Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 maja 2021

Jak złożyć wniosek?
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii prosimy o składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z konieczną dokumentacją za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania).
Dokumentację będzie można również złożyć osobiście w siedzibie KO w Lublinie oraz właściwych delegaturach, jednak z zachowaniem następujących zasad:
 

KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41

Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: bialskiego i miasta Biała Podlaska, parczewskiego, radzyńskiego
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Białej Podlaskiej, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 83 343 81 73. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 207.

 KO w Lublinie Delegatura w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: chełmskiego i miasta Chełm, krasnostawskiego, włodawskiego
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Chełmie, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 82 563 19 60. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 223.


Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i miasta Lublin, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się na parterze budynku kuratorium. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w tym trybie odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).  
Dokumenty będzie można również złożyć u pracownika kancelarii w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pokój nr 9).

KO w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lwowska 19
Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się w budynku Delegatury bezpośrednio przy wejściu głównym. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w ww. sposób odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).
Dokumenty będzie można również złożyć u pracownika sekretariatu Delegatury w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.


Zasady obowiązujące osoby składające wnioski osobiście
1. Do urzędu mogą przyjść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
2. Na teren urzędu wraz z osobą składającą wniosek nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów, np. o niepełnosprawności.
3. Składający wniosek przez cały czas pobytu w urzędzie powinien mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
4. Przed wejściem do pomieszczeń urzędu każdy powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Na terenie urzędu obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu (odległość 1,5/ 2 m).


Konto użytkownika

W Kuratorium Oświaty w Lublinie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzedza założenie przez nauczyciela konta w systemie GSOK. Związane jest to z koniecznością wprowadzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o uzyskanym przez nauczyciela stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego do bazy danych SIO (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) i szczególną dbałością Lubelskiego Kuratora Oświaty o ochronę danych nauczyciela oraz bezpieczeństwo ich przetwarzania. Wypełniana przez nauczyciela po założeniu konta „Karta informacyjna” zawiera m. in. numer ewidencyjny PESEL, który jest widoczny jedynie dla wprowadzającego dane nauczyciela oraz administratora systemu GSOK, ale pozostaje niewidoczny na wydruku karty i jest tym samym niedostępny zarówno dla analizujących wniosek przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jak i członków komisji kwalifikacyjnej.
Konto nauczyciel zakłada w module rejestracyjnym dostępnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn
UWAGA! Założenie konta przebiega w dwóch etapach:

  1. po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym („Rejestracja nauczyciela”), na podany przez nauczyciela adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta.
  2. Aktywacja konta jest czynnością jednorazową - w chwili poprawnej aktywacji konta, link aktywacyjny przestaje być aktywny a z systemu automatycznie zostanie wysłana druga wiadomość e-mail z linkiem do edycji danych oraz wydruku karty informacyjnej. W związku z tym prosimy o poprawne wprowadzanie adresu e-mail oraz zachowanie wiadomości zawierającej link dostępu do swojego konta.
UWAGA! Każdy nauczyciel może założyć tylko jedno konto; ewentualną próbę ponownego jego założenia system zweryfikuje i odrzuci. Osoby, które już założyły konto w systemie, wydrukowały kartę informacyjną i złożyły w poprzednich latach wniosek, który pozostał np. bez rozpoznania lub które otrzymały decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie przyznania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, nie zakładają zatem nowego konta, ale logują się do "starego" konta, ewentualnie aktualizują wprowadzone podczas rejestracji konta dane (klikając w "Edytuj swoje dane") i ponownie drukują "Kartę informacyjną".
Wydrukowaną Kartę informacyjną dołącza się do wniosku kierowanego do Lubelskiego Kuratora Oświaty o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego; z uwagi na konieczność „wczytania” Karty do systemu nie powinno się jej zszywać z innymi dokumentami.

Wniosek i załączana dokumentacja
Wzór wniosku zawierającego spis niezbędnych dokumentów oraz sposób rejestracji indywidualnego konta wnioskodawcy umożliwiającego wydruk Karty informacyjnej znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Szkoła i organ prowadzący – Awans zawodowy”, informacja pt. „Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego” pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8444
Wzór wniosku należy wybrać w zależności od terminu zakończenia stażu oraz stanowiska (nauczyciel lub dyrektor). Dla ułatwienia – wniosek zawiera katalog dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, które jako załączniki powinny być dołączone do wniosku.

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji. Wszystkie ewentualne uzupełnienia złożonych dokumentów jest możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej. Dokumentacja dołączona do wniosku powinna być podpisana przez wnioskodawcę.
 
Terminy składania wniosków i terminy postępowań kwalifikacyjnych
Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca 2021 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października 2021 roku, uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia podpisanego wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie albo do odpowiedniej Delegatury. W przypadku wysłania wniosku pocztą o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.


Jednocześnie przypominamy, że nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego terminu nauczyciel powinien złożyć wniosek w takim czasie, który nie będzie kolidował z obowiązkiem jego osobistego udziału w postępowaniu.
Informację o miejscu i terminie posiedzenia komisji wnioskodawcy otrzymają pisemnie od wyznaczonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, który ustali jej termin dopiero po zakończeniu procedury dokonaniu analizy formalnej wniosku; prosimy zatem nie telefonować w sprawie terminu posiedzenia komisji do kancelarii, sekretariatu czy odpowiednich wydziałów lub delegatur urzędu, ponieważ ich pracownicy nie posiadają takich danych.

Ważne!

Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji lub przebywające w domu z taką osobą oraz osoby mające objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną nie przychodzą na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej. Prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.
 


Członkowie komisji kwalifikacyjnej oraz wnioskodawcy powinni:

• przybyć na posiedzenie punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną;
• być wyposażeni w maseczkę zakrywającą nos i usta, rękawiczki i długopis;
• zachowywać dystans społeczny (1,5 m).
Kuratorium Oświaty w Lublinie zapewnia płyn dezynfekujący oraz przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach, w których pracować będą komisje kwalifikacyjne poprzez wietrzenie pomieszczenia po każdym posiedzeniu komisji, dezynfekcję powierzchni blatów, przy których przyjmowani są wnioskodawcy za pomocą środka odkażającego oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czasu trwania komisji.
Informujemy również, że ze względu na warunki pandemii postępowania kwalifikacyjne mogą odbywać się poza budynkami kuratorium i właściwych delegatur.

Nauczycieli, którzy złożą wniosek  wraz z dokumentacją do dnia 31 października 2021
roku prosimy o wcześniejsze poinformowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty o absencji na rozmowie kwalifikacyjnej w już ustalonym terminie lub o nałożonej kwarantannie bądź izolacji, których terminy kolidują z wyznaczonym terminem postępowania lub mogą spowodować przesunięcie zakończenia wszczętego postępowania poza 31 grudnia br. W przypadku kwarantanny lub izolacji Lubelski Kurator Oświaty może, na wniosek nauczyciela,  zdecydować o przeprowadzeniu z nauczycielem rozmowy kwalifikacyjnej w trybie online.


Zawieszenie lub umorzenie wszczętego postępowania kwalifikacyjnego
Nauczyciel, który już złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, może wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty o zawieszenie postępowania (art. 98 § 1 kpa); wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Zawieszenie postępowania powoduje zatrzymanie biegu terminów. Należy zaznaczyć, że wniosek o zawieszenie wszczętego postępowania można złożyć w dowolnym czasie aż do zakończenia tego postępowania, czyli do czasu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie stopnia awansu. Zawieszenie postępowania może trwać maksymalnie 3 lata i jest wznawiane na prośbę nauczyciela, nie powoduje jednak konieczności składania nowego wniosku o przyznanie stopnia awansu zawodowego wraz z dokumentacją.
Wnioskodawca może również złożyć prośbę o wycofanie złożonego wniosku, co skutkuje wydaniem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania a nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu składa nowy wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w innym terminie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-05-20 11:13:39
Data publikacji: 2021-05-20 11:17:56
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 6597

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-10-21 11:29:55Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja