Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 kwietnia 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przyznawane są, na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty. Wnioski o przyznanie w 2021 roku nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty należy składać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub odpowiednio właściwej delegatury w terminie do dnia 28 maja 2021 roku (decyduje data wpływu wniosku do urzędu). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o przesyłanie wniosków drogą pocztową.

Przypominamy, że do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole/ placówce co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szczegółowo opisane w § 2 ww. rozporządzenia.

Wniosek o przyznanie nagrody ministra składa za pośrednictwem kuratora oświaty:
- dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli,
- organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty składa:
- dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli,
- organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

Wniosek powinien być prawidłowo przygotowany zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym (patrz również – Regulamin postępowania zamieszczony poniżej) i winien dotyczyć osoby o wybitnych osiągnięciach w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym - w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych wyszczególnionych w rozporządzeniu. Uzasadnienie wniosku powinno przedstawiać osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej określone w czasie (należy wziąć pod uwagę terminy - daty realizowanych zadań i osiągnięć)  i prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej kandydatów ani wpisywać ukończonych form doskonalenia czy dokształcania. Prosimy o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia.
Opinia organu opiniującego wniosek powinna być aktualna, tj. z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek. Należy zwrócić uwagę, że opiniowaniu poddaje się wniosek już sporządzony, w związku z tym data sporządzenia wniosku musi byt ta sama lub wcześniejsza niż data zaopiniowania wniosku przez radę pedagogiczną. Informacja o opinii zawarta we wniosku powinna zawierać stwierdzenie, czy opinia jest pozytywna (lub negatywna), numer uchwały oraz datę zebrania rady pedagogicznej, na której zaopiniowano wniosek, imienną pieczątkę i podpis jej przewodniczącego.

Wymagane wnioski należy:

• wypełnić i wydrukować dwustronnie na 1 kartce;
• złożyć: w 2 egzemplarzach  - wniosek o nagrodę ministra, w 1 egzemplarzu  - wniosek o nagrodę kuratora wraz z wypełnioną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (1 egzemplarz). Prosimy nie używać zszywek!

Wzory wniosków oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załącznikach poniżej.

W
celu wydania opinii o przedłożonych wnioskach Lubelski Kurator Oświaty powołuje komisję do spraw opiniowania wniosków. Komisja opiniuje tylko wnioski złożone w terminie oraz poprawne pod względem formalnym.

Wnioski o nagrodę ministra, które uzyskały pozytywną opinię komisji i kuratora, przekazywane są w terminie do 30 czerwca danego roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kurator podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody kuratora po zapoznaniu się z opinią komisji.
UWAGA! Brak pozytywnej opinii do złożonego wniosku o przyznanie nagrody ministra lub kuratora nie ma charakteru postanowienia lub decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie przysługuje od niej odwołanie.

W przypadku, gdy po złożeniu wniosku zaistnieją nowe okoliczności mogące mieć wpływ na decyzję w sprawie przyznania nagrody, wnioskodawca powinien o nich niezwłocznie powiadomić Lubelskiego Kuratora Oświaty. Prosimy również o niezwłoczne informowanie o wszelkich zmianach danych, szczególnie dotyczących miejsca zatrudnienia nauczyciela. W razie wątpliwości informacji w przedmiotowej sprawie można zasięgnąć  pod numerem telefonu – 81 538 52 03 (st. wizytator Dorota Drożdżowska-Rejmak).


Lista nauczycieli, którym została przyznana nagroda ministra lub kuratora, zostanie opublikowana na stronie internetowej KO w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl.

Przyznana nagroda wypłacana jest przez placówkę, w której zatrudniony jest nagrodzony nauczyciel, po wcześniejszym otrzymaniu środków finansowych: na nagrodę ministra – z Ministerstwa Edukacji i Nauki, na nagrodę kuratora – z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda ministra lub kuratora, otrzymuje dyplom na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty i podanym do wiadomości na stronie internetowej KO w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-15 12:37:10
Data publikacji: 2021-04-15 12:46:08
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5245

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-19 07:50:52Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-15 14:00:21Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-15 12:49:59Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-15 12:48:07Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-04-15 12:46:56Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja