Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wsparcie finansowe na rok 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 października 2021

Zasady składania wniosków:

 1. Do dnia 31 października 2021 r. dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego:
 1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego – Kierunek interwencji 3.1.
 2. Wniosek dyrektora szkoły/Wniosek dyrektora biblioteki publicznej – Kierunek interwencji 3.2.
 1. Do dnia 20  listopada 2021 r. organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub   bibliotekę pedagogiczną występuje do Wojewody Lubelskiego z  wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 2. Wniosek należy złożyć do Kuratorium Oświaty w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu).
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, dyrektorów szkół lub dyrektorów bibliotek pedagogicznych,
 2. aktualny wyciąg KRS bądź CEiDG w przypadku podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego,
 3. kopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w przypadku organów prowadzących szkoły nie będących jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe (dokument w formie Excel).
 1. Organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek.
 2. Wnioski należy składać tylko jedną drogą korespondencji:
 1. osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6 w godz. 7.30 – 15.30 (z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022”),
 2. poprzez wrzutnię w głównych drzwiach wejściowych Kuratorium Oświaty w  Lublinie, ul. 3 Maja 6 w godz. 7.30 – 15.30 (z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022”),
 3. za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin (z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022”),
 4. poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /kolublin/skrytka lub  /kolublin/SkrytkaESP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).
Aby usprawnić pracę zespołu oceniającego, prosimy o składanie wniosków wraz  z  załącznikami w formie papierowej.

Informacje dotyczące zmian treści wniosków, będą aktualizowane na bieżąco.

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-22 13:36:47
Data publikacji: 2021-10-22 13:42:45
Osoba sporządzająca dokument: Kielch Szymon
Osoba wprowadzająca dokument: Kielch Szymon
Liczba odwiedzin: 2048

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-10-22 14:31:39Kielch SzymonModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-22 13:54:43Kielch SzymonModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-10-22 13:50:38Kielch SzymonModyfikacja treściPoprzednia wersja