Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2022 do 31.12.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 stycznia 2022

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2022 do 31.12.2022
Sygnatura protokołu kontroli                                 Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę                                   Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
WKZ.5533.1.2022.KP Krzysztof Paluch 12.01.2022 WKZ.5533.1.2022.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Technikum w Zespole Szkół w Poniatowej, ul Fabryczna16C 24-320 Poniatowa Brak
WKZ.5533.2.2022.KP Krzysztof Paluch 12.01.2022 WKZ.5533.2.2022.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Poniatowej, ul Fabryczna16C 24-320 Poniatowa Brak
WKZ.5533.3.2022.MK Marzanna Kondratowicz 12.01.2022 WKZ.5533.3.2022.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie, ul. Międzyrzecka 22, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5533.4.2022.HD Halina Dudzińska 18.01.2022 WKZ.5533.4.2022.HD Kontrola w zakresie zgodności przeprowadzania rekrutacji słuchaczy w latach 2019-2021 z przepisami prawa. Policealna Szkoła Zawodowa EDUKATOR w Świdniku, ul. Kopernika 9 Wdano 1 zalecenie - patrz protokół
WKZ.5533.5.2022.RO Renata Olszewska 12.01.2022 WKZ.5533.5.2022.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach ul.Polna 18, 24-100 Puławy Brak
WKZ.5533.6.2022.KP Krzysztof Paluch 13.01.2022 WKZ.5533.6.2022.KP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Technikum w Zespole Szkół w Poniatowej, ul Fabryczna16C 24-320 Poniatowa Wydano 2 zalecenia - patrz protokół
WKZ.5533.7.2022.MK Marzanna Kondratowicz 25.01.2022 WKZ.5533.7.2022.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm Brak
WKZ.5533.8.2022.MK Marzanna Kondratowicz 25.01.2022 WKZ.5533.8.2022.MK Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm Brak
RPU.5533.1.2022.SP Sebastian Płonka 10.02.2022 RPU.5533.1.2022.SP Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwóm uczniom w związku z docierającymi sygnałami o konflikcie między nimi. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin Brak
DZ.5533.4.2022.MP Marzena Poździk 01.02.2022 DZ.5533.4.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.5.2022.MP Marzena Poździk 04.02.2022 DZ.5533.5.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, Bukowa 98, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.6.2022.DK Dorota Kurzyńska 07.02.2022 DZ.5533.6.2022.DK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. CHopina 11, 22-650 Łaszczówka Zaleceń nie wydano
DZ.5533.7.2022.AST Anna Startek 07.02.2022 DZ.5533.7.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej, Łukowa 341, 22-412 Łukowa Zaleceń nie wydano
DZ.5533.8.2022.AST Anna Startek 09.02.2022 DZ.5533.8.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podsatwowa w Czarnymstoku, Czarnystok 129, 22-463 Radecznica Zaleceń nie wydano
DZ.5533.9.2022.AST Anna Startek 11.02.2022 DZ.5533.9.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Teodorówce, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Zaleceń nie wydano
DZ.5533.10.2022.AST Anna Startek 16.02.2022 DZ.5533.10.2022.AST Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.12.2022.DK Dorota Kurzyńska 07.02.2022 DZ.5533.12.2022.DK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy, 22-672 Susiec Zaleceń nie wydano
DZ.5533.13.2022.DK Dorota Kurzyńska 14.02.2022 DZ.5533.13.2022.DK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie Wydano 1 zalecenie patrz - protokół kontroli
DZ.5533.14.2022.MG Maria Gruszka 07.02.2022 DZ.5533.14.2022.MG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Wielącza Kolonia 97, 22-460 Szczebrzeszyn Wydano 2 zalecenia  patrz - protokół kontroli
DZ.5533.23.2022.AST Anna Startek 22.03.2022  DZ.5533.23.2022.AST Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Majdan Stary 21, 23-414 Majdan Stary Zaleceń nie wydano
DZ.5533.33.2022.MP Marzena Poździk 30.03.2022 DZ.5533.33.2022.MP Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Technikum New Technology w Zamościu, ul. Sienkiewicza 22A, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.35.2022.MG Maria Gruszka 30.03.2022 DZ.5533.35.2022.MG Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu, ul. Poniatowsikego 4, 22-400 Zamość Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.36.2022.MG Maria Gruszka 29.03.2022 DZ.5533.36.2022.MG Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa w Kalinowicach w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowichach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.37.2022.MP Marzena Poździk 01.04.2022 DZ.5533.37.2022.MP Organizacja i zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania oraz zgodność z przepisami prawa zasad rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym. Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.44.2022.AST Anna Startek 28.04.2022 DZ.5533.44.2022.AST Realizacja podstawy programowej z matematyki i informatyki w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.45.2022.AST Maria Gruszka 05.05.2022 DZ.5533.45.2022.MG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły; orgazniacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.46.2022.MG Maria Gruszka 19.05.2022 DZ.5533.46.2022.MG Prawidłowość organizacji wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi (przybyłych z Ukrainy), które podlegają obowiązkowi szkolnemu, wcześniej pobierały naukę w Ukrainie i zostały przyjęte do szkoły w Łabuniach po 24 lutego 2022 roku. Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.49.2022.DK Dorota Kurzyńska 02.09.2022 DZ.5533.49.2022.DK Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023. Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.51.2022.AP Agnieszka Pachla 14.09.2022 DZ.5533.51.2022.AP Ocenianie i klasyfikowanie ucznia, organizacja kształcenia specjalnego oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Cześnikach, Cześniki 125, 22-424 Sitno Zaleceń nie wydano
DZ.5533.52.2022.AP Agnieszka Pachla 15.09.2022 DZ.5533.52.2022.AP Zgodność z przepisami prawa powierzonego stanowiska kierowniczego we wskazanej placówce w stytacji, kiedy stanowisko dyrektora tej placówki sprawuje osoba niebędąca nauczycielem. Zespół Szkolno-Przeszkolny w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.53.2022.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 14.09.2022 DZ.5533.53.2022.ABT Prawidłowość organizacji kształcenia specjalnego uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski Zaleceń nie wydano
DZ.5533.54.2022.MP Marzena Poździk 16.09.2022 DZ.5533.54.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-420 Tarnogród Zaleceń nie wydano
DZ.5533.55.2022.MP Marzena Poździk 22.09.2022 DZ.5533.55.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.56.2022.MP Marzena Poździk 03.10.2022 DZ.5533.56.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Zaleceń nie wydano
DZ.5533.57.2022.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 20.09.2022 DZ.5533.57.2022.ABT Zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych organizowanych poza szkołą w związku z wypadkiem, jakiemu uległ w roku szkolnym 2021/2022 uczeń. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.58.2022.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 23.09.2022 DZ.5533.58.2022.ABT Prawidłowość ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania w roku szkolnym 2020/2021 uczennicy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żerpmskiego w Nieledwii. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Nieledew 32, 22-554 Trzeszczany Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.59.2022.AP Agnieszka Pachla 29.09.2022 DZ.5533.59.2022.AP Zgodność z przepisami prawa zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora zespołu szkół w Przedszkolu Samorządowym "Bajka" wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.60.2022.MG Maria Gruszka 06.10.2022 DZ.5533.60.2022.MG Niezapewnienie bezpieczeństwa uczniom w związku ze skargą rodzica na brak właściwych działań dyrektora szkoły w sytacji pojawienia się na terenie szkoły w dniu 29 kwietnia 2022 r. osoby postronnej. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.61.2022.MP Marzena Poździk 12.10.2022 DZ.5533.61.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora przedszkola. Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 14, 23-400 Biłgoraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.62.2022.MP Marzena Poździk 10.10.2022 DZ.5533.62.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora przedszkola. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju, ul. 400-lecia 54, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.63.2022.DK Dorota Kurzyńska 24.10.2022 DZ.5533.63.2022.DK Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. Przedszkole Miejskie nr 2 w Zamościu, ul. Gminna 32,22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.64.2022.MG Maria Gruszka 11.10.2022 DZ.5533.64.2022 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Zawada 46, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.65.2022.AST Anna Startek 12.10.2022 DZ.5533.65.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych Zaleceń nie wydano
DZ.5533.66.2022.AST Anna Startek 14.10.2022 DZ.5533.66.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Zaleceń nie wydano
DZ.5533.67.2022.AST Anna Startek 25.10.2022 DZ.5533.67.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora przedszkola funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora przedszkola. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Hrubieszowie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.68.2022.MP Marzena Poździk 28.10.2022 DZ.5533.68.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23-400 Biłgoraj Zaleceń nie wydano
DZ.5533.69.2022.MP Marzena Poździk 24.10.2022 DZ.5533.69.2022.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj Nie wydano zaleceń
DZ.5533.71.2022.MG Maria Gruszka 19.10.2022 DZ.5533.71.2022 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.72.2022.MG Maria Gruszka 18.10.2022 DZ.5533.72.2022.MG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, ul. Peowiaków 30a, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.73.2022.MG Maria Gruszka 25.10.2022 DZ.5533.73.2022.MG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły: organizacja kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośvci wychowawczej i opiekuńczej; pełnienie przez dyrektora szkoły funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w związku z dokonaywaną oceną pracy dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, ul. Sienikiewicza 5, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.80.2022.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 08.11.2022 DZ.5533.80.2022.ABT Realiazacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej dnia 23 września 2022 roku. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Nieledew 32, 22-554 Trzeszczany Zaleceń nie wydano
DZ.5533.81.2022.MP Marzena Poździk Marta Pawelec 14.11.2022 DZ.5533.81.2022.MP Prawidłowość organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3-go Maja 3, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.83.2022.DK Dorota Kurzyńska 24.11.2022 DZ.5533.83.2022.DK Przestrzeganie przez dyrektora kompetencji i regulaminu rady pedagogicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole w kontekście badanej skargi. Przedszkile Miejskie nr 2 w Zamościu, ul.Gminna 32, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.84.2022.MG Maria Gruszka 28.11.2022 DZ.5533.84.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.85.2022.MG Maria Gruszka 29.11.2022 DZ.5533.85.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.86.2022.MG Maria Gruszka 30.11.2022 DZ.5533.86.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, ul. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.87.2022.MG Maria Gruszka 01.12.2022 DZ.5533.87.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.88.2022.MG Maria Gruszka 02.12.2022 DZ.5533.88.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość Zaleceń nie wydano
DZ.5533.89.2022.MG Maria Gruszka 08.12.2022 DZ.5533.89.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.90.2022.MG Maria Gruszka 09.12.2022 DZ.5533.90.2022.MG Zapewnienie uczniom mozliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30a, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.91.2022.AST Anna Startek 1.12.2022 DZ.5533.91.2022.AST Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie pierwszej i plastyki w klasie IV-VII, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w kontekście badanej skargi: CRS:266/2022 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Teodorówce, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Zaleceń nie wydano
DZ.5533.93.2022.MM Małgorzata Mroczek
Dorota Kurzyńska
09.12.2022 DZ.5533.93.2022.MM Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Teratynie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.94.2022.MM Małgorzata Mroczek Dorota Kurzyńska 09.12.2022 DZ.5533.94.2022.MM Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Uchaniach, ul. Szkolna 13, 22-510 Uchanie Zaleceń nie wydano
WES.5533.1.2022.BW Beata Wójcik 05.01.2022 WES.5533.1.2022.BW Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków Nie wydano zaleceń
WES.5533.4.2022.BW Beata Wójcik 08.02.2022 WES.5533.4.2022.BW Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju, ul. Choiny 7, 21-136 Firlej Nie wydano zaleceń
WES.5533.5.2022.AT Anna Tusińska 08.02.2022 WES.5533.5.2022.AT Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie, ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin Wydano 1 zalecenie patrz - protokół kontroli
WES.5533.2.2022.AP Artur Pawłowski 10.01.2022 WES.5533.2.2022.AP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 65,
20-010 Lublin
Nie wydano zaleceń
WES.5533.3.2022.AP Artur Pawłowski 17.01.2022 WES.5533.3.2022.AP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie, ul. Weteranów 3, 20-038 Lublin Wydano 3 zalecenia patrz - protokół kontroli
WES.5533.7.2022.ZK Zbigniew Kępka,
Artur Pawłowski
08.02.2022 WES.5533.7.2022.ZK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Biblkioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość
Wydano 3 zalecenia patrz - protokół kontroli
DCH.5533.1.2022.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
13.01.2022 DCH.5533.1.2022.DK Ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.2.2022.MP Maria Pawłowicz 18.01.2022 DCH.5533.2.2022.MP Zgodność z przesami prawa skrślenia dziecka z listy wychowanków, prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracy z rodzicami. Przedszkole Niepubliczne Monstessori "Słoneczko" w Chełmie, ul. Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.3.2022.EW Elżbieta Wołczuk 25.01.2022 DCH.5533.3.2022.EW Nadzór dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczennicy bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu w szkole oraz udzielanej jej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach, Wyryki 208, 22-205 Wyryki Nie wydano zaleceń
DCH.5533.4.2022.EL Ewa Lik-Matuła 15.02.2022
16.02.2022
DCH.5533.4.2022.EL Przestrzeganie zasad oceniania i klasyfikowania uczniów z zajęć edukacyjnych "Edukacja wojskowa" oraz organizacji tych zajęć w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.5.2022.EW Elżbieta Wołczuk 24.02.2022 DCH.5533.5.2022.EW Organizacja dowozu uczniów do ww.szkoły. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewizca w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. A. Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.6.2022.KS Krystyna Sawicka 09.03.2022 DCH.5533.6.2022.KS Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz nadzór dyrektora szkoły nad działaniami w tym zakresie. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.7.2022.EL Ewa Lik-Matuła 01.04.2022 DCH.5533.7.2022.EL Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w punkcie przedszkolnym, informowania członków rady pedagogicznej o zebraniu rady oraz postępowania dotyczącego wypadku ucznia klasy VIII. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.8.2022.EL Ewa Lik-Matuła 05.04.2022 DCH.5533.8.2022.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5533.9.2022.EL Ewa Lik-Matuła 08.04.2022 DCH.5533.9.2022.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.11.2022.KS Krystyna Sawicka 29.04.2022 DCH.5533.11.2022.KS Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Nie wydano zaleceń
DCH.5533.12.2022.EO Eliza Orzeszko 10.05.2022 DCH.5533.12.2022.EO Właściwe objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczennicy w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień Nie wydano zaleceń
DCH.5533.13.2022.DK Dariusz Kostecki 16.06.2022 DCH.5533.13.2022.DK Zgodność z przepisami prawa nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w latach 2021 i 2022. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Nie wydano zaleceń
DCH.5533.14.2022.EL Ewa Lik-Matuła 01.07.2022 DCH.5533.14.2022.EL Spełnienie warunków określonych w art.. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawód terapeuta zajęciowy. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.15.2022.EL Ewa Lik-Matuła 12.07.2022 DCH.5533.15.2022.EL Spełnienie warunków określonych w art.. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe przez szkołę niepubliczną w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawód asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła Policealna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patr protokół kontroli
DCH.5533.16.2022.EL Ewa Lik-Matuła 04.07.2022 DCH.5533.16.2022.EL Klasyfikacja końcowa uczniów z zjęć edukacja wojskowa w roku szkolnym 2021/2022, relizacja zajęć edukacja wojskowa w ramach V edycji projektu "Certyfikowne Wojskowe Klasy Mundurowe" w roku szkolnym 2021/2022 oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w tym zakresie. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.17.2022.MP Maria Pawłowicz
Krystyna Sawicka
7-8.07.2022 DCH.5533.17.2022.MP Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku podczas zajęć w przedszkolu oraz nadzór dyrektora przedszkola nad działaniami w tym zakresie. Przedszkole Miiejskie nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.18.2022.EW Elżbieta Wołczuk 18.07.2022 DCH.5533.18.2022.EW Oględziny bazy lokalowej w związku z planowanym utworzeniem od dnia 1 września 2023 r.Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we Włodawie. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Franciszka Kleberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Zaleceń nie wydano
DCH.5533.19.2022.MP Maria Pawłowicz 18.07.2022 DCH.5533.19.2022.MP Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie, ul. Kwiatowa 1,  22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.20.2022.MP Maria Pawłowicz 24.08.2022 DCH.5533.20.2022.MP Współpraca dyrektora przedszkola z rodzicem. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 12, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.21.2022.KS Krystyna Sawicka 06.09.2022 DCH.5533.21.2022.KS Zapewnienie uczniowi bezpieczenego pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Franciszka Kleberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.22.2022.EL Ewa Lik-Matuła 07.09.2022 DCH.5533.22.2022.EL Zgodność zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu z wymaganymi kwalifikacjami. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-10 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.23.2022.DK Dariusz Kostecki 16.09.2022 DCH.5533.23.2022.DK Prawidłowość podjętych przez dyrektora szkoły czynności w celu umożliwienia kontynuowania nauki przez ucznia, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie Zaleceń nie wydano
DCH.5533.24.2022.KS Krystyna Sawicka 21.09.2022 DCH.5533.24.2022.KS Współpraca szkoły z rodzicami ucznia. Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Woli Uhruskiej Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.25.2022.EO Eliza Orzeszko 05.10.2022 DCH.5533.25.2022.EO Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych po nauczaniu domowym oraz formy udzielania uczniowi wsparcia w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.26.2022.MP Maria Pawłowicz 06.10.2022 DCH.5533.26.2022.MP Współpraca dyrektora przedszkola z rodzicem, prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli.
DCH.5533.27.2022.EL Ewa Lik-Matuła 07.10.2022 DCH.5533.27.2022.EL Zgodność z przepisami prawa organizacji wycieczki szkolnej do Lublina w dniu 28 września 2022 r. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.28.2022.EL Ewa Lik-Matuła 20.10.2022 DCH.5533.28.2022.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 12 lipca 2022 r. Szkoła Policealna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.29.2022.MP Maria Pawłowicz 17.10.2022 DCH.5533.29.2022.MP Realizacja zaleceń po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 7 i 8 lipca 2022 r. Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano.
DCH.5533.30.2022.EL Ewa Lik-Matuła 24.10.2022 DCH.5533.30.2022.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli planowej w dniach 17 i 18 grudnia 2021 r. oraz kontroli doraźnej w dniu 1 lipca 2022 r. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, pl. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.31.2022.EL Ewa Lik-Matuła 28.10.2022 DCH.5533.31.2022.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli planowej w dniu 3 grudnia 2021 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.32.2022.DS Dariusz Sułkowski 28.10.2022 DCH.5533.32.2022.DS Zgodność z przepisami prawa sprawowania nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w związku z zachowaniem ucznia klasy. Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka Wydano 2 zalecenia- patrz protokół kontroli
DCH.5533.33.2022.DS Dariusz Sułkowski 4.11.2022 DCH.5533.33.2022.DS Rekontrola zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 3 grudnia 2021 r. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach Nie wydano zaleceń
DCH.5533.34.2022.KS Krystyna Sawicka 3-4.11.2022 DCH.5533.34.2022.KS Organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa, planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzenie warunków do respektowania praw dziecka, w tym ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.35.2022.EW Elżbieta Wołczuk 7.11.2022 DCH.5533.35.2022.EW Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego i uczniom ww. szkoły bezpiecznych warunków edukacji, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Szkolna 1, 22-220 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.36.2022.EL Ewa Lik-Matuła 04.11.2022 DCH.5533.36.2022.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli planowej w dniu 10 grudnia 2021 r. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia -patrz protokół kontroli
DCH.5533.37.2022.EL Ewa Lik-Matuła 7.11.2022 DCH.5533.37.2022.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Policealna "Edukacja" we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.38.2022.DK Dariusz Kostecki 7.11.2022 DCH.5533.38.2022.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023 Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja" we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.39.2022.EL Ewa Lik-Matuła 8.11.2022 DCH.5533.39.2022.EL Podejmowanie przez dyrektora działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dotyczących frekwencji. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Chełmie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K. A. Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.40.2022.EO Eliza Orzeszko 8.11.2022 DCH.5533.40.2022.EO Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 1 kwietnia 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Zaleceń nie wydano
DCH.5533.41.2022.KS Krystyna Sawicka 9.11.2022 DCH.5533.41.2022.KS Organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa, planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzenie warunków do respektowania praw dziecka, w tym ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.42.2022.KS Krystyna Sawicka 9.11.2022 DCH.5533.42.2022.KS Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2022 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Miickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.43.2022.EO Eliza Orzeszko 14.11.2022 DCH.5533.43.2022.EO Realizacjia zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Zalecen nie wydano
DCH.5533.44.2022.EL Ewa Lik-Matuła 30.11.2022 DCH.5533.44.2022.EL Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnych w dniach 4 lipca 2022 roku oraz 7 października 2022 roku Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.45.2022.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2022 DCH.5533.45.2022.EL Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Publiczna Szkoła Policealna "Edukacja" we Włodawie Wydano 8 zaleceń- patrz protokół kontroli
DCH.5533.46.2022.DK Dariusz Kostecki 17.11.2022 DCH.5533.46.2022.DK Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 23 i 27 października 2021 r. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Zalecen nie wydano
DCH.5533.47.2022.DK Dariusz Kostecki 18.11.2022 DCH.5533.47.2022.DK Zapewnienie uczniom Liceum Ogólnokształcącego  bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu w szkole oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.48.2022.MP Maria Pawłowicz 18.11.2022 DCH.5533.48.2022.MP Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2022 r. Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie, ul. Kwiatowa 1, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.49.2022.EL Ewa Lik-Matuła 23.11.2022 DCH.5533.49.2022.EL Weryfikacja, czy Pani, której deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję Zima 2023 została zgłoszona do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, jest słuchaczką Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.50.2022.DS Dariusz Sułkowski 24.11.2022 DCH.5533.79.2022.DS zgodność z przepisami prawa sprawowania nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów, w związku z zachowaniem ucznia klasy czwartej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicac, 22-122 Leśniowice 24 B Wydano 5 zaleceń, patrz protokół kontroli
DCH.5533.51.2022.EW Elżbieta Wołczuk 28.11.2022 DCH.5533.51.2022.EW Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych bezpiecznych warunków edukacji, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.52.2022.KS Krystyna Sawicka 28.11.2022 DCH.5533.52.2022.KS Zapewnienie bezpiecznego pobytu w szkole uczniowi klasy. Szkoła Podstawowa im. ks. Jozefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.53.2022.DK Dariusz Kostecki 01.12.2022 DCH.5533.53.2022.DK Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2021 r. Liceum Ogólnokształcące im 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2022.EL Ewa Lik-Matuła 3.12.2022 DCH.5533.54.2022.EL Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Publiczna Szkoła Policealna "Edukacja" we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.55.2022.MP Maria Pawłowicz 5.12.2022 DCH.5533.55.2022.MP Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2022 r. Przedszkole Niepubliczne Montessori "Słoneczko" w Chełmie, ul. Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.56.2022.KS Krystyna Sawicka 7.12.2022 DCH.5533.56.2022.KS Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu w szkole uczniowi klasy w latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.57.2022.KS Krystyna Sawicka 9.12.2022 DCH.5533.57.2022.KS Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa w Stawie, 22-151 Staw Zaleceń nie wydano
DCH.5533.58.2022.EL Ewa Lik-Matuła 13.12.2022 DCH.5533.58.2022.EL Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.9.2022.SP Sebastian Płonka 27.01.2022 WKZ.5533.9.2022.SP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Technikum Transportowo-komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.10.2022.SP Sebastian Płonka 02.02.2022 WKZ.5533.10.2022.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Technikum Transportowo-komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin NIe wydano zaleceń
WKZ.5533.11.2022.BF Beata Filipowska 08.02.2022 WKZ.5533.11.2022.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące w Kocku, ul. Warszawska 41, 21-150 Kock NIe wydano zaleceń
WKZ.5533.12.2022.HD Halina Dudzińska 04.02.2022 WKZ.5533.12.2022.HD Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce w związku z obowiązującym stanem epidemii. Zespół Szkół w Piaskach Centrum Kształcenia Zawodowego w Piaskach, filia w Trawnikach, Trawniki 264, 21-044 Trawniki Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.13.2022.KP Krzysztof Paluch 17.02.2022 WKZ.5533.13.2022.KP Przeprowadzanie i organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.14.2022.EP Ewa Podkańska 21.02.2022 WKZ.5533.14.2022.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 2 w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin NIe wydano zaleceń
WKZ.5533.15.2022.HD Halina Dudzińska 04.03.2022 WKZ.5533.15.2022.HD Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, u.Żytnia 5, 08-500 Ryki Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.16.2022.KP Krzysztof Paluch 22.03.2022 WKZ.5533.16.2022.KP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"  w Świdniku, ul. Kopernika 9, 21-040 Świdnik Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.17.2022.HD Halina Dudzińska 18.03.2022 WKZ.5533.17.2022.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.18.2022.MK Marzanna Kondratowicz 17.03.2022 WKZ.5533.18.2022.MK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie, ul. Kościuszki 10, 21-400 Łuków Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.19.2022.MK Marzanna Kondratowicz 05.04.2022 WKZ.5533.19.2022.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, 21-400 Łuków, Al. Kościuszki 10 Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.20.2022.MK Marzanna Kondratowicz 23.03.2022 WKZ.5533.20.2022.MK Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie, ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.21.2022.MK Marzanna Kondratowicz 06.04.2022 WKZ.5533.21.2022.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie, ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.22.2022.SP Sebastian Płonka 23.03.2022 WKZ.5533.22.2022.SP Spełnianie warunków związanych z prowadzeniem działalności szkoły na podstawie aktualnego wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Medyczna Szkoła Pilicealna Perspektywa w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 57 lok.3, 20-076 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.23.2022.ED Elżbieta Denejko 22.03.2022 WKZ.5533.23.2022.ED Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.24.2022.EP Ewa Podkańska 25.03.2022 WKZ.5533.24.2022.EP Spełnianie warunków związanych z prowadzeniem działalności szkoły na podstawie aktualnego wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Szkoła Policealna Medyczna GoWork.pl ul. Marii Skłodowskiej -Curie 36, 20-029 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.25.2022.BF Beata Filipowska 08.04.2022 WKZ.5533.25.2022.BF Kontrola w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w klasie 3dl w roku szkolnym 2021/2022 XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.26.2022.BF Beata Filipowska 12.04.2022 WKZ.5533.26.2022.BF Kontrola w zakresie oceny zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Internacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła I Stopnia, Lisów 115A, 21-100 Lubartów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WES.5533.11.2022.AP Artur Pawłowski 26.04.2022 WES.5533.11.2022.AP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/21 oraz 20021/22 Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, ul. Pogodna 52a, 20-337 Lublin Nie wydano zaleceń
DBP.5533.1.2022.KS.AJ Agnieszka Jakubiak
Katarzyna Sierpotowska
03.01.2022 DBP.5533.1.2022.KS.AJ Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole oraz nadzoru dyrektora szkoły w kontekście skargi CRS 18/2022. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.2.2022.BBB.EG Barbara
Bachonko-Breczko,
Edyta Gawryszuk
04.02.2022 DBP.5533.2.2022.BBB.EG Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz nadzoru dyrektora nad przestrzeganiem wewnątrzszkolnych zasad oceniania przez nauczycieli w kontekście badanej skargi CRS 16/2022 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.3.2022.AJ.BBB Agnieszka Jakubiak,
Barbara
Bachonko-Breczko
11.02.2022 DBP.5533.3.2022.AJ.BBB Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 06.12.2021r. Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Kolano-Kolonia 44, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.4.2022.AJ.BBB Agnieszka Jakubiak,
Barbara
Bachonko-Breczko
21.02.2022 DBP.5533.4.2022.AJ.BBB Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole oraz nadzór dyrektora szkoły w kontekście badanej skargi CRS 22/2022 Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Kolano-Kolonia 44, 21-205 Jabłoń Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.5.2022.BBB.KS Barbara
Bachonko-Breczko,
Katarzyna Sierpotowska
10.03.2022 DBP.5533.5.2022.BBB.KS Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 5 i 12 lipca 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Zaleska 2, 21-530 Piszczac Zaleceń nie wydano
DBP.5533.6.2022.USz.KS Urszula Szubińska,
Katarzyna Sierpotowska
21.03.2022 DBP.5533.6.2022.USz.KS Zgodność z przepisamo prawa zapisów statutu szkoły: nazwa, typ szkoły i jej siedziba, nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-532 Tuczna Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.7.2022.EK.BD Ewa Kwaśniewska,
Bożena Duklewska
07.04.2022 DBP.5533.7.2022.EK.BD Przestrzeganie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w kontekście badanej skargi CRS 54/2022. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.8.2022.USz.KS Urszula Szubińska,
Katarzyna Sierpotowska
07.04.2022 DBP.5533.8.2022.USz.KS Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy w okresie od 12 paździerika 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-532 Tuczna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.9.2022.BD Bożena Duklewska 22.04.2022 DBP.5533.9.2022.BD Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.10.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 20.04.2022 DBP.5533.10.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.11.2022.EK.BF Ewa Kwaśniewska,
Brygida Fabrycka
27.04.2022 DBP.5533.11.2022.EK.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 23 września 2021 r. Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.12.2022.AJ.BBB Agnieszka Jakubiak,
Barbara
Bachonko-Breczko
28.04.2022 DBP.5533.12.2022.AJ.BBB Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z rodzicami w kontekście badanej skargi CRS 72/2022 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Brzóski w Dokudowie, Dokudow Pierwszy 37, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.13.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 28.04.2022 DBP.5533.13.2022.KS Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególowych. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanislawa Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.14.2022.BBB.EG Barbara
Bachonko-Breczko,
Edyta Gawryszuk
03.06.2022 DBP.5533.14.2022.BBB.EG Kontrola zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.15.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
02.06.2022 DBP.5533.15.2022.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.16.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
07.06.2022 DBP.5533.16.2022.BBB Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikajacych z przepisów szczegółowych. Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.17.2022.AJ Agnieszka Jakubiak 01.06.2022 DBP.5533.17.2022.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu, ul. Rynek 6, 21-580 Wisznice Zaleceń nie wydano
DBP.5533.18.2022.USz Urszula Szubińska 03.06.2022 DBP.5533.18.2022.USz Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej, Wólka Dobryńska 57, 21-512 Zalesie Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.19.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
01.06.2022 DBP.5533.19.2022.BBB Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 21 lutego 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Kolano-Kolonia 44, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.20.2022.USz.Ks Urszula Szubińska,
Katarzyna Sierpotowska
13.06.2022 DBP.5533.20.2022.USz.Ks Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole, w aspekcie budowania właściwych relacji społecznych w całej społeczności szkolnej. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-532 Tuczna Zaleceń nie wydano
DBP.5533.21.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 21.06.2022 DBP.5533.21.2022.KS Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.22.2022.PG.KS Przemysław Głowacki,
Katarzyna Sierpotowska
28.06.2022 DBP.5533.22.2022.PG.KS Przestrzeganie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w kontekście badanej skargi CRS 131/2022 Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie, Rudno 129 b, 21-210 Rudno Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.23.2022.KS.BBB Katarzyna Sierpotowska,
Barbara
Bachonko-Breczko
04.07.2022 DBP.5533.23.2022.KS.BBB Przestrzeganie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego oraz udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście skargi CRS 132/2022. Technikum Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kntroli
DBP.5533.24.2022.BD.EK Bożena Duklewska,
Ewa Kwaśniewska
05.07.2022 DBP.5533.24.2022.BD.EK Sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w szczególności w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym, realizacji podstawy programowej, a także organizacji pracy rady pedagogicznej w kontekście badanej skargi CRS 127/2022. Zespół Oswiatowy w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.25.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko,
Edyta Gawryszuk
09.08.2022 DBP.5533.25.2022.BBB Przestrzeganie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego oraz nadzoru dyrektora w kontekście badanej skargi CRS 143/2022 Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii, Tchórzew Kolonia 186,
21-345 Borki
Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.26.2022.BD.BBB Bożena Duklewska,
Barbara
Bachonko-Breczko
30.08.2022 DBP.5533.26.2022.BD.BBB Opracowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, organizacja zebrań rady pedagogicznej, sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w szczególności w zakresie realizacji podstawy programowej oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole w kontekście badanej skargi CRS 142/2022. Zespół Oświatowy
w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica
Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.27.2022.EK.BF Ewa Kwaśniewska,
Brygida Fabrycka
29.08.2022 DBP.5533.27.2022.EK.BF Zgodność z przepisami prawa organizacji spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.28.2022.BD.BBB Bożena Duklewska,
Barbara
Bachonko - Breczko
08.09.2022 DBP.5533.28.2022.BD.BBB Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wszkole oraz sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w kontekście badanej skargi CRS 153/2022. Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.29.2022.BD.BBB Bożena Duklewska,
Barbara
Bachonko - Breczko
16.09.2022 DBP.5533.29.2022.BD.BBB W sprawie zgodności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz podziału uczniów w ramach klas I w roku szkolnym 2022/2023 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w kontekście badanej skargi CRS 170/2022. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, Rzeczyca, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.30.2022.USz.KS Urszula Szubińska,
Katarzyna Sierpotowska
15.09.2022,
26.09.2022
DBP.5533.30.2022.USz.KS Przestrzeganie przez dyrektora przepisów dotyczących powierzenia funkcji wicedyrektora oraz oceniania pracy nauczyciela w kontekście badanej skargi CRS 175/2022. Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja, 21-505 Janów Podlaski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.31.2022.BBB.EG Barbara
Bachonko - Breczko,
Edyta Gawryszuk
5.10.2022 DBP.5533.31.2022.BBB.EG Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nadzór dyrektora w kontekście badanej skargi CRS 189/2022. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym, Sławacinek Stary 72, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano.
DBP.5533.32.2022.USz.KS Urszula Szubińska,
Katarzyna Sierpotowska
19.10.2022 DBP.5533.32.2022.USz.KS Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, przestrzeganie praw dziecka, sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, rozpatrywanie skarg i wniosków w kontekście badanej skargi CRS 213/2022. Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu, Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna 2, 21-509 Kodeń Wydano 10 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.33.2022.PG.BBB Przemysław Głowacki,
Barbara
Bachonko-Breczko
28.10.2022 DBP.5533.33.2022.PG.BBB Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w placówce, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z rodzicami oraz nadzór dyrektora w kontekście badanej skargi CRS 217/2022. Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica i Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25, 21-542 Leśna Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.34.2022.KS.BBB Katarzyna Sierpotowska,
Barbara
Bachonko-Breczko
9,10.11.2022 DBP.5533.34.2022.KS.BBB Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami ucznia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora w kontekście badanej skargi CRS 227/2022. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie,
ul. Nowa 2,
21-543 Konstantynów
Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.35.2022.BD.EK Bożena Duklewska, Ewa Kwaśniewska 9,15.11.2022 DBP.5533.35.2022.BD.EK Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście badanej skargi CRS 233/2022. Niepubliczne Przedszkole Fiku-Miku w Białej Podlaskiej, ul. Aliny Fedorowicz 25 lok. 2,3,4, 21-500 Biała Podlaska Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.36.2022.EG Edyta Gawryszuk 18.11.2022 DBP.5533.36.2022.EG Nadzór dyrektora nad pracą rady pedagogicznej w kontekście jej kompetencji. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska Wydano dwa zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.37.2022.EG Edyta Gawryszuk 23,24.11.2022 DBP.5533.37.2022.EG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.38.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 23.11.2022 DBP.5533.38.2022.KS Zgodność końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20-22, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.39.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 29.11.2022 DBP.5533.39.2022.KS Zgodność końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Szkoła Policealna KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Gabriela Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.40.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 01.12.2022 DBP.5533.40.2022.KS Zgodność końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.41.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 02.12.2022 DBP.5533.41.2022.KS Zgodność końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Białej Podlaskiej, ul. Jatkowa 4, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.42.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
01.12.2022 DBP.5533.42.2022.BBB KOntrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 9 sierpnia 2022 r. Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii, Tchórzew Kolonia 186, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.43.2022.BBB Barbara
Bachonko-Breczko
07.12.2022 DBP.5533.2022.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.44.2022.BBB.AJ Barbara
Bachonko-Breczko,
Agnieszka Jakubiak
30.11.2022,
06.12.2022
DBP.5533.44.2022.BBB.AJ Przestrzeganie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego, udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora w kontekście badanej skargi CRS 256/2022. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, ul. Henryka Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.45.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 15.12.2022 DBP.5533.45.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.46.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 15.12.2022 DBP.5533.46.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Technikum w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.47.2022.PG Przemysław Głowacki 16.12.2022 DBP.5533.47.2022.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Szkoła Podstawowa im. hr. Łubieńskiej w Kolanie, Kolano 44, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.48.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 20.12.2022 DBP.5533.48.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.49.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 20.12.2022 DBP.5533.49.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.50.2022.KS Katarzyna Sierpotowska 20.12.2022 DBP.5533.50.2022.KS Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
IV Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.51.2022.USz Urszula Szubińska 16.12.2022 DBP.5533.51.2022.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2022/2023.
Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna 2, 21-509 Kodeń Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WES.5533.18.2022.AP Artur Pawłowski 14.06.2022 WES.5533.2022.AP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/2022. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej,
ul. 11 Listopada 5, 
24-320 Poniatowa
Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.27.2022.UG Urszula Gralewska 20.05.2022 WKZ.5533.27.2022.UG Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 21-077 Spiczyn Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.28.2022.HD Halina Dudzińska 27.05.2022 WKZ.5533.28.2022.HD Kontrola w zakresie rekrutacji, oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy. Policealne Studium Zawodowe w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.29.2022.UG Urszula Gralewska 10.06.2022 WKZ.5533.29.2022.UG Warunki organizowania kształcenia dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 21-077 Spiczyn Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.30.2022.HD Halina Dudzińska 21.06.2022 WKZ.5533.30.2022.HD Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Technikum w Zespole Szkół w Piaskach Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.31.2022.EP Ewa Podkańska 12.07.2022 WKZ.5533.31.2022.EP Kontrola w zakresie przestrzgania zasad oceniania i klasyfikowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, 23-107 Strzyżewice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.32.2022.EP Ewa Podkańska 24.08.2022 WKZ.5533.32.2022.EP Kontrola w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom klas pierwszych technikum budowlano-geodezyjnego w roku szkolnym 2021/2022. Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
WKZ.5533.33.2022.BF Beata Filipowska 24.08.2022 WKZ.5533.33.2022.BF Kontrola w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6 21-100 Lubartów Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.34.2022.KP Krzysztof Paluch 22.09.2022 WKZ.5533.34.2022.KP Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Zaleceń nie wydano
WES.5533.26.2022.AP Artur Pawłowski 12.10.2022 WES.5533.26.2022.AP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/2022. Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, ul. Kamienna 20,
22-400 Zamość.
Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli.
WES.5533.24.2022.ICS Anna Tusińska,
Izabela Czajka-Szymona
11.10.2022 WES.5533.24.2022.ICS Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/2022. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli.
WES.5533.30.2022.ICS Seweryn Gąbka,
Izabela Czajka-Szymona
7.11.2022 WES.5533.30.2022.ICS Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progresja" TWP w Lublinie, ul. Hanki Ordonówny 4A, lok.U2. Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli.
WES.5533.25.2022.BW Beata Wójcik 07.10.2022 WES.5533.25.2022.BW Zgodność z przepisami prawa przyjmowania uczniów do szkoły Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 7 w Puławach, ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń.
WES.5533.27.2022.BW Beata Wójcik 11.10.2022 WES.5533.27.2022.BW Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy Nie ewydano zaleceń.
WES.5533.28.2022.BW Beata Wójcik 24.10.2022 WES.5533.28.2022.BW Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22 Szkoła Podstawowa Specjana nr 41 z Oddziałami Przedszkolnymi w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwerysteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.35.2022.UG Urszula Gralewska 3,4.10.2022 WKZ.5533.35.2022.UG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Technikum Nr 2 w Dęblinie, ul. Wiślana 3B 08-521 Dęblin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.36.2022.UG Urszula Gralewska 17,18.10.2022 WKZ.5533.36.2022.UG Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie Al. Racławickie 7, 20-400 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.37.2022.KP Krzysztof Paluch 25.10.2022 WKZ.5533.37.2022.KP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.38.2022.SP Sebastian Płonka 24,25.10.2022 WKZ.5533.38.2022.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023 Technikum Nr 2 w Kraśniku, ul Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.39.2022.SP Sebastian Płonka 24,25.10.2022 WKZ.5533.39.2022.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku, ul Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.40.2022.SP Sebastian Płonka 24,25.10.2022 WKZ.5533.40.2022.SP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku, ul Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik Wydano 4 zalecenia. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.41.2022.HD Halina Dudzińska 26.10.2022 WKZ.5533.41.2022.HD Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy w związku ze skargą rodzica. Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.42.2022.RO Renata Olszewska 02.11.2022 WKZ.5533.42.2022.RO Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Sieroszewskiego 1 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.43.2022.ED Elżbieta Denejko, Krzysztof Paluch 9,15.11.2022 WKZ.5533.43.2022.ED Kontrola w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole. Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.44.2022.RO Renata Olszewska 08.11.2022 WKZ.5533.44.2022.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2022/2023 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Sieroszewskiego 1 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.45.2022.RO Renata Olszewska 16.11.2022 WKZ.5533.45.2022.RO Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalnośći wychowawczej i opiekuńczej Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Sieroszewskiego 1 24-100 Puławy Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.46.2022.BF Beata Filipowska 17.11.2022 WKZ.5533.46.2022.BF Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej (WKZ.5533.26.2022.BF) w zakresie oceny zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Internacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkole I Stopinia. Szkoła Umiejętności w Lubartowie  Branżowa Szkoła I Stopnia Lisów 115A, 21-000 Lubartów Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.47.2022.ED Elżbieta Denejko 15.11.2022 WKZ.5533.47.2022.ED Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych (WKZ.5533.23.2022.ED) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole. Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.48.2022.MK Marzanna Kondratowicz 23.11.2022 WKZ.5533.48.2022.MK Kontrola w zakresie końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie, ul. Kunickiego 26 Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.49.2022.ED Elżbieta Denejko Sebastian Płonka 09.12.2022 WKZ.5533.49.2022.ED Kontrola w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom klas I (w szczególności kl. I cz) w szkole. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.50.2022.HD Halina Dudzińska 21.11.2022 WKZ.5533.50.2022.HD Kontrola w zakresie zgodności końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach, ul. Zielona 6/12, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.51.2022.HD Halina Dudzińska 23.11.2022 WKZ.5533.51.2022.HD Kontrola w zakresie zgodności końcowego klasyfikowania słuchaczy, przystępowania do egzaminów zawodowych i ukończenia przez nich szkoły. Policealna Szkoła Zawodowa EDUKATOR w Świdniku, ul. Kopernika 9, 21-040 Świdnik Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WKZ.5533.52.2022.HD Halina Dudzińska 25.11.2022 WKZ.5533.52.2022.HD Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Kraśniku, ul. Niepodległości 39, 23-204 Kraśnik Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.54.2022.EP Ewa Podkańska 09.12.2022 WKZ.5533.54.2022.EP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.), prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie potwierdzania uczestnictwa słuchaczy na zajęciach edukacyjnych. Szkoła Policealna GoWork.pl w Lublinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36, 20-029 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.55.2022.EP Ewa Podkańska 09.12.2022 WKZ.5533.55.2022.EP Spełnianie warunków określonych w art.14 ust.3 oraz art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.), prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie potwierdzania uczestnictwa słuchaczy na zajęciach edukacyjnych. Szkoła Policealna Medyczna GoWork.pl w Lublinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36, 20-029 Lublin Nie wydano zaleceń
WKZ.5533.56.2022.SP Sebastian Płonka 20.12.2022 WKZ.5533.56.2022.SP Sprawowanie opieki przez nauczycieli nad uczniami przebywającymi w szkole oraz sposobu realizacji podstawy programowej w czasie długotrwałej nieobecności nauczyciela. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Nie wydano zaleceń
WES.5533.23.2022.AT Anna Tusińska 22-23.09.2022 WES.5533.23.2022.AT Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WES.5533.22.2022.AT Anna Tusińska 11.07.2022 WES.5533.22.2022.AT Realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka i współparcy z jego rodzicami w tym zakresie przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna Wydano 4 zalecenia. Patrz protokół kontroli.
WES.5533.21.2022.AT Anna Tusińska 07.07.2022 WES.5533.21.2022.AT Realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi SOSW w Radzyniu Podlaskim w toku kontroli WES.5533.33.2022.AT. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 1b, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli.
WES.5533.20.2022.AT Anna Tusińska 06.07.2022 WES.5533.20.2022.AT Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmie, ul. Trubakowska 59,
22-100 Chełm
Nie wydano zaleceń.
             
             
             

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-01-24 08:55:00
Data publikacji: 2022-01-26 10:29:57
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 7369

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-24 09:02:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-17 13:07:40Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-02-17 12:05:13Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-27 11:51:25Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-11 10:43:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 12:11:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 12:03:15Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 11:51:12Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 11:38:05Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 11:36:28Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 11:21:02Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-10 11:18:03Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-09 14:36:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-09 12:02:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-09 12:00:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-09 11:44:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-09 11:42:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 13:52:01Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 13:50:52Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 13:20:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 13:03:20Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 12:56:57Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 12:35:46Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 12:30:18Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 12:19:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 11:48:21Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 11:40:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 11:35:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 10:48:54Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 10:41:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 09:27:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-05 09:19:10Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 14:52:36Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 14:24:56Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 11:31:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 11:17:59Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 11:06:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 10:44:00Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 10:38:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-04 10:27:35Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 13:42:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 11:17:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 11:16:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 11:08:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:52:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:49:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:47:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:33:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:31:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:25:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:24:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2023-01-03 10:23:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-30 12:02:56Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-28 13:31:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-28 11:56:46Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-19 12:21:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-19 12:20:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-16 12:39:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-16 12:31:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 12:55:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 12:54:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 12:48:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 10:10:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 09:37:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 09:34:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 09:31:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-15 09:26:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-14 14:45:54Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-14 11:18:34Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:48:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:47:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:46:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:44:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:43:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:42:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:41:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:39:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:34:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-13 10:32:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 14:43:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:48:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:46:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:36:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:29:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:21:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 13:18:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 11:45:27Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 11:32:56Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-12 11:00:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-12-01 13:33:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-28 11:04:58Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-28 10:56:47Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-28 10:48:02Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-24 13:59:16Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-21 14:40:43Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-21 14:29:13Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-07 12:47:51Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-07 12:42:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-07 12:36:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-07 12:28:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-11-02 10:15:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-31 14:09:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-31 13:57:02Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-25 10:17:36Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-24 12:18:26Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-20 09:04:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-20 09:03:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-17 09:55:28Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-17 09:45:53Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-13 08:43:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-12 09:51:43Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-12 09:23:27Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-12 09:16:04Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-06 14:03:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-10-06 09:18:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-14 09:29:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-12 14:14:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-12 14:08:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-12 13:57:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-07 13:44:12Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-06 09:22:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-09-06 09:20:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-26 10:47:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-26 10:43:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-22 10:06:41Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-22 09:54:17Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-09 11:14:03Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-08 09:47:44Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-08 09:38:37Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-05 13:50:03Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-05 09:28:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-08-05 08:42:22Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-07-26 12:33:07Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-21 14:01:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-20 08:55:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-20 08:53:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-17 15:09:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-17 15:07:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-17 15:06:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-09 09:03:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-06 14:06:12Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-03 14:07:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-05-11 13:55:31Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-12 12:51:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-11 09:39:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-11 09:32:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-11 09:29:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-07 09:51:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-06 09:52:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 13:35:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 13:32:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 12:54:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 12:54:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 12:51:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 12:48:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 11:03:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:52:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:43:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:30:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:22:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:20:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:16:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:08:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 10:02:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-05 09:38:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-04-04 12:13:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-31 10:52:22Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 10:08:20Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 09:58:59Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 09:39:45Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 09:18:26Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 09:11:20Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-22 09:04:27Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-21 13:52:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-16 10:11:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 12:10:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 12:03:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-03-01 09:47:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 12:14:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 12:10:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 10:46:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 10:43:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 10:41:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 10:40:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-02-01 10:22:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja