Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego” pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8444

Wzór wniosku należy wybrać stosownie do terminu zakończenia stażu oraz zajmowanego stanowiska (nauczyciel lub dyrektor). Dla ułatwienia wniosek zawiera katalog dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, które jako załączniki powinny być dołączone do wniosku.

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji. Wszystkie ewentualne uzupełnienia złożonych już dokumentów są możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej. Dokumentacja dołączona do wniosku powinna być podpisana przez wnioskodawcę.
 

Terminy składania wniosków i terminy postępowań kwalifikacyjnych

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca 2022 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października 2022 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia podpisanego wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie albo do odpowiedniej delegatury. W przypadku wysłania wniosku pocztą o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej.


Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ sprawujący nadzór pedagogiczny wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Po zakończeniu procedury analizy formalnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną do oceny wniosku nauczyciela.

Informację o miejscu i terminie posiedzenia komisji wnioskodawcy otrzymają pisemnie od wyznaczonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, który ustali jej termin dopiero po zakończeniu analizy formalnej wniosku; prosimy zatem nie telefonować w sprawie terminu posiedzenia komisji do kancelarii, sekretariatu czy odpowiednich wydziałów lub delegatur urzędu, ponieważ ich pracownicy nie posiadają takich danych i nie są upoważnieni do udzielania informacji o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przypominamy też, że procedura nadawania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wymaga przeprowadzenia z nauczycielem rozmowy  kwalifikacyjnej, zatem każdy nauczyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w takim terminie, który nie będzie kolidował z obowiązkiem jego osobistego udziału w tym  postępowaniu (rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które złożą wnioski do 30 czerwca 2022 roku odbywać się będą w czasie trwania ferii letnich, do ok. 15 sierpnia 2022 roku). W sytuacjach losowych (choroba, wypadek) o niemożliwości przystąpienia do rozmowy nauczyciel (bądź dyrektor szkoły) powinien poinformować przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Jeżeli nieobecność wnioskodawcy ma charakter krótkotrwały, przewodniczący komisji wyznaczy nowy termin rozmowy, jednak  w sytuacji, kiedy nie będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy i zakończenia postępowania do dnia określonego przepisami jako termin załatwienia sprawy (art. 9b ust. 3 lub 3a ustawy - Karta Nauczyciela), postępowanie powinno zostać na wniosek nauczyciela zawieszone.

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.

Podczas rozmowy nauczyciel:
  1. prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
  2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  3. wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
  4. określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
W przypadku dyrektora szkoły, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Przepisy dotyczące rozmowy z nauczycielem stosuje się odpowiednio.

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań według punktowej skali od 0 do 10. Nauczyciel uzyskuje akceptację, jeżeli uzyskana średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.


Zawieszenie lub umorzenie wszczętego postępowania kwalifikacyjnego

Nauczyciel, który już złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, może wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty o zawieszenie postępowania (art. 98 § 1 kpa); wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Zawieszenie postępowania powoduje zatrzymanie biegu terminów. Należy zaznaczyć, że wniosek o zawieszenie wszczętego postępowania można złożyć w dowolnym czasie aż do zakończenia tego postępowania, czyli do czasu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie stopnia awansu. Zawieszenie postępowania może trwać maksymalnie 3 lata i jest wznawiane na prośbę nauczyciela, nie powoduje jednak konieczności składania nowego wniosku o przyznanie stopnia awansu zawodowego wraz z dokumentacją.

Wnioskodawca może również złożyć prośbę o wycofanie złożonego wniosku, co skutkuje wydaniem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania a nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu składa nowy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w innym terminie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-05-09 09:52:00
Data publikacji: 2022-05-09 09:52:21
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 11023

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-10 11:20:07Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja