Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 grudnia 2021

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:
 • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE],
 • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
 • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
 • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły branżowe I stopnia,
 • licea,
 • technika,
posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych. Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych na stronie http://www.asystentspe.pl.

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie projektu http://www.asystentspe.pl.

Biuro Projektu: ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk.
Email: biuro@asystentspe.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-12-06 09:51:19
Data publikacji: 2021-12-06 09:51:44
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 3709